30 december - Feest van de heilige Familie

 rene2019   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door: René van Hees
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.H. Michiel Peeters uit Tilburg - Noord-Brabant
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Stefano Ortelli uit Vught - Noord-Brabant
Tweede lezing: Jos van Ginneken uit Terneuzen - Zeeland
Voorbeden: Diaken Kees van Duin 
Organist: Hr Leonard Geuns uit Eijsden - Limburg
Zangers: E.P. Pierre Paul Walraet, Zr. Elly van Dijk fdnsc., Hennie Schep.

Intrede:  
img004
Intredezang: Wij komen tezamen onder 't sterren-blinken.'

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ... 
img001

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit het eerste boek Samuël 1,20-22.24-28
img006
In die dagen werd Hanna zwanger
en in de loop van het jaar bracht zij een zoon ter wereld.
Zij noemde hem Samuël,
"want", zei ze, "Ik heb hem van de HEER afgesmeekt."
Toen Elkana weer met zijn hele gezin op reis ging
om het jaarlijks offer op te dragen
en zijn gelofte in te lossen,
ging Hanna niet mee,
"want" - zo zei ze tot haar man -
"ik ga de jongen pas brengen
als hij aan de borst ontwend is;
dan zal hij voor de HEER treden
en altijd bij Hem blijven."
Zodra hij van de borst was, nam Hanna Samuël mee,
met een driejarige stier, een efa meel en een zak wijn.
Zij bracht de jongen, zo klein als hij was,
naar de tempel van de HEER in Silo.
Zij slachtten de stier en brachten de jongen naar Eli.
Daarbij zei Hanna:
"Met uw verlof, mijn heer, zowaar u leeft, mijn heer,
ik ben de vrouw die hier gestaan heeft
om tot de HEER te bidden, in uw tegenwoordigheid.
Om deze jongen heb ik gebeden
en de HEER heeft mij gegeven
wat ik van Hem heb afgesmeekt.
Daarom sta ik hem aan de HEER af.
Zolang hij leeft, blijft hij de HEER afgestaan."

En zij bogen zich daar voor God de HEER neer.

Tussenpsalm 
img007
Refrein: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Voorzang:
In den beginnen was het woord en in Hem was alle leven,
en dat leven was het licht der mensen. Refrein:

Het woord is vleesgeworden, het heeft in ons midden gewoond,
een mens in de handen van mensen. Refrein:

Niemand heeft ooit God gezien, maar wij mochten zijn glorie aanschouwen,
Jezus, de Zoon van de levende God. Refrein:

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 3,1-2.21-24
img008
Vrienden,

Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd
en we zijn het ook.
De wereld begrijpt ons niet
en ze kent ons niet
omdat zij Hem niet heeft erkend.
Vrienden,
nu reeds zijn wij kinderen van God
en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard;
maar wij weten
dat wanneer het geopenbaard wordt,
wij aan Hem gelijk zullen zijn
omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.

Dierbare vrienden,
daar ons geweten ons dus niet hoeft te veroordelen
mogen wij vrijmoedig met God omgaan;
wij krijgen van Hem alles wat wij vragen
omdat wij zijn geboden onderhouden
en doen wat Hem aangenaam is.
En dit is zijn gebod:
van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus
en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft.
Wie zijn geboden onderhoudt
blijft in God
en God blijft in Hem.
En dat Hij in ons woont
weten we door de Geest die Hij ons gegeven heeft.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Alleluia:
Refrein: Halleluja, Halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang: Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden; en wij zullen tot hem komen. Refrein:

Evangelie:  Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 2,41-52
img009
Ieder jaar reisden de ouders van Jezus
bij gelegenheid van het Paasfeest naar Jeruzalem.
En overeenkomstig het gebruik bij dit feest
gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was.
Maar na afloop van die dagen keerden zij naar huis terug.
Het kind Jezus bleef echter in Jeruzalem achter
zonder dat zijn ouders het wisten.
In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond,
gingen zij een dagreis ver,
en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden.
Omdat zij Hem niet vonden
keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug.
Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel,
waar Hij te midden van de leraren zat
naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde.
Allen die Hem hoorden
waren verbaasd over zijn inzicht en zijn antwoorden.
Toen zijn ouders Hem daar opmerkten stonden zij verslagen.
Zijn moeder zei tot Hem:
"Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan?
Denk toch eens met wat een pijn
uw vader en ik naar U hebben gezocht."
Maar Hij antwoordde:
"Wat hebt ge toch naar Mij gezocht?
Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?"
Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde.
Hij ging met hen mee naar Nazaret
en was aan hen onderdanig.
Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
En met de jaren
nam Jezus toe in wijsheid
en welgevalligheid bij God en de mensen.

Acclamatie ná het Evangelie:
Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.
img010
Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....

Geloofsbelijdenis:
img014
Voorbeden: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Celebrant: Bidden wij vandaag als een familie tot God, ons aller Vader:

Lector: voor de Kerk van Christus, dat zij uitgroeit tot een grote familie, waar liefde voor allen en eerbied voor ieders verantwoordelijkheid de band is die verenigt;
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. 

Lector: voor onze vaders en moeders, dat zij in moeilijke tijden niet ontmoedigd raken maar inzien dat hun belangeloze liefde voor hun kinderen borg staat voor een goede opvoeding;
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. 

Lector: voor de jongeren, dat zij beseffen dat zij hun toekomst, met Gods hulp, zelf moeten maken in liefde, in vrijheid en in verantwoordelijkheid;
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. 

Lector: voor allen die lijden aan hun familie, aan een huwelijk dat is vastgelopen, dat zij zich in de kring van de mensen om hen heen en in de familie van de Kerk gesterkt weten en gelukkig zijn;
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. 

Lector: voor onze overleden dierbaren en familieleden, dat zij opgenomen zijn in de familie van God;
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. 

Celebrant: Goede Vader, dit zijn onze beden. Zij zijn de uitdrukking van ons streven naar een betere wereld waar het goed is om te leven, wil ze op voorspraak van de H. Familie verhoren, door Christus onze Heer. Amen

Dienst van de Eucharistieimg011

img012

img013
Offerandezang (533)
Het lied: Van waar zijt Gij gekomen.

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Lam Gods
Communie

Communiezang: Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
img005
Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...
Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img015

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering
img003

Vandaag bij de koffie:  Jeanne de Leeuw

img016
Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)