Nachtmis - Kerstmis - 2018

img020
bluebar

img001

img003
img005
img002

img004
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Annemiek de Rooij uit Tilburg - Noord-Brabant
Tweede lezing: Elly Hofmans uit Rijen - Noord-Brabant
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist: E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. 
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc, Jacob Winter en
Wilfred Kemp uit Amsterdam - Noord-Holland

Intrede:  
img006
Intredezang:  Wij komen tezamen onder 't sterren blinken. ...
img007
Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
img008
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord
img009

Eerste lezing:  Uit de profeet Jesaja 9,1-3.5-6.
img011
Uit de profeet jesaja

Het volk dat in het donker wandelt
ziet een groot licht;
een licht straalt over hen
die wonen in het land van doodse duisternis.
Gij hebt hun blijdschap vermeerderd,
hun vreugde vergroot.
Voor uw aanschijn zijn zij vol vreugde,
een vreugde als die om de oogst,
als die van mensen die jubelen
bij het verdelen van de buit.
Want het juk dat zwaar op het volk drukte,
de stang op hun schouders,
en de stok van hun drijvers,
Gij hebt ze stuk gebroken als op de dag van Midjan.
Want een Kind is ons geboren,
een Zoon werd ons geschonken;
Hem wordt de macht op de schouders gelegd
en men noemt Hem:
Wonderbare Raadsman,
Goddelijke held,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.
Een grote macht en een onbeperkte welvaart
zullen toevallen aan Davids troon
en aan zijn koninkrijk,
zodat het gegrondvest zal zijn
en stevig gebouwd op recht en gerechtigheid,
van nu af tot in eeuwigheid.
De ijver van de HEER der hemelse machten brengt het tot stand.

Psalm na de Eerste Lezing Psalm 98
img012Refrein: Licht straal heden over ons: de Heer is geboren.

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel paulus aan titus 2,11-14
img013Dierbare, de genade van God,
bron van heil voor alle mensen,
is op aarde verschenen.
Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken
en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de openbaring van de heerlijkheid
van onze grote God en Heiland Christus Jezus.
Hij heeft zichzelf voor ons gegeven
om ons van alle ongerechtigheid te verlossen
en ons te maken tot zijn eigen volk,
gereinigd van zonde,
vol ijver voor alle goeds.
De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Alleluiazang 
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

img017
Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze heer jezus christus volgens lucas 2,1-14
img015
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus,
dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk.
Deze volkstelling vond plaats
eer Quirinius landvoogd van Syrië was.
Allen gingen op reis,
ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven.
Ook Jozef trok op
en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David,
ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret,
naar Judea: naar de stad van David, Betlehem geheten,
om zich te laten inschrijven,
samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was.
Terwijl zij daar verbleven
brak het uur aan waarop zij moeder zou worden;
zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe,
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
In de omgeving bevonden zich herders
die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten.
Plotseling stond een engel des Heren voor hen
en zij werden omstraald door de glorie des Heren
zodat zij door grote vrees werden bevangen.
Maar de engel sprak tot hen:
“Vreest niet, want zie,
ik verkondig u een vreugdevolle boodschap
die bestemd is voor heel het volk.
Heden is u een Redder geboren,
Christus de Heer,
in de stad van David.
En dit zal voor u een teken zijn:
gij zult het pasgeboren kind vinden
in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.”
Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare;
zij verheerlijkten God met de woorden:
"Eer aan God in den hoge
en op aarde vrede onder de mensen
in wie Hij welbehagen heeft.”
img014
Acclamatie ná het Evangelie:
img016
Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen roept op aarde vrede uit. ...

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img019
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden: img021
Celebrant: Vader, wij vieren de geboorte van Uw Zoon, door Hem bidden wij tot U.

Lector: God, doe onze paus en bisschoppen delen in het leven van het kind in de kribbe; dat hun verkondiging transparant en oprecht mag zijn, vrij van persoonlijke belangen en visies;
Allen: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God

Lector: God, geef dat de gelovigen in de ontmoeting met het Kind in de kribbe oog krijgen voor Uw menslievendheid, dat zij groeien in wederliefde naar U en naar al hun broeders en zusters;
Allen: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God

Lector: God, moge de armoede van het Kind in de kribbe hen die in de dienst staan van de leiding aanzetten tot een eenvoudig leven. Dat zij bereid zijn hun overvloed te delen met de armen, dichtbij en ver weg;
Allen: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God

Lector: God, troost de zieken en de stervenden, de eenzame en verwarde mensen door het komen van het Kind in de kribbe, dat zij inzien dat Jezus als eerste voor hen komt;
Allen: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God

Lector: God, geef steeds meer geloof, geef een steeds sterkere hoop en geef een steeds oprechtere liefde aan de geloofsgemeenschap rond de Friezenkerk, opdat zij sterk staan in de opdracht om een pelgrimskerk te zijn dicht bij Petrus;
Allen: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God

Lector: Wij bidden voor allen, die getroffen zijn door aanslagen.
Allen: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God

Lector: Wij bidden voor allen, die getroffen zijn door de tsunami
Allen: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God

Celebrant: Vader geholpen door de heilige Geest brengen wij onze gebeden tot bij U, wij vragen U wil ze op voorspraak van Maria en Jozef verhoren door Christus onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: De herdertjes lagen bij nachten, ...

Eucharistisch gebedimg023
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

img024Vredewensimg025Lam Gods
Communie

Communiezang:  Stille nacht, Heilige nacht, ...

Er is een roos ontsprongen uit ene wortelstam, ...

Slotwoord:
U wordt van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de Titus Brandsma-zaal

Dank voor uw aanwezigheid.
Dank aan allen die hebben bijgedragen
aan de goede verzorging van deze
Kerstviering en de versiering van de kerk.

ZALIG KERSTFEEST BUONE FESTEWegzending en Zegenimg026

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag bij de koffie:    Yvonne Winter en Teresa Murkens
Bezetting Winkeltje:    Antonio Schras

img029
img030
img027
img028
img028
img031
img032
img033


Foto's:  Teresa MurkensOndersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)