16 december - Derde Zondag van de Advent

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Jouke Schat uit Zoetermeer - Zuid-Holland
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Hans Hoogeveen
Tweede lezing: Filip Frissen uit Bussum - Noord-Holland
Voorbeden: Teresa Murkens 
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc en Jacob Winter 

Intrede:  
img001
img002
Intredezang:  O Heiland, open wijd de poort en daal omlaag, Gods eeuwig Woord
img003
Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
img004
Lied bij het aansteken van de Adventskaarsen
img005img006

Hoor een stem die roept in de woestijn:
maak recht de weg des Heren.
De woestijn zal bloeien als een roos
een twijg groeit op het oude hout,
de steppe wordt een weide in die dagen.
Refrein: Sla uw ogen op naar het licht daar is de Heer

img007Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de profeet Sefanja 3,14-18a
img008
Sion, jubel van vreugde,
juich, Israël,
verheug u en wees blij, Jeruzalem,
met heel uw hart!
Het vonnis dat op u drukte,
werd door de HEER vernietigd.
Hij heeft uw vijand verjaagd.
De HEER, de Koning van Israël, blijft bij u:
nu hoeft gij geen onheil meer te vrezen!
Op die dag zal er tot Jeruzalem gezegd worden:
Vrees niet, Sion,
en laat uw handen niet verslappen.
De HEER, uw God, is bij u
als een reddende held.
Uitermate verheugt Hij zich om u,
door zijn liefde maakt Hij u nieuw;
Hij jubelt om u van vreugde.

Tussenpsalm  Psalm 25 III
Refrein: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Tweede lezing: Uit de brief van de H. apostel Paulus aan de Christenen van Filippenzen 4,4-7
img009
Broeders en zusters,

Verheugt u in de Heer te allen tijde.
Nog eens: verheugt u!
Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn.
De Heer is nabij.
Weest onbezorgd.
Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking,
en nooit zonder dankzegging.
En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat,
zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img010De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Alleluiazang
img012
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht,
en heel de mensheid zal Gods redding aanschouwen. Refrein: 

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 3,10-18
img012
In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag:
“Wat moeten wij doen?”
Johannes gaf hun ten antwoord:
“Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen
met wie niets heeft,
en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen.”
Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden
en ze vroegen hem:
“Meester, wat moeten wij doen?”
Hij zei hun:
“Niet méér vragen dan voor u is vastgesteld.”
Ook soldaten ondervroegen hem:
“En wij, wat moeten wij doen?”
Hij antwoordde:
“Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen,
maar tevreden zijn met uw soldij.”
Omdat het volk vol verwachting was
en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde,
of hij niet de Messias zou zijn,
gaf Johannes aan allen het antwoord:
“Ik doop u met water, maar er komt iemand
die sterker is dan ik;
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.
Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
De wan heeft Hij in zijn hand
om zijn dorsvloer grondig te zuiveren
en zijn tarwe te verzamelen in de schuur,
maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.”
Zo en met nog vele andere vermaningen
verkondigde Johannes aan het volk de Blijde Boodschap.

Acclamatie ná het Evangelie:
img014
Voorzang: Gelukkig die het Woord hoort en het beleeft.
Allen: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img015
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden:
img016
Celebrant: Vader in de hemel, nu we al delen in de vreugde van het Kerstfeest dat komende is,
leggen we vol vertrouwen onze gebeden aan u voor.

Lector: God, moge het de paus en allen die in dienst staan van de verkondiging gegeven zijn, met wijsheid,
met aandacht voor de mensen de vreugdevolle boodschap van de geboorte van Christus te verkondigen.
Opdat de betekenis daarvan gaat leven bij de mensen;
Allen: Misericordias Domini in æternum cantabo

Lector: God, moge in de wereld van vandaag, waarin de communicatie zoveel mogelijkheden kent,
de gezagsdragers en de burgers zich werkelijk openen voor elkaar en voor Uw geheimvol optreden in ons midden;
Allen: Misericordias Domini in æternum cantabo

Lector: God, geef dat wij ons in de voorbereidingstijd voor de feestdagen klaarmaken voor een oprechte ontmoeting met Christus.
Geef ons de moed om in relatie met onze medemensen en met U vergeving van zonden te ontvangen door de biecht;
Allen: Misericordias Domini in æternum cantabo

Lector: God, geef dat wij ons vooral ook in deze dagen openen voor alle mensen in nood.
Dat wij ons inzetten voor vrede. Dat we zieken en stervenden nabij zijn;
Allen: Misericordias Domini in æternum cantabo

Lector: En bidden wij voor Jan Boon, die overleden is.
Allen: Misericordias Domini in æternum cantabo

Celebrant: Vader in de hemel wij leggen onze noden, onze gebeden aan U voor, geef ons wat goed voor ons is.
Wij vragen het op voorspraak van Maria en Jozef door Christus onze Heer. Amen

Dienst van de Eucharistie
img017

Offerandezang:

Eucharistisch gebed
img018
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img019
img020
Lam Gods
Communie

Communiezang:  O kom, o kom, Emmanuël, verlos uw volk, uw Israël. ...

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...
img021

Wegzending en Zegen
img022
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img023

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag bij de koffie:   Linda Langeslag
Bezetting Winkeltje: Antonio Schras 
img024
Antonio 2016
img025
img026
img027
img029
img030
img031
img032

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)