9 december - Tweede Zondag van de Advent

Peter Hemmes200   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Peter Hemmes
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk
bluebarimg001
Viering - aanvang 10:30 uur
Celebrant: E.P. Tiemen Brouwer O.P.
Concelebrant: E.H. Guido Gockel - Rome
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste Lezing: Willie den Hartog uit Lathum - Gelderland
Tweede lezing .Hr. Arnold Smeets (KRO)
Voorbeden E.H. Kees van Duin 
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc., Jacob Winter en Gerda Klink uit Hoornaar 

Intrede:  
img002
Intredezang: 
O Heiland, open wijd de poort en daal omlaag. Gods eeuwig Woord, ...

Welkom en Inleiding 
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

- De Heer is de Komende; komt, laten we uitzien naar zijn Komst.

- Van harte heet ik u allen welkom in deze Eucharistieviering op de Tweede zondag van de Adventstijd. Zo aanstonds zal dan ook de tweede kaars van de Adventskrans aangestoken worden.
Deze tijd van voorbereiding op het Kerstfeest is een tijd van uitzien naar, van verwachting, van verlangen naar de komst van God in ons leven.
Zo vaak is ons leven leeg, we zien niet meer de zin van veel van wat we doen.
Er zijn vragen: waar gaat het leven op aarde naar toe? Zit er een bedoeling achter of is alles een opeenvolging van toevalligheden, zonder verband, zonder samenhang!
Ons geloof zegt: nee, ook al is er veel zinloosheid, veel, dat onverklaarbaar is in het menselijk handelen,
we komen ergens vandaan: God heeft ons op weg gezet;
we gaan ergens naar toe: de komst van het Godsrijk, rijk aan liefde, eenheid, vrede en gerechtigheid.

Onderweg slaan we soms (of heel dikwijls) verkeerde paden in, we schieten te kort, we vergeten onze zwakkere broeder of zuster bij de hand te nemen en samen voort te trekken. Bidden we om vergeving in de Kyrielitanie, nadat nu eerst de Adventskaarsen in de Adventskrans worden aangestoken: het licht is groeiende!

img003
Ondertussen wordt bij het aansteken van de 2 Adventskaarsen gezongen: Sla uw ogen op naar het licht, daar is de Heer.

Open uw hart en zie uit naar Hem,
die deze wereld zal bevrijden.
Waak en bid opdat gij staande blijft,
die leeft in hoop en vreze
tot Hij die komt gekomen is in die dagen.
Refrein: Sla uw ogen op naar het licht daar is de Heer

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

img004

Eerste lezing: Uit de profeet Baruch 5,1-9
img005
Jeruzalem, leg uw kleed van rouw en ellende af
en bekleed u voor immer met Gods heerlijke schoonheid.
Sla de mantel van Gods gerechtigheid om,
zet op uw hoofd de schitterende kroon van de Eeuwige.
Want God wil uw luister laten zien overal op aarde.
Voor eeuwig geeft God u de naam:
“Vrede door gerechtigheid” en “Glorie door vroomheid”.
Op, Jeruzalem, ga op de hoogte staan en kijk uit naar het oosten:
daar zijn uw kinderen weer samen
op het woord van de Heilige,
van zonsopgang tot zonsondergang.
Zij zijn blij nu God weer aan hen denkt.
Te voet gingen zij van u heen,
weggesleept door de vijand,
maar eervol brengt God hen terug,
gedragen als op een koningstroon.
God beval alle hoge bergen en eeuwige heuvels te slechten
en de dalen op te vullen,
zodat het hele land een effen vlakte wordt
en Israël veilig optrekt onder de glorie van God.
Ook de bossen en alle geurige bomen
geven schaduw aan Israël op Gods bevel.
Want God leidt het jubelende Israël
in zijn heerlijk licht;
met zijn barmhartigheid zal Hij hen omgeven
én met zijn gerechtigheid.

Tussenpsalm Psalm 25 - II
img006
Refrein: Naar U gaat mijn verlangen , Heer. ...

Tweede lezing: Uit de 1ste brief van de H. apostel Paulus aan de Christenen van Filippi 1, 4-6. 8-11
img007
Broeders en zusters,

Ik dank mijn God telkens als ik u gedenk,
altijd, bij al mijn gebeden voor u allen.
En ik verricht mijn gebed met blijdschap,
omdat gij van de eerste dag tot nu toe
uw deel hebt bijgedragen tot de prediking van het evangelie.
Ik ben er zeker van, dat Hij die het goede werk in u begonnen is,
het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus.
God weet hoe vurig ik naar u allen verlang,
met de innigheid van Christus Jezus zelf.
En dit is mijn bede:
moge uw liefde steeds rijker worden
aan inzicht en fijngevoeligheid,
om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt.
Dan zult gij op de dag van Christus
ongerept en onberispelijk zijn,
verzadigd met de vrucht der gerechtigheid
die komt van Jezus Christus, tot eer en lof van God.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Alleluiazang 
img008
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht, en heel de mensheid
zal Gods redding aanschouwen.  Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lukas 3,1-6
img009
Het gebeurde
in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tibérius:
Pontius Pilatus was landvoogd van Judea;
Herodes gouverneur van Galilea:
zijn broer Filippus gouverneur van het gewest Ituréa en Trachónitis
en Lysánias gouverneur van Abiléne;
Annas en Kájafas bekleedden het hogepriesterschap.
Toen kwam het woord van God over Johannes,
zoon van Zacharías,
die in de woestijn verbleef.
Hij begon op te treden in heel de Jordaanstreek
en een doopsel van bekering te preken
tot vergeving van zonden,
volgens de profetie
die geschreven staat in het boek van Jesaja:
Een stem roept in de woestijn:
bereidt de weg van de Heer,
maakt zijn paden recht.
Elk dal moet gevuld,
elke berg of heuvel geslecht worden;
de kronkelpaden moeten recht,
de ruwe wegen effen worden.
Heel de mensheid zal Gods redding zien.

Acclamatie ná het Evangelie:
Lof en heerlijkheid wijsheid en dank, eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Preek: Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....
img010Op een heel precies moment in de geschiedenis is het gebeurd: in het 15de regeringsjaar van de keizer Tiberius (voor ons het 27ste jaar van onze jaartelling), in de tijd, dat Pilatus landvoogd was over Judea, - Herodes was koning over Galilea, - in dat precieze tijdsgewricht kwam Gods woord vanuit de eeuwigheid de tijd binnen en legde beslag op Johannes. De Doper zal hij worden genoemd. Johannes werd er op uitgestuurd om een heel bepaalde opdracht te vervullen: de harten van zijn volksgenoten te reinigen en klaar te maken, opdat ze, met een gezuiverd hart, Degene zouden ontvangen, wiens voorbode hij was: de lang verwachte Messias, de gezondene van de Vader bij uitstek, Gods veelgeliefde Zoon, luistert naar Hem!

Geloofsbelijdenis:

Voorbeden:

Priester: Broeders en zusters, om klaar te staan en de Heer te verwelkomen, die komende is, laten we aan God de genade van de bekering afsmeken en ons daarbij inspannen om de paden van ons leven recht te trekken.
img012
Lector: Bidden we VOOR DE KERK, dat zij in deze Adventstijd de glorie van de Heer
laat zien, door op te komen voor de waardigheid van iedere mens, in afwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid en vrede vaste verblijfplaats zullen hebben.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Te rogámus, audi nos.

Lector: Bidden we VOOR DE CHRISTENEN, dat zij in de woorden en gebaren van
iedere dag, meeleven betonen met de noden van hun naasten, dat zij bereid zijn om de vreugden en de hoopvolle verwachtingen van hun broeders te delen.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Te rogámus, audi nos.

Lector: Bidden we VOOR DE FAMILIES, dat zij in deze Adventstijd door dialoog en
en broederlijkheid toegroeien naar een klimaat van respect en dankbaarheid.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Te rogámus, audi nos.

Lector: Bidden we VOOR ONZE GEMEENSCHAP VAN DE FRIEZENKERK, dat
zij kracht en steun mag putten uit het beluisteren van het Woord en in de deelname aan de Eucharistie; dat zij zo van haar eigen geloof mag getuigen,
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Te rogámus, audi nos.

Priester: God onze Vader, maak ons ontvankelijk voor de stem van uw Geest. Dan zullen we de verlosser herkennen die komende is; dat we ons mogen verheugen omwille van wat Hij in ons uitwerkt, door Christus onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:
Koor: Kwam van Gods wege een man in ons bestaan.
een stem om te getuigen, Johannes was zijn naam.
Allen: Man van Gods wege, Johannes was zijn naam. ...

Eucharistisch gebed
img012
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img013
Lam Gods
Communie

Communiezang: Orate, cæli,
img014Vertaling:
Wees niet vertoornd, Heer, gedenk niet langer onze schuld.
Zie de stad van de Heilige is een woestenij geworden.
Sion is een woestenij geworden, Jeruzalem is verlaten,
het huis van uw eredienst en uw glorie, waar onze vaderen U loofden. ...

Slotwoord:
img016Wegzending en Zegen


Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img017

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

img018
bluebar

Na de viering

Vandaag bij de koffie:  Loes van Velzen
Bezetting Winkeltje:  Antonio Schras

img019
img021
img020
img022
Foto's  Peter Hemmes


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)