Programma Kerstsamenzang 2018

2018
K E R S T SAMENZANG
voor de
Nederlandse gemeenschap in Rome

georganiseerd door de Nederlands-Italiaanse Vereniging
in samenwerking met de Friezenkerk.

Zaterdag 15 december
om 16.30uur

Onderhalfvier
Orgelspel bij het binnenkomen

Openingslied: Wij komen tezamen

Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken,
een lied moet weerklinken voor Bethlehem.
Christus geboren zingen d'engelenkoren.
Refrein: Venite adoremus, Venite adoremus,
Venite adoremus... Dominum.

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen.  Refrein:

Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
en kussen uw voeten, Emanuël.
Wij willen geven hart en geest en leven. Refrein:

Woord van welkom door Mevr. Claudia de Regt,
voorzitter van de Nederlands – Italiaanse Vereniging
Lied: Nu zijt wellekome 

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
Daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
Van een Maged reine die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

D’herders op de velden hoorden een nieuw lied.
Dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;
Bet’lem is de stede, waar ’t is geschied voorwaar.
Kyrieleis.  
Adventskrans   

    Kinderen steken

   drie kaarsen van de Adventskrans aan.
Lied: Nu daagt het in het Oosten


Nu daagt het in het Oosten
het licht schijnt overal;
Hij komt de volken troosten,Nudaagt
die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken
van d’eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
Van God en mens verlaten -
begroeten  ’t morgenrood.

De zonne, voor wier stralen
het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus ‘t eeuwig licht!

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Pagina3
We leggen het Evangelieboek open en steken een kaars aan.Lied: De herdertjes lagen bij nachte

De herdertjes lagen bij nachte,
zij lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden vol trouwe de wachte,
zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij engelen zingen,
hun liederen vloeiend en klaar.
De herders naar Bethlehem gingen:
’t liep tegen het nieuwe jaar.

Toen zij er te Bethlehem kwamen,
daar schoten drie stralen dooreen;
een straal van omhoog zij vernamen,
een straal uit het kribje beneên.
Toen vlamd’ er een straal uit hun ogen,
en viel op het kindeke teer.
Zij stonden tot schreiens bewogen,
en knielden bij Jezus neer.

Maria die bloosde van weelde,
van ootmoet en lief’lijke vreugd’.
De goede Sint Jozef, hij streelde
het Kindje, der mensen geneugt.
De herders bevalen te weiden
hun schaapkens aan d’engelenschaar.
Wij kunnen van ’t kribje niet scheiden,
wij wachten het nieuwe jaar.

Och Kindje, och Kindje dat heden
in ’t nederig stalletje kwaamt,
ach laat ons uw paden betreden,
want Gij hebt de wereld beschaamd.
Gij komt om de wereld te winnen,
de machtigste vijand te slaan.
De kracht uwer liefde van binnen
kan wereld nog hel weerstaan.

Pagina3b


Het Kerstevangelie wordt gelezen door Mw. Caroline Weijers,
ambassadeur bij de Heilige Stoel     
                                       

Lied: Er is een Kindeke geboren op aard

Er is een kindeke geboren op d’aard,
er is een kindeke geboren op d’aard;
’t kwam op de aarde voor ons allegaar,
’t kwam op de aarde voor ons allegaar.

’t kwam op de aarde en ’t had er geen huis,
’t kwam op de aarde en ’t had er geen huis,
’t kwam op de aarde en ’t droeg al zijn kruis,
’t kwam op de aarde en ’t droeg al zijn kruis.

Er is een kindeke geboren in ’t strooi,
er is een kindeke geboren in ’t strooi,
’t lag in een kribbe gedekt met wat hooi,
’t lag in een kribbe gedekt met wat hooi.

’t Kwam op de aarde voor ons allegaar,
’t kwam op de aarde voor ons allegaar,
en ’t wenst ons allen een zalig nieuwjaar,
en ’t wenst ons allen een zalig nieuwjaar.

Pagina4

Mw. Caroline Weijers, ambassadeur bij de Heilige Stoel
spreekt een kerswens uit:  Klik hier voor de volledige tekst. ...

Pagina4b
Lied: Eer zij God in onze dagen


Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vree, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Bisschop Hurkmans, de rector van de Friezenkerk,
nodigt de kinderen uit het kerstkindje te gaan zoeken
Pagina5
De diaken, Kees van Duin,
brengt het kindje te midden van
de kinderen de kerk binnen. 


Pagina5b

Pagina6


OrgelspelBisschop Hurkmans leest een korte tekst

Lieve mensen, hier bijeen,
wij allen zijn gelovig en ongelovig,
wij allen zijn goed en schieten te kort,
Wij allen zijn trots en tegelijk on zeker,
wij allen weten hoe het leven in elkaar zit en zoeken
naar steun. Zo zijn mensen.

Lieve mensen hier bijeen,
ieder gaat zijn weg, maar we trekken ook samen op,
ieder zorgt goed voor zichzelf,
maar ziet om naar de armen,
ieder van ons weet zijn woord te spreken, Pagina6b
maar weet ook te luisteren,
Wij allen weten dat we elkaar gegeven zijn,
hoe vinden we de weg om dat waar te maken.

Lieve mensen hier bijeen,
kijk naar het kind in de kribbe, arm, kwetsbaar.
Kijk naar het kind in de kribbe,
Hij was er voor iedereen
Hij gaf zich in liefde ten einde toe.
Kijk naar het kind in de Kribbe,
Hij sprak woorden van leven,
Hij bracht ze in praktijk.

Lieve mensen hier bijeen,
kan dit kind ons helpen te leven
in een wereld van broers en zusters?

Lied: Tu Scendi dalle stelle

Tu Scendi dalle stelle

Lied: Stille Nacht, heilige nacht

Stille nacht, heilige nacht,
alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoog heilige paar,
lief’lijk kindje met goud in het haar.
Sluimert in hemelse rust,
sluimert in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht,
Zoon van God! Liefde lacht
Vriend’lijk om uwe god’lijken mond.
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus, van uwe geboort’,
Jezus van uwe geboort’!

Stille nacht, heilige nacht,
Herders zien ’t eerst uw pracht;
Door der eng’len allelua
Galmt het luide van verre en na:
Jezus de redder ligt daar
Jezus, de redder ligt daar.

Slotwoord en uitnodiging voor samenzijn 

Pagina7slotwens
Slotlied: We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas,
we wish you a merry Christmas
and a happy new year.
Good tidings we bring to you and your kin:
We wish you a merry Christmas
and a happy New Year.Orgelspel

 

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)