2 december - Eerste Zondag van de Advent

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img002
img003bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: E.H. Roderick van Attekum
Concelebrant: E.H. Jeroen Miltenburg 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acolieten: Antonio Schras  en Dilson Daldoce
Lectoren: Eerste lezing: Eelco Koehoorn uit Slochteren (Groningen)
Tweede lezing: Hans Hoogeveen
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist: E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. 
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc. en Jacob Winter 

Intrede:  
img004
Intredezang: 
img005
Verheft uw hart, weest welgemoed,
verhoopt de dag die daagt voor-goed.

Welkom,  Inleiding en zegening van de Adventskaarsen.
img007
img008
Lied bij het ontsteken van de Adventskaars

1ste Zondag
Luister volk, dat in het donker woont,
in licht en glorie zal de Heer verschijnen.
Weet dat dan uw nacht ten einde is,
de dageraad komt nader
vervuld is de gerechtigheid in die dagen.
Refrein: Sla uw ogen op naar het licht daar is de Heer

img009
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord
img010

Eerste lezing:  Uit de profeet Jeremia 33,14-16
img012
Zo spreekt de HEER:
Er komt een tijd
dat Ik de belofte vervul die Ik aan Israël en Juda gedaan heb.
Dan schenk Ik David een wettige afstammeling,
die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt.
In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig.
En de stad zal heten: HEER, onze gerechtigheid.

Tussenpsalm  25 I
img012
Refrein: Naar U gaat mijn verlangen Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

Tweede lezing:  Uit de 1ste brief van de H. apostel Paulus aan de Christenen van Tessalonica 3,12-4,2
img013
Broeders en zusters,
moge de Heer u overvloedig doen toenemen
in liefde voor elkaar en voor alle mensen
zoals ook mijn liefde uitgaat naar u.
Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt en heilig
voor het aanschijn van God onze Vader
bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen.
Voor het overige, broeders en zusters,
vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus,
dat gij de overlevering die gij van ons hebt ontvangen,
de overlevering namelijk over een levenswandel
die God welgevallig is,
nog trouwer naleeft dan gij al doet.
Gij kent de voorschriften
die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img014
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie. 
img015
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!
Voorzang: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht,
en heel de mensheid zal Gods redding aanschouwen. Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 21,25-28.34-36

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren
en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren,
radeloos door het gebulder van de onstuimige zee.
De mensen zullen het besterven van schrik,
in spanning om wat de wereld gaat overkomen.
Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.
Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk,
met macht en grote heerlijkheid.
Wanneer zich dit alles begint te voltrekken,
richt u dan op en heft uw hoofden omhoog,
want uw verlossing komt nabij.
Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt
door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven;
laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik;
want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld.
Weest daarom altijd waakzaam en bidt
dat ge in staat moogt zijn te ontkomen
aan al die dingen die zich gaan voltrekken,
en dat ge stand moogt houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.”

Acclamatie ná het Evangelie:
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank,
eer, macht en sterkte aan onze God.

Preek: Klik hier voor de volledige tekst:

img016Goede mensen,

Schrikwekkende beelden roept Jezus vandaag op in het Evangelie. Als een echte profeet voorziet Jezus wat er gebeuren gaat aan het einde der tijden. Er zal een moment komen, dat de hele wereld in rep en roer is. Alle aardbewoners zullen het besterven van schrik. Zon, maan en sterren zullen immers zodanig veranderen, dat de wereld in paniek raakt. De hemelse lichten, die normaal gesproken zo’n orde, vredigheid en regelmatigheid uitstralen, zullen door hun metamorfose paniek zaaien. Chaos, angst en verwarring zal de aardbol in zijn greep houden.

img017
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden: 
img018
Celebrant: Richten wij ons tot de hemelse Vader, die ons de komst van zijn Zoon,
onze Verlosser heeft beloofd en bidden wij:

Lector: Voor de gemeenschap van de Kerk.
Dat zij op weg naar Kerstmis één blijft in geloof, hoop en liefde.
Wij bidden om een waakzame geest die uitziet naar de
komst van het Kind van Bethlehem.
Laat ons bidden: Heer, ontferm U over ons.

Lector: Voor onze wereld.
Op weg naar Kerstmis bidden wij om vrede voor
al die plaatsen waar het vuur
van oorlog, geweld en terreur woedt.
Laat ons bidden: Heer, ontferm U over ons.

Lector: Voor allen op zoek naar vrede en vreugde in hun eigen leven.
Dat zij op weg naar Kerstmis geleid moge worden door
de Ster van Bethlehem, in het vertrouwen dat zij welkom zijn
in de gemeenschap van de Kerk.
Laat ons bidden: Heer, ontferm U over ons.

Lector: Voor onszelf.
Dat wij kracht en inspiratie putten uit de naderende geboorte van het Kind van Bethlehem,
bijzonder in die momenten, waarin het leven ons zwaar valt.
Laat ons bidden: Heer, ontferm U over ons.

Celebrant: Luister naar ons bidden, Heer God, en sta ons in uw goedheid bij.
Vol verwachting zien wij uit naar het uur waarop uw Zoon zich zal openbaren. Laat ons in deze Advent waakzaam zijn en hoopvol
wachtend. Door Christus onze Heer.

Dienst van de Eucharistieimg019

img020
Offerandezang:
Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

Eucharistisch gebed
img021
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Lam Gods
Communie

Communiezang:  Refrein: De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.

Slotwoord:

Wegzending en Zegen
img022
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img023

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag bij de koffie:  Kirsten Kristiansen 
Bezetting Winkeltje: Antonio Schras 

img024
img025
img026
img027
img028

img029

Foto's:  Teresa MurkensOndersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)