23 december - Vierde Zondag van de Advent

Rene nov   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  René van Hees
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img001
img002
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: René van Hees
Tweede lezing: Marion van der kaa uit Tilburg - Noord-Brabant
Voorbeden: Kirsten Kristiansen 
Organist: E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C..
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc., Jacob Winter en Wilfred Kemp

Intrede:  

Intredezang: O kom, o kom, Immanuel. ...

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
img004

Lied bij het aansteken van de 4 Adventskaarsen
img006
4de Zondag
Blinden krijgen ogen voor dit licht,
geknechten zien de dag der vrijheid
die zijn doodgezwegen zullen spreken
bedroefden gaan weer lachen in die dagen.
Refrein: Sla uw ogen op naar het licht daar is de Heer

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de profeet Micha 5,1-4A.
img007
Dit zegt de HEER:
“Gij, Bethlehem Efrata,
het kleinste onder Juda’s geslachten,
uit u zal geboren worden.
Hij die over Israël moet heersen,
in het verre verleden ligt zijn oorsprong,
in lang vervlogen dagen.”
Daarom zal de HEER hen
niet langer overlaten aan hun lot,
dan tot de tijd
dat de moeder haar kind gebaard heeft.
Dan komt de rest van zijn broeders weer samen
met de zonen van Israël.
Dan neemt Hij de macht in handen
en zal hen hoeden
door de kracht van de HEER,
door de verheven naam van de HEER zijn God.
In veiligheid zullen zij wonen,
omdat zijn macht zal reiken
tot aan de uiteinden der aarde.
Hij zal een man van vrede zijn.

Tussenpsalm    Psalm 25 1
Refrein: Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

Tweede lezing:
Uit de brief van de H. apostel Paulus aan de Christenen van Hebreeën 10,5-10
img008
Broeders en zusters, Als Christus in de wereld komt, zegt Hij tot de Vader:
“Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild,
maar Gij hebt Mij een lichaam bereid.
Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen.
Toen zei Ik:
Hier ben Ik.
“Zoals er in de boekrol over Mij geschreven staat,
Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”

Eerst zegt Hij dus:
Slachtoffers en gaven,
brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet gewild,
die konden U niet behagen
hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden.

En dan zegt Hij:
Hier ben Ik,
Ik ben gekomen om uw wil te doen.
Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden.
Door die wil zijn wij geheiligd, eens en voor altijd,
door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie. 
Alleluia, alleluia, alleluia.
Zie de dienstmaagd des Heren,
mij geschiede naar uw woord

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 1,39-45
img010In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda.
Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth.
Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem:
“Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
Zie, zodra ik uw groet hoorde sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.”

Acclamatie na het Evangelie:
Voorzang: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.
Allen: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img011

Geloofsbelijdenis:
img013
Voorbeden:
Celebrant: Bidden wij nu tot God onze Vader, die ons zijn Zoon belooft:

Lector: -voor paus, bisschoppen en allen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk,
dat zij elke dag opnieuw bereid zijn met Maria te antwoorden: mij geschiede naar uw woord;
Allen: Misericordias Domini in æternum cantabo.

Lector: -voor de ouders van opgroeiende kinderen, dat zij de moed ontvangen de moeilijkheden
en de problemen aan te pakken en te spreken wanneer hun verantwoordelijkheid dit van hen vraagt;
Allen: Misericordias Domini in æternum cantabo.

Lector: - voor ons hier samen, dat wij bij de komende feestdagen eerlijk en oprecht zijn in ons bidden;
dat wij niet gericht zijn op onze eigen voordelen, maar vooral op de noden van de armen;
Allen: Misericordias Domini in æternum cantabo.

Lector: - voor de geloofsgemeenschap rond de Friezenkerk,
dat de noodlijdenden steun krijgen en dat de mensen die het goed gaat meer en meer omzien naar anderen;
Allen: Misericordias Domini in æternum cantabo.

Lector: -voor Fernando Montepilli die gisteren met spoed is opgenomen in het ziekenhuis;
en -voor de vader van Sander Evers die ernstig ziek is.

Celebrant: God, u komt iedere dag onder ons, geef dat wij in de wereld wegbereiders zijn voor U.
Dit vragen we op voorspraak van Maria door Christus onze Heer. Amen

Dienst van de Eucharistie
img014

img015Offerandezang: Nu daagt het in het oosten, ...

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
img016
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Lam Gods
Communie

Communiezang: Het was een maged uitverkoren, ...

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...

Wegzending en Zegen


Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img017

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag bij de koffie:  Yvonne Winter
Bezetting Winkeltje:  Antonio Schras

img018
Foto's:  Lidy Peters


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)