December 2015

25 december - Hoogfeest van Kerstmis

img014Kerstmis 2015, hoe anders dan andere jaren!
Het Jaar van de Barmhartigheid is begonnen, maar nog aarzelend. Op vele cruciale punten staan militairen met geweer in aanslag en ook voor de Santa Maria Maggiore is er nu een controlepoort, waar iedere bezoeker doorheen moet, hetgeen soms lange rijen veroorzaakt. Maar laten we optimistisch zijn: wel een aarzelend begin, maar als we enkele maanden verder zijn zal de toeloop vast steeds groter worden en zullen velen om de gave van de vergeving vragen. In de Friezenkerk zijn we zowel gisteravond als vanmorgen met verschillende bezoekersgroepen bijeen, die zich niet hebben laten afschrikken naar Rome te komen: het Geboortefeest van de Heer kan met volle luister gevierd worden.  TBbluebar

rene200   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door:  René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .
   Logo barmhartigheid ned

Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: E.P. Tiemen Brouwer O.P., rector Friezenkerk
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing:  René van Hees
Tweede lezing:  Teresa Murkens
Voorbeden:  Kirsten Kristiansen 
Organist. Joost Groenewegen 
Zangers: Zr. Elly van Dijk, Jacob Winter, Simon Beentjes en
Wilfred Kemp, Amsterdam N. Holland

Intrede:  
img001
img002
Openingszang:  Wij komen te zamen onder 't sterrenblinken, .....

friezenkerk 20151225 009
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen
img004
De goedheid en de mensenliefde van God onze Heiland is op aarde
verschenen, en Hij heeft ons gered. (Tit. 3,4)

Van harte heet ik u allen welkom in deze Eucharistieviering, vanmorgen op het Hoogfeest van Kerstmis.
Welkom pelgrims en bezoekers, van verre gekomen uit het vaderland en van elders: in het bijzonder begroet de groep van de Intra-de-Jong-reizen; er is een groep van de VNB-reizen en een grote groep van de S.R.C. Cultuur vakanties uit heel Nederland afkomstig. S.R.C. staat voor  ‘Studenten reis club’.
Welkom natuurlijk ook landgenoten hier uit Rome en omgeving afkomstig.
 
We hebben ons op deze dag voorbereid gedurende de vier weken van de Adventstijd, tijd van verwachtingsvol en verlangend uitzien. Vandaag zijn we samengekomen om de vervulling te vieren: de geboorte van onze Heer Jezus Christus.

Laten we ter aanbidding komen en het Kind in ons hart sluiten, diens nieuwe leven in ons koesteren en bewaren. Het moge ons helpen in al wat we doen en tot stand brengen de liefde te beoefenen en de menselijkheid te bewaren in een wereld, waarin het helaas aan onmenselijkheid in velerlei vormen het afgelopen jaar niet heeft ontbroken.

Voor zover we zelf daar een steentje toe hebben bijgedragen  - we kennen maar al te goed het gezegde: wie zonder zonden is werpe de eerste steen! – vragen we Gods barmhartigheid en zingen we nu de Kyriezang, het Heer ontferm U.
Kyrie

Gloriazang: Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer! .....

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste Lezing: Uit de profeet Jesaja 52, 7-10
img005
Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode,
die vrede meldt,
goed nieuws verkondigt,
die heil komt melden,
die zegt tot Sion: Uw God regeert !
Hoort !
Uw torenwachters verheffen hun stem,
zij jubelen tegelijk
want zij zien, oog in oog
de terugkeer van de Heer naar Sion.
Barst los in jubel, allen samen,
puinen van Jeruzalem,
want de Heer heeft zijn volk getroost:
Hij heeft Jeruzalem verlost.
De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot
voor de ogen van alle volkeren;
en alle grenzen der aarde
hebben het heil van onze God aanschouwd..

Psalm na de Eerste Lezing   Psalm 98

Tweede Lezing: Uit de brief aan de Hebreeën 1, 1-6
img007
Broeders en zusters,

Nadat God eertijds
vele malen en op velerlei wijzen
tot onze vaderen gesproken had door de profeten,
heeft Hij nu, op het einde der tijden,
tot ons gesproken door de Zoon,
die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat
en door wij Hij het heelal heeft geschapen.
Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid
en het evenbeeld van zijn wezen.
Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord.
En na de reiniging der zonden te hebben voltrokken
heeft Hij
zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit in den hoge,
ver verheven boven de engelen,
zoals Hij hen ook overtreft
in de waardigheid die zijn deel is geworden.
Heeft God ooit tot een engel gezegd:
„ Gij zijt mijn Zoon:
Ik heb U heden verwekt"?  Of:
„ Ik zal een vader voor Hem zijn en Hij zal mijn zoon zijn"?
Wanneer Hij evenwel
de Eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt zegt Hij:
„ Alle engelen Gods moeten Hem hulde brengen. "

img008
Inleiding op het Evangelie:
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja,
Voorzang: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.  Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze heer jezus Christus volgens Johannes 1, 1-18
img009
In het begin was het Woord
en het Woord was bij God
en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God.
Alles is door Hem geworden
en zonder hem is er niets geworden
van wat geworden is.
In Hem was leven
en dat leven was het licht der mensen.
En het licht schijnt in de duisternis
maar de duisternis nam het niet aan.

Er trad een mens op, een gezondene van God;
zijn  naam was Johannes.
Deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
Niet hij was het Licht
maar hij moest getuigen van het Licht.

Het ware Licht
dat ieder mens verlicht
kwam in de wereld.
Hij was in de wereld;
de wereld was door Hem geworden
en toch erkende de wereld Hem niet.
Hij kwam in het zijne,
maar de zijnen aanvaardden Hem niet.
Aan allen echter die Hem wel aanvaardden,
aan hen die in zijn Naam geloven
gaf Hij het vermogen
kin deren van God te worden.
Zij zijn  niet uit bloed
noch uit begeerte van het vlees
of de wil van een man
maar uit God geboren.
Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
zulk een heerlijkheid
als de Eniggeborene van de Vader ontvangt,
vol genade en waarheid.

Wij hebben Johannes' getuigenis over hem toen hij uitriep:
„ Deze was het van wie ik zei:
Hij die achter mij komt is vóór mij,
want Hij was eerder dan ik."
Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen;
genade op genade.
Werd de wet door Mozes gegeven
de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus.
Niemand heeft ooit God gezien;
en Eniggeboren God
die in de schoot van de Vader is,
Hij heeft Hem doen kennen.

Acclamatie ná het Evangelie:

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd,
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. .....

Preek:  Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img013Het laatste evangelie
Eeuwenlang, broeders en zusters, werd in de liturgie van de Kerk op het einde van iedere Mis, na de zegen, het evangelie voorgelezen, dat we zojuist hoorden: de proloog van het Johannesevangelie "in het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.” Het Evangelie op die plek gold als een tekst waar zegen van uit ging. Het werd genoemd: het 'het laatste evangelie’ van de Mis. De priester, die de Viering leidde en gelovigen, die toehoorden, kenden de tekst, toen nog in het Latijn, helemaal uit het hoofd! In de 13de eeuw was dit gebruik begonnen en heeft zich voortgezet tot zo’n 50 jaar geleden toen er in de periode van het Tweede Vaticaans Concilie een nieuwe vormgeving kwam van de Eucharistie. Je kunt dus wel zeggen, dat in deze hoog-theologische tekst  de kerk van alle eeuwen haar diepste uitdrukkingsvorm heeft gevonden, dat deze tekst van wezenlijk belang was en nog steeds is voor het zelf verstaan van de kerk. Waardoor worden we zo aangesproken in deze tekst? Laat ik een poging wagen om er antwoord op te geven.

img010
img011
img012
Geloofsbelijdenis

Voorbeden:  
img015
Priester: Vol verwondering, en dankbaar voor de gave van het heil, dat ons heden wordt aangeboden, brengen we tot de Vader alle verlangens om goed te doen, welke we meedragen in ons hart.

L. Het ware licht, dat iedere mens verlicht, is in de wereld gekomen:
dat de kerk dit licht tot aan de uiteinden der aarde moge verspreiden en
met vreugde aan alle volkeren de trouw van Gods liefde verkondigt.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

L. In den beginne was het Woord en het Woord was bij God; alles is door Hem tot stand gebracht:
dat staatshoofden en regeringsleiders zich inzetten voor de nederige dienst van de vrede, om een wereldwijde broederschap op te bouwen en dat deze ten goede mag komen aan mensen, die door oorlog of armoede getroffen zijn of gedwongen werden als vluchteling hun land te verlaten.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

L. Aan allen, die Hem hebben aanvaard, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden: 
dat allen die gedoopt zijn in de naam van Jezus Christus, in woord en daad getuigen dat God de vader is van alle mensen, groot en klein, man of vrouw, alle rassen en talen. 
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

L. Niemand heeft ooit God gezien, maar Christus, geboren in het vlees, heeft ons het gelaat van de Vader getoond:
in het Jaar van de barmhartigheid vragen we God dat zovelen die gebukt gaan onder schuld en tekort,
in hun hart geraakt mogen worden door Gods barmhartigheid en goedertierenheid, op aarde verschenen in een mensenkind;
dat zij zich oprichten en leven in dankbaarheid, bezonnenheid, hoop en vreugde.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

L. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond..
Door de menswording ging God onze bestaanswijze binnen en nam lijden en dood op zich;
Bidden we dat allen die leed te dragen hebben,
wie door zorg of verdriet, door ziekte of eenzaamheid getroffen zijn,
de tederheid van de Vader mogen ervaren.
We bidden voor hen, die gestorven zijn:
Paul en Maud de Jong en voor Marcello Liarni, die afgelopen zondag is overleden:
Dat zij in Gods licht zijn opgenomen.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Priester: God en Vader, ons leven is een voortdurend vragen. Luister naar de
vragen van uw kinderen en doe ons open staan voor het woord van uw Barmhartigheid door Christus Jezus, onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:  Van ver, van oudsher aangereikt, een Woord dat toch niet van ons wijkt.

img017
Eucharistiesgebed

img016
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Onze Vader
Vredewens

img018
img019
img020
img021
img022
Lam Gods
Communie
Communiezang: 
Er is een roos ontsprongen uit ene wortelstam. .....
Stille nacht, heilige nacht, .....

img023
Slotgebed en Zegen
img024
Slotzang: Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"  
img025
Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

Dank voor uw aanwezigheid.kerstklokken
Dank aan allen die hebben bijgedragen               
aan de goede verzorging van deze
Kerstviering en de versiering van de kerk.

ZALIG KERSTFEEST    BUONE FESTE

Na de viering
Is er een gezellige feestelijk samenzijn...

Vandaag  
Bij de koffie:  Yvonne Winter en Teresa Murkens 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img029
img033
img027
img030
img031
img026
img032

Foto's:   Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon