December 2015

24 december - Nachtmis - Kerstmis

voorpagina24 12 15Bezet gebied, mensen in beweging, onrust … Hoeveel agenten zullen er bij de stadsgrens van Bethlehem hebben gestaan, toen Jozef en Maria daar aankwamen? En dan nergens onderdak kunnen vinden: de 7.700 daklozen in Rome kunnen ervan meespreken. Hun aantal is de laatste tijd ook behoorlijk gegroeid, met name jongeren zoals dat gezin van toen. De Eeuwige Stad in het Jaar onzes Heren 2015 begint steeds meer op het Bethlehem van het begin van onze jaartelling te lijken. Maar misschien is dat niet erg voor een Heilig Jaar, integendeel.    ML
bluebar

Viering - aanvang 10:30 uurLogo barmhartigheid ned

Hoofdcelebrant: E.P. Marc Lindeijer S.J.
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Jan de Jong uit Helden Limburg 
Lectoren: Eerste lezing:  Gerda Verburg
Tweede lezing:  Hennie Hoekstra uit Goutum Friesland
Voorbeden:  Teresa Murkens 
Organist. Daniel Lafrenière 
Zangers: Jacob Winter en Wilfred Kemp uit Amsterdam N. Holland

Intrede:  
img001
Openingszang:  Wij komen te zamen onder 't sterrenblinken, .....

Welkom en Inleiding
img007
Welkom namens de Nederlandse Romeinen aan de gasten uit vaderland, die vanavond hier in de Friezenkerk gekomen zijn om met ons de stille nacht, heilige nacht te vieren, de geboorte van de Verlosser. Welkom aan het tiental pelgrims van De Jong-Intra Reizen, uit het hele land waarschijnlijk, een tiental pelgrims van VNB Reizen en een heel speciaal welkom aan onze “eregasten” van vanavond: de maar liefst 45 pelgrims van Maaskant Reizen uit Helden en omgeving. Wat maakt hen zo bijzonder? Ten eerste, hun aantal: ondanks terreurdreiging, ondanks verhoogde veiligheid en verminderd vermaak zijn ze toch naar Rome gekomen: echte helden! En toen de reisleider vanavond vroeg wie er meeging naar de Nachtmis, zei de hele groep “ja”: echte helden! Maar omdat we niet altijd helden zijn, omdat we soms bang zijn, afdwalen, zondigen zelfs, laten we aan het begin van deze viering, van de stille nacht, heilige nacht, onze zonden bij het Kerstkind brengen, dat gekomen is om ons te verlossen.

img004
img005
Kyrie
img002
Gloriazang: Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer! .....

Gebed – Dienst van het Woord

img009
Eerste lezing:  Uit de profeet Jesaja 9,1-3.5-6
img010
Het volk dat in het donker wandelt
ziet een groot licht;
een licht straalt over hen
die wonen in het land van doodse duisternis.
Gij hebt hun blijdschap vermeerderd,
hun vreugde vergroot.
Voor uw aanschijn zijn zij vol vreugde,
een vreugde als die om de oogst,
als die van mensen die jubelen
bij het verdelen van de buit.
Want het juk dat zwaar op het volk drukte,
de stang op hun schouders,
en de stok van hun drijvers,
Gij hebt ze stuk gebroken als op de dag van Midjan.
Want een Kind is ons geboren,
een Zoon werd ons geschonken;
Hem wordt de macht op de schouders gelegd
en men noemt Hem:
Wonderbare Raadsman,
Goddelijke held,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.
Een grote macht en een onbeperkte welvaart
zullen toevallen aan Davids troon
en aan zijn koninkrijk,
zodat het gegrondvest zal zijn
en stevig gebouwd op recht en gerechtigheid,
van nu af tot in eeuwigheid.
De ijver van de HEER der hemelse machten brengt het tot stand.

Psalm na de Eerste Lezing   Psalm 98

img008
Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus 2,11-14
img011
Dierbare, de genade van God,
bron van heil voor alle mensen,
is op aarde verschenen.
Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken
en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de openbaring van de heerlijkheid
van onze grote God en Heiland Christus Jezus.
Hij heeft zichzelf voor ons gegeven
om ons van alle ongerechtigheid te verlossen
en ons te maken tot zijn eigen volk,
gereinigd van zonde,
vol ijver voor alle goeds.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img012
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie:
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja,
Voorzang: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.  Refrein:

img013
Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 2,1-14

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus,
dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk.
Deze volkstelling vond plaats
eer Quirinius landvoogd van Syrië was.
Allen gingen op reis,
ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven.
Ook Jozef trok op
en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David,
ging hij van Galilea, uit de stad Nazareth,
naar Judea: naar de stad van David, Bethlehem geheten,
om zich te laten inschrijven,
samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was.
Terwijl zij daar verbleven
brak het uur aan waarop zij moeder zou worden;
zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe,
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
In de omgeving bevonden zich herders
die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten.
Plotseling stond een engel des Heren voor hen
en zij werden omstraald door de glorie des Heren
zodat zij door grote vrees werden bevangen.
Maar de engel sprak tot hen:
“Vreest niet, want zie,
ik verkondig u een vreugdevolle boodschap
die bestemd is voor heel het volk.
Heden is u een Redder geboren,
Christus de Heer,
in de stad van David.
En dit zal voor u een teken zijn:
gij zult het pasgeboren kind vinden
in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.”
Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare;
zij verheerlijkten God met de woorden:
"Eer aan God in den hoge
en op aarde vrede onder de mensen
in wie Hij welbehagen heeft.”

Acclamatie ná het Evangelie:  Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd,
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. .....

Preek:  Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img014En toen kwam de dag dat het grote boek van God in de hemel vol was. Op de laatste bladzijden stonden frasen als “oorlog in Syrië”, “dode kinderen op het strand”, “aanslagen in Parijs”, “vluchtelingen niet welkom”, frasen die ons bekend zijn, maar dus ook aan God. Het boek was vol en God het er schoon genoeg van, van de mensheid. De heilige Geest, “die Heer is en het leven geeft”, haalde zuchtend de vleugels op: de schepping in al haar schoonheid was niet voldoende geweest om de mensen op hun Schepper gericht te houden. De Zoon, “door Wie alles geschapen is”, boog het hoofd: “omwille van ons heil” was Hij “uit de hemel neergedaald”, “mens geworden”, “gekruisigd”, “begraven”, “verrezen op de derde dag”, maar de tijd van de keizers Augustus en Tiberius was inmiddels voltooid verleden voor de mensen; het Colosseum en de gladiatoren waren interessanter dan Bethlehem met de os en de ezel. Het moment leek gekomen voor het Laatste Oordeel, met “de opstanding van de doden en het leven van het komend Rijk” voor hen wier namen niet in het grote boek stonden tussen de zondaars. En de rest? Naar de verdoemenis ermee, om het maar zo te zeggen. .....

img015
Geloofsbelijdenis
img016
Voorbeden:  
img017
Heden is ons een Redder geboren, Christus de Heer, bron van heil voor alle mensen.
Bidden wij dóór Hem tot God de Vader, vertrouwend dat Hij ons genadig zal zijn en onze gebeden zal verhoren.

Een Kind is ons geboren. –
Bidden wij verenigd met allen die zich vannacht rond Jezus’ kribbe scharen en leggen wij vol vertrouwen onze noden en verlangens bij Hem in het stro, in het bijzonder de intenties van deze heilige Mis: voor Paul en Maud de Jong; voor de genezing van Berti Baas.
    Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.
 
Een Zoon is ons geschonken, Hem is de macht op de schouders gelegd. –
Bidden wij voor paus en bisschoppen en voor allen die delen in het herdersambt: dat zij nederig van hart mogen zijn, naar het evenbeeld van Christus die zichzelf voor ons gegeven heeft.
    Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Wonderbare Raadsman noemt men Hem. –
Bidden wij voor de regeringsleiders en politici wereldwijd: dat zij bij Hem te rade mogen gaan en de wereld besturen in gerechtigheid.
   Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Goddelijke Held noemt men Hem, Sterke God. –
Bidden wij voor de zieken, om genezing; bidden wij voor de zwakken, de ouden van dagen, de eenzamen: dat zij kracht naar kruis mogen ontvangen.
   Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Eeuwige Vader noemt men Hem, Vader van de komende eeuwen. –
Bidden wij voor de stervenden en voor hen die gestorven zijn; bidden wij in het bijzonder voor al diegenen van wie wij het afgelopen jaar afscheid hebben genomen: dat zij het Rijk der hemelen mogen bezitten.
    Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Vredevorst noemt men Hem. –
Bidden wij voor degenen die zwak van wil zijn, bidden wij voor degenen die zich afgekeerd hebben van God: dat zij zich mogen bekeren, dat goede wil de harten van allen mag bezielen en dat er vrede mag zijn op aarde.
    Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Almachtige God, aan Davids troon en aan zijn koninkrijk hebt Gij grote macht en onbeperkte welvaart toegezegd.
Verhoor onze gebeden, uitgesproken én levend in de stilte van ons hart, omwille van Hem,
Davids nazaat, Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dienst van de Eucharistie

img018
img019
Offerandezang:  Van ver, van oudsher aangereikt, een Woord dat toch niet van ons wijkt.

Het Grote Dankgebed
img020
Priester: Dominus vobiscum.     
Allen: Et cum spiritu tuo.
Priester: Sursum corda.
Allen:Habemus ad Dominum.
Priester: Gratias agamus Domino Deo nostro.
Allen: Dignum et iustum est.
Priester: Vere dignum et justum est…………….

Heilig, heilig, heilig
Consecratie

img021
Acclamatie ná de consecratie:
Onze Vader
img022

img024
Vredewens

img023
Lam Gods
Communie
Communiezang: 
Er is een roos ontsprongen uit ene wortelstam. .....
Stille nacht, heilige nacht, .....

Slotgebed en Zegen

img026
Slotzang: Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"  
img027
Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

Dank voor uw aanwezigheid.kerstklokken
Dank aan allen die hebben bijgedragen               
aan de goede verzorging van deze
Kerstviering en de versiering van de kerk.

ZALIG KERSTFEEST    BUONE FESTE

Na de viering
was er een feestelijk samenzijn...

Vandaag  
Bij de koffie:  Yvonne Winter en Teresa Murkens 

img033
img028
img029
img031
img032
img034
img035
img037
Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   


Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon