December 2015

27 december - Feest van de H. Familie

H.FamilieDe ernstige luchtvervuiling waar Rome en andere steden mee te maken hebben in deze dagen wordt steeds zorgwekkender. Structurele maatregelen worden overal getroffen, maar de schadelijke stoffen zakken niet onder het gevaarlijke niveau. Hoe hebben we het zo ver kunnen laten komen? De staat waar onze planeet in verkeert duidt erop dat de mensen God kwijt zijn. Vandaag op het Feest van de Heilige Familie wordt op het einde van de viering in de Friezenkerk gezegd dat de tijd die je ‘kwijt’ bent met naar de Heilige Mis gaan nooit verloren tijd is, maar in tegendeel als tijdwinst beschouwd kan worden. Mogen wij, net als Maria en Jozef die Jezus terugvinden waar ze eigenlijk hadden moeten weten dat Hij was, ook God weer vinden door Hem daar te zoeken waar we weten dat Hij is en Hem vervolgens aanschouwen in de schoonheid van heel de aarde!    KKbluebar

rene200   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Renë van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .
   Logo barmhartigheid ned

Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: E.P. Tiemen Brouwer O.P., rector Friezenkerk
Concelebranten: E.P. Marc Lindeijer S.J.
E.H. Karel Donders, Barneveld Gelderland
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Riemer Poortstra, Amersfoort Utrecht
Tweede lezing: Marleen Beentjes, Rosmalen N. Brabant
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Daniel Lafrenière 
Zangers: Simon Beentjes, Zr. Elly van Dijk en Zr. Anima Christi 

Intrede:  
img001

Intredezang: Wij komen te zamen onder 't sterrenblinken..... 

img002

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Allen: Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
Allen: En met uw geest.

img004

Beste mensen,
we zitten nog helemaal in de Kerstsfeer, het zijn de donkere dagen
tussen Kerst en Driekoningen en van ouds wordt op de eerste
zondag meteen na Kerstmis het feest van de heilige Familie gevierd.
In wat voor gezin werd Jezus geboren? Wel, Hij kwam in een gezin
met ouders, Maria en Jozef, die vrome joden waren, die zich hielden aan de
verplichtingen van de godsdienst en zo b.v., toen ze zich eenmaal
definitief in Nazareth gevestigd hadden, jaarlijks optrokken naar de tempel in Jerusalem.
Zo ook is het geloof in Christus, - de pasgeboren Mensenzoon, - dat we hebben meegekregen, meestal van onze ouders via het gezin waarin we opgroeiden, is niet alleen slechts iets van een goed gevoel van binnen, het brengt ook verplichtingen met zich mee, die structuur en samenhang geven aan ons geloofsleven binnen het geheel van de gelovige gemeenschap. Weten we dat over te dragen aan onze kinderen, wanneer ze in het geloof worden opgevoed en hen daar gevoelig voor te maken?
Verplichtingen kunnen we zien als kostbare stapstenen, waarlangs de weg
van de gelovige mens voortgaat, welke tot God leidt.
Voor zover we ons soms te vrijblijvend opstelden, bang waren
ons te binden, of teveel aan anderen de verantwoordelijkheden over
lieten, bidden we om vergeving.
Ik beleid voor de almachtige God.....

Kyrie: Heer, ontferm U.....
Gloria: Eer zij God in onze dagen.....

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het boek Samuël  1,20-22.24-28
img011
In die dagen werd Hanna zwanger
en in de loop van het jaar bracht zij een zoon ter wereld.
Zij noemde hem Samuël,
"want", zei ze, "Ik heb hem van de HEER afgesmeekt."
Toen Elkana weer met zijn hele gezin op reis ging
om het jaarlijks offer op te dragen
en zijn gelofte in te lossen,
ging Hanna niet mee,
"want" - zo zei ze tot haar man -
"ik ga de jongen pas brengen
als hij aan de borst ontwend is;
dan zal hij voor de HEER treden
en altijd bij Hem blijven."
Zodra hij van de borst was, nam Hanna Samuël mee,
met een driejarige stier, een efa meel en een zak wijn.
Zij bracht de jongen, zo klein als hij was,
naar de tempel van de HEER in Silo.
Zij slachtten de stier en brachten de jongen naar Eli.
Daarbij zei Hanna:
"Met uw verlof, mijn heer, zowaar u leeft, mijn heer,
ik ben de vrouw die hier gestaan heeft
om tot de HEER te bidden, in uw tegenwoordigheid.
Om deze jongen heb ik gebeden
en de HEER heeft mij gegeven
wat ik van Hem heb afgesmeekt.
Daarom sta ik hem aan de HEER af.
Zolang hij leeft, blijft hij de HEER afgestaan."
En zij bogen zich daar voor God de HEER neer.

Antwoordpsalm na de Eerste Lezing: Verschenen in de mildheid en de trouw van onze God.....

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 3,1-2.21-24
img013
Vrienden,
Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd
en we zijn het ook.
De wereld begrijpt ons niet
en ze kent ons niet
omdat zij Hem niet heeft erkend.
Vrienden,
nu reeds zijn wij kinderen van God
en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard;
maar wij weten
dat wanneer het geopenbaard wordt,
wij aan Hem gelijk zullen zijn
omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.
Dierbare vrienden,
daar ons geweten ons dus niet hoeft te veroordelen
mogen wij vrijmoedig met God omgaan;
wij krijgen van Hem alles wat wij vragen
omdat wij zijn geboden onderhouden
en doen wat Hem aangenaam is.
En dit is zijn gebod:
van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus
en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft.
Wie zijn geboden onderhoudt
blijft in God
en God blijft in Hem.
En dat Hij in ons woont
weten we door de Geest die Hij ons gegeven heeft.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie: Alleluia. Alleluia, Alleluia.....

img016

Evangelie: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 2,41-52

img007
Ieder jaar reisden de ouders van Jezus
bij gelegenheid van het Paasfeest naar Jeruzalem.
En overeenkomstig het gebruik bij dit feest
gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was.
Maar na afloop van die dagen keerden zij naar huis terug.
Het kind Jezus bleef echter in Jeruzalem achter
zonder dat zijn ouders het wisten.
In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond,
gingen zij een dagreis ver,
en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden.
Omdat zij Hem niet vonden
keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug.
Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel,
waar Hij te midden van de leraren zat
naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde.
Allen die Hem hoorden
waren verbaasd over zijn inzicht en zijn antwoorden.
Toen zijn ouders Hem daar opmerkten stonden zij verslagen.
Zijn moeder zei tot Hem:
"Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan?
Denk toch eens met wat een pijn
uw vader en ik naar U hebben gezocht."
Maar Hij antwoordde:
"Wat hebt ge toch naar Mij gezocht?
Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?"
Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde.
Hij ging met hen mee naar Nazareth
en was aan hen onderdanig.
Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
En met de jaren
nam Jezus toe in wijsheid
en welgevalligheid bij God en de mensen.

Acclamatie ná het Evangelie: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.....

Preek:   Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img020De dingen van mijn Vader
Het is het eerste woord van Jezus dat we horen in de H. Schrift, zijn antwoord op de vraag van zijn niet-begrijpende ouders: Zoon, waarom heb je ons dit aangedaan? Hij antwoordt: Wisten jullie dan niet, dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Eigenlijk staat er: wisten jullie dan niet dat ik me bezig moet houden met de dingen van mijn Vader. De Vader, God, brengt een hele eigen sfeer met zich mee, een geheel van gedragingen en gebruiken, die daarbuiten niet te vinden zijn. B.v. de studie van de heilige Schrift en alles wat daarin te lezen is: de woorden in je opnemen, je eigen maken. Het kind Jezus had dat in de tempel van Jerusalem ontdekt: studie, theologisch gesprek, vragen stellen en antwoord geven aan de wijze mannen, die Hij daar gevonden had, en dat vlak bij de plaats, waar God in het donker van het Heilige der Heilige woonde, waar de God van Israël werd aangeroepen en waar iedere dag offers aan God werden opgedragen. Jezus voelde zich daar helemaal thuis, helemaal op zijn plek. Spontaan bleef hij daar hangen.

Geloofsbelijdenis: Ik geloof in één God, de almachtige Vader..... 

Voorbeden: 
img025

Priester: Vragen we de Heer, dat onze gezinnen en families mogen groeien in liefde en wederzijdse hulp naar het voorbeeld van het gezin van Nazareth.

L. Bidden we voor de Kerk, die gezien kan worden als één grote familie van gelovigen, dat zij zich aan de wereld presenteert als een echte familie, die weet te beminnen, te vergeven en te geven.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

L. Bidden we voor de kinderen, dat de ouders hen weten op te voeden voor het leven, dat zij opgroeien zoals Jezus,
vol wijsheid en welgevallig bij God en bij de mensen.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

L. Bidden we voor families, die dakloos zijn of op de vlucht geslagen, dat zij worden opgevangen en hulp krijgen om hun ernstige problemen op te lossen.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

L. Bidden we voor families in crisis, die in tweedracht leven, zonder vrede, zonder warmte: dat gehuwden de kracht vinden om tot wederzijdse vergeving te komen, dat de christelijke gemeenschap hen nabij wil zijn en hulp biedt om zo mogelijk de familie-eenheid terug te vinden.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

L. Bidden we voor onze geloofsgemeenschap. - We weten dat er ook in onze nabije omgeving ouderen zijn, die verwaarloosd worden, echtparen in crisis, kinderen, die geen liefde ontvangen, jongeren zonder idealen, – dat we om ons heen weten te kijken en uit onszelf treden om genoemde personen te herkennen, zorg voor hen te hebben en oprecht solidair te zijn.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

L. Bidden wij voor de zielenrust van Dora Scanabucci, die afgelopen woensdag is overleden.
En bidden wij voor Everard, die morgen 18 jaar zal worden.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

Priester: Vader in de hemel deze beden leggen wij u voor.
Wil ze verhoren en tot vervulling brengen door Christus Onze Heer, Amen

                                                             Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Vanwaar zijt Gij gekomen.....

img003

Eucharistisch gebed

img027

Heilig, heilig, heilig

img030

Consecratie
Acclamatie ná de consecratie: Uw naam, Heer zij geprezen.....
Onze Vader

Vredewens
img035

img036

Lam Gods
Communie
Communiezang: Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer..... 

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img040

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"  

Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Annelies Montepilli-Booij en Marco Montepilli 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img043

anthonio schras

img037
Dwarsfluit: Kirsten Kristiansen

img041
Organist: Daniël Lafrenière

img052

img048

img050

img046


Foto's: Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2