December 2015

20 december - 4de Zondag van de Advent

advent4Dit jaar wordt het voor de Advent zo kenmerkende gevoel van verwachting en uitzien naar Jezus’ komst versterkt door het één voor één opengaan van de Heilige deuren, niet alleen in Rome, maar over de hele wereld. Deze deuren, die tijdens dit jubeljaar Deuren van Barmhartigheid zijn, verwijzen immers naar Jezus Zelf die zegt: Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered (Joh. 10,9). Terwijl het licht van de adventskaarsen toeneemt naarmate Kerstmis nadert, worden de ontgrendelde poorten steeds meer in aantal… en daarmee de kansen voor ons op verlossing en werkelijke bekering van ons hart. Belangrijk is wel dat we zelf de deur naar ons hart ook open hebben staan, zo hoorden we tijdens de algemene audiëntie van afgelopen woensdag. Vandaag legt paus Franciscus uit hoe verwondering de sleutel is tot de ware ontmoeting met Christus. In de Friezenkerk zijn veel meer mensen dan verwacht. Bijzonder is de aanwezigheid van een grote groep katholieke jongeren uit het Bisdom Roermond die op eigen houtje een reis naar Rome georganiseerd hebben. Vol verwondering wonen ze de Mis bij. Om twaalf uur gaan ze allemaal samen naar het Angelusgebed en wordt in de Titus Brandsma-zaal gezegd: er is nog hoop voor het geloof en de Kerk in Nederland! (  KK)
bluebar

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo barmhartigheid ned

Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: E.H. Antoine Bodar 
Concelebranten: E.P. Tiemen Brouwer O.P., rector friezenkerk
E.P. Marc Lindeijer S.J.
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: J.Oosterwijk
Tweede lezing: Gerda Verburg
Voorbede: Teresa Murkens 
Organist. Daniel Lafrenière
Zangers: Zr. Elly van Dijk
Jacob Winter
Simon Beentjes 

Intrede:  
img001

Intredezang:  O kom, o kom, Immanuel.....

Welkom en Inleiding

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Allen:   Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Allen:   En met uw geest.

Het is deze zondag de vierde zondag van de Adventstijd.
Laten we aan het begin van deze Viering alle vier de Adventskaarsen ontsteken.

Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren we ons tot God
om de Heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.


Bij het ontsteken van de vier adventkaarsen wordt gezongen:
Refrein: sla uw ogen op naar het licht, daar is de Heer.....
img003
Kyrie: Heer, ontferm U.....
img008

Gebed – Dienst van het Woord


Eerste lezing: Uit de profeet Micha 5,1-4a
img009
Dit zegt de HEER:
“Gij, Bethlehem Efrata,
het kleinste onder Juda’s geslachten,
uit u zal geboren worden.
Hij die over Israël moet heersen,
in het verre verleden ligt zijn oorsprong,
in lang vervlogen dagen.”
Daarom zal de HEER hen
niet langer overlaten aan hun lot,
dan tot de tijd
dat de moeder haar kind gebaard heeft.
Dan komt de rest van zijn broeders weer samen
met de zonen van Israël.
Dan neemt Hij de macht in handen
en zal hen hoeden
door de kracht van de HEER,
door de verheven naam van de HEER zijn God.
In veiligheid zullen zij wonen,
omdat zijn macht zal reiken
tot aan de uiteinden der aarde.
Hij zal een man van vrede zijn.

Antwoordpsalm na de Eerste Lezing: Naar U gaat mijn verlangen, Heer.....

Tweede lezing: Uit de brief aan de Hebreeën 10,5-10
img011
Broeders en zusters, Als Christus in de wereld komt, zegt Hij tot de Vader:
“Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild,
maar Gij hebt Mij een lichaam bereid.
Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen.
Toen zei Ik:
Hier ben Ik.
“Zoals er in de boekrol over Mij geschreven staat,
Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”
Eerst zegt Hij dus:
Slachtoffers en gaven,
brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet gewild,
die konden U niet behagen
hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden.
En dan zegt Hij:
Hier ben Ik,
Ik ben gekomen om uw wil te doen.
Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden.
Door die wil zijn wij geheiligd, eens en voor altijd,
door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie: Alleluia,Alleluia, Alleluia.....

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 1,39-45
img013
In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad in Juda.
Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth.
Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest
en riep met luide stem:
“Gij zijt gezegend onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Waaraan heb ik het te danken
dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
Zie, zodra ik uw groet hoorde
sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen
wat haar vanwege de Heer gezegd is.”

Acclamatie ná het Evangelie: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.....

Preek:   Klik hier voor de volledige tekst van de preek. .....

img024

'Rorate caeli desuper et nubes pluant Iustum. Aperiatur terra et germinet Salvatorem.' (Js 45,8)
(Dauwt hemelen uit den hoge en laten de wolken de Gerechte regenen.
Laat de aarde zich openen en de Verlosser voortbrengen.) Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....
img018

img020

Geloofsbelijdenis: Ik geloof in één God, de almachtige Vader......

Voorbeden:
img026
L. Bidden wij dat Christus, de Vredevorst, vrede sticht in ons aller hart,
in de samenleving waartoe wij behoren, in de wereld tussen alle volkeren.
Laat ons zingend bidden: Misericordias in aeternum cantabo.

L. Bidden wij voor hen die huis en haard hebben moeten verlaten, die zoals Jezus zelf,
vluchteling zijn geworden, dat zij liefdevol worden opgevangen en bescherming ondervinden in hun gastlanden.
Laat ons zingend bidden: Misericordias in aeternum cantabo.

L Bidden wij voor hernieuwd geloof in Jezus Christus, als de Zoon van God, die mens is geworden om onzentwil
en zo de wereld heeft verzoend met Zijn Vader in de hemel.
Laat ons zingend bidden: Misericordias in aeternum cantabo.

L. Bidden wij om verinnerlijking van ons geloof, opdat wij als christenen daadwerkelijk getuigenis kunnen afleggen
van Hem, die voor alle mensen geboren heeft willen worden uit de Maagd en Moeder Maria.
Laat ons zingend bidden: Misericordias in aeternum cantabo. 

L. Bidden wij  voor hen die juist in deze dagen van Kerstmis zwerver zijn, alleen en eenzaam,
achtergesteld en uitgestoten, niet bemind in hun omgeving, niet getroost.
Laat ons zingend bidden: Misericordias in aeternum cantabo.

L. Bidden wij voor Dora Scanabucci, voor een goede herstelling na een zware operatie.
Laat ons zingend bidden: Misericordias in aeternum cantabo.

L. Bidden we voor Leideke Galema, Vrouwe van Bethanië, die op 96-jarige leeftijd in Arnhem is overleden:
dat de Heer haar moge opnemen in het eeuwige licht; dat haar inspanningen in Rome
voor goede oecumenische contacten in Foyer Unitas en de Friezenkerk blijvende voortzetting mogen vinden.
Laat ons zingend bidden: Misiricordias in aeternum cantabo.

Priester: God, Gij zijt het eeuwige licht, de Vader van alle lichten, Gij hebt Uw Zoon als eerste lichtstraal naar ons gezonden om ons in Uw licht te doen delen.
Verhoor onze gebeden en neem ons op in Uw licht opdat wij ons in Uw troost vermeien en wij ons door Uw genade des te vuriger om anderen kunnen bekommeren.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Nu daagt het in het oosten.....

img029

Eucharistisch gebed
img033

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood.....
Onze Vader

Vredewens
img035

img038

Lam Gods
Communie

Communiezang: Het was een maged uitverkoren..... 
img040

Slotgebed
img042

Wegzending en Zegen
img043
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"  

Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Kirsten Kristiansen en Linda Langeslag
In 't winkeltje:  Antonio Schras

img045

anthonio schras

img047

img051
Gast: Schrijfster Rosita Steenbeek
img054


Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon