December 2015

13 december - 3de Zondag van de Advent

advent3 img001Niet alleen voor de St. Pieter, maar ook voor de andere basilieken staat sinds afgelopen dinsdag het bekende ‘poortje’, waar iedereen doorheen moet ter controle. Er vormt zich een lange rij naargelang er velen of weinigen naar binnen gaan. Zo ontkomt het pas begonnen Jaar van de Barmhartigheid niet aan de nodige voorzorgsmaatregelen. Bij het binnengaan van een basiliek wordt soms geduldig wachten gevraagd. In de Friezenkerk kan ieder gelukkig nog vrij binnenkomen. Toch is het slechts een kleine kudde, die samenkomt deze ochtend, zoals we ieder jaar gewend zijn in het koude, winterse jaargetijde. De liturgische kleur van deze derde zondag in de Adventstijd is roze, teken, dat de Advent op de helft is. Het rood van de avondhemel, waarbij de wereldzon ondergaat en Christus, de zon der gerechtigheid, stralend zal opgaan, begint al een beetje door te breken.   TB

bluebar

Teresa Murkens400  


Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door:  Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo barmhartigheid ned

Viering - aanvang 10:30 uur
img001

Hoofdcelebrant: E.H. Eugène Dassen 
Concelebranten: E.H. Harold van Overbeek uit Ommel - N. Brabant
E.P. Marc Lindeijer S.J. 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing:  Teresa Murkens
Tweede lezing:  Fanny Verheijde uit Drunen - N. Brabant
Voorbeden:  Kirsten Kristiansen 
Organist. Joost Groenewegen 
Zanger: Jacob Winter 

Intrede:  
img002
Intredezang:  O Heiland open wijd de poort en daal omlaag, Gods eeuwig Woord.....

Welkom en Inleiding
img004
img011b

Bij het ontsteken van de drie kaarsen wordt gezongen:
Refrein: Sla uw ogen op naar het licht daar is de heer.

Openingswoord

Wij vieren zondag ‘Gaudete’ (‘Verheugt U')! Gaudete is gebaseerd op de Filippenzenbrief die we in de tweede lezing zullen horen. Paulus roept de gemeenschap op om zich te verheugen: "Verheug u altijd in de Heer. Nog eens: verheug u!"

We verheugen ons op het kind in de kribbe. En we verheugen ons op de wederkomst des Heren aan het einde ter tijden. Kerstmis is niet meer ver. Daarom wordt het sobere paars van de verwachting al vermengd met het helder wit van Kerstmis. Roze is het resultaat.

Voor al die keren dat ons vreugdevol verwachten overschaduwd werd door onze fouten en tekortkomingen, willen we ons allereerst verzoenen met de Heer die komende is.

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de profeet Sefanja 3,14-18aSion, jubel van vreugde,
img005juich, Israël,
verheug u en wees blij, Jeruzalem,
met heel uw hart!
Het vonnis dat op u drukte,
werd door de HEER vernietigd.
Hij heeft uw vijand verjaagd.
De HEER, de Koning van Israël, blijft bij u:
nu hoeft gij geen onheil meer te vrezen!
Op die dag zal er tot Jeruzalem gezegd worden:
Vrees niet, Sion,
en laat uw handen niet verslappen.
De HEER, uw God, is bij u
als een reddende held.
Uitermate verheugt Hij zich om u,
door zijn liefde maakt Hij u nieuw;
Hij jubelt om u van vreugde.

Tussenpsalm:  Psalm  25 III
Refrein: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi 4,4-7
img021Broeders en zusters, Verheugt u in de Heer te allen tijde.
Nog eens: verheugt u!
Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn.
De Heer is nabij.
Weest onbezorgd.
Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking,
en nooit zonder dankzegging.
En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat,
zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.

Inleiding op het Evangelie:
img007
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!
Voorzang:  Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht,
en heel de mensheid zal Gods redding aanschouwen.    Refrein:
img008Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 3,10-18

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag:
“Wat moeten wij doen?”
Johannes gaf hun ten antwoord:
“Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen
met wie niets heeft,
en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen.”
Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden
en ze vroegen hem:
“Meester, wat moeten wij doen?”
Hij zei hun:
“Niet méér vragen dan voor u is vastgesteld.”
Ook soldaten ondervroegen hem:
“En wij, wat moeten wij doen?”
Hij antwoordde:
“Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen,
maar tevreden zijn met uw soldij.”
Omdat het volk vol verwachting was
en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde,
of hij niet de Messias zou zijn,
gaf Johannes aan allen het antwoord:
“Ik doop u met water, maar er komt iemand
die sterker is dan ik;
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.
Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
De wan heeft Hij in zijn hand
om zijn dorsvloer grondig te zuiveren
en zijn tarwe te verzamelen in de schuur,
maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.”
Zo en met nog vele andere vermaningen
verkondigde Johannes aan het volk de Blijde Boodschap.

img009Acclamatie ná het Evangelie: 
Voorzang:  Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.
Allen:  Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.

Preek:
img011Drie kaarsen zijn ontstoken op de adventskrans. Gisteravond vierden wij in deze kerk de kerstsamenzang. Duizenden extra feestlichtjes verlichten de Romeinse straten. Komende zondag bij het Angelus zullen duizenden kinderen hun ‘bambinelli’ laten zegenen. Nog even en het is Kerstmis. We hebben het er maar druk mee!

Maar “Wat moeten wij (nog) doen” voor het zover is? Huis en haard moeten opgetuigd worden. Met een kerstboom, het stalletje en de sfeerverlichting om maar iets te noemen. En feestdagen vieren we samen, dus er moeten ook inkopen worden gedaan.
En wat er nog meer moet gebeuren, vult u zelf maar aan......   Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

Voorbeden: 
img012Priester: Leggen we vol vertrouwen onze noden en verlangens voor aan God die onze toekomst is.

L. Voor alle gedoopte, dat wij vol verwachting uitzien naar de geboorte van onze Redder.
Laat ons (zingend) bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo.

L. Voor onze samenleving, dat het ons nooit ontbreekt aan profeten, die een haven zijn voor vermoeide mensen.
Laat ons (zingend) bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo.

L. Voor allen die gebukt gaan onder ziekte, terreur en angst. Dat ze betere tijden mogen beleven.  
Laat ons (zingend) bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo.

L. Voor onze jeugd, dat zij te midden van alle glitter en glamour van de commercie, de ster van Bethlehem herkennen.
Laat ons (zingend) bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo.

L. Voor alle moeders die een kindje dragen. Om vreugde en blijde verwachting. En om troost en steun voor ouders die het verlies van een kind moeten verwerken.
Laat ons (zingend) bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo.

L. Voor onze gestorvenen, dat de belofte van eeuwig leven vervuld mag worden.
Laat ons (zingend) bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo.

L. Bidden we voor Leideke Galema, die het sacrament van de zieken heeft ontvangen: om geloof en sterkte.
Laat ons (zingend) bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo.

Priester: God, Gij zijt niet ver van ons als wij U aanroepen.
U bent de Heer van onze toekomst.
Luister naar onze beden en schenk verhoring.
Door Christus onze Heer.  Amen

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Kwam van Gods wege, een man in ons bestaan.....
img013
Eucharistisch gebed
img014
img016
Vredewens
img015
Communiezang:  O kom, o kom, Immanuel,....
img017
Slotgebed

Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"  

Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.


Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Kirsten Kristiansen en Yvonne Winter 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img018

img019

img020


Fotograaf: Peter HemmesOndersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Friezenkerk.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail