December 2015

6 december - 2de Zondag van de Advent

advent2Honderdduizenden vogels, afkomstig uit het Noorden op doorreis naar het Zuiden, verblijven al wekenlang in de eeuwige stad en wanneer de schemering zijn intrede doet wordt wie in deze tijd van het jaar door Rome loopt getuige van een buitengewoon fascinerend fenomeen dat zich elke herfst herhaalt. Als gelovige kun je niet anders dan (letterlijk!) stil blijven staan bij Gods schepping wanneer je hoog in de lucht al die ontelbare stippen als één geheel een kolkende figuur ziet maken die steeds weer verandert van vorm en van richting maar hetzelfde blijft in compact- en eenheid. Het betreft één van de vele schoonheden in de natuur die wij meer dan begrijpen bewonderen kunnen. Soms is het alsof de natuur ons roept om na te denken: samen op weg zijn, zwenkend naar alle kanten, maar zonder ooit de gezamenlijke bestemming uit het oog te verliezen…  Paus Franciscus gedenkt vandaag de hereniging tussen orthodoxen en katholieken en legt een verband met het buitengewoon jubileumjaar dat voor de deur staat. Ook in de Friezenkerk heerst op deze tweede zondag van de Advent, tevens Sint Nicolaas, een sfeer van verwachting en hoopvol uitzien naar…     (KK)
bluebar

09.Peter Historie   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door:  Peter Hemmes

Klik hier voor meer informatie. . . . .

Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: E.H. Wouter de Paepe
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing:  Marlies Elfrink uit Almelo - Overijssel
Tweede lezing:  Clarieke Riet uit Groote Broek - N. Holland
Voorbeden:  Teresa Murkens 
Organist.
Dwarsfluit:
Daniele Lafrenière 
Kirsten Kristiansen
Zangers: E.P. Tiemen Brouwer O.P., rector Friezenkerk en Simon Beentjes


Intrede:  
img002
Intredezang:  O Heiland open wijd de poort en daal omlaag, Gods eeuwig Woord,.....
img025
Welkom en openingswoord
img005
Baant een weg in de woestijn. Maakt kronkelpaden recht. Effent de ruwe wegen. Daartoe roept Johannes de Doper ons vandaag op. We zijn inmiddels de tweede week binnengegaan van de advent, de tijd bij uitstek van verwachting. Een verwachting die niet betekent: stil zitten en afwachten, maar een actief zich voorbereiden op de komst van Christus. We bereiden onze huizen voor op het kerstfeest. De adventskrans brandt, de boom word opgetuigd en de stal geplaatst. Maar laten we onszelf dan niet vergeten. Bereiden we ook onszelf voor, dat we open staan om Hem te ontvangen. En daar waar er in ons hart nog bergen of dalen zijn, nog ruwe wegen of kronkelpaden, daarvoor willen wij Hem om vergeving en ontferming bidden.

Yorick Nap steekt samen met de priester de 2de Adventskaars aan
img004
Lied bij het aansteken van de twee kaarsen van de Advent
Refrein: Sla uw ogen op naar het licht daar is de Heer......

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit de profeet Baruch 5,1-9
img008Jeruzalem, leg uw kleed van rouw en ellende af
en bekleed u voor immer met Gods heerlijke schoonheid.
Sla de mantel van Gods gerechtigheid om,
zet op uw hoofd de schitterende kroon van de Eeuwige.
Want God wil uw luister laten zien overal op aarde.
Voor eeuwig geeft God u de naam:
“Vrede door gerechtigheid” en “Glorie door vroomheid”.
Op, Jeruzalem, ga op de hoogte staan en kijk uit naar het oosten:
daar zijn uw kinderen weer samen
op het woord van de Heilige,
van zonsopgang tot zonsondergang.
Zij zijn blij nu God weer aan hen denkt.
Te voet gingen zij van u heen,
weggesleept door de vijand,
maar eervol brengt God hen terug,
gedragen als op een koningstroon.
God beval alle hoge bergen en eeuwige heuvels te slechten
en de dalen op te vullen,
zodat het hele land een effen vlakte wordt
en Israël veilig optrekt onder de glorie van God.
Ook de bossen en alle geurige bomen
geven schaduw aan Israël op Gods bevel.
Want God leidt het jubelende Israël
in zijn heerlijk licht;
met zijn barmhartigheid zal Hij hen omgeven
én met zijn gerechtigheid.

img007
img009
Tussenpsalm na de Eerste Lezing Psalm 25 - II
Refrein: Naar U gaat mijn verlangen Heer, .....

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi 1,3-6.8-11
img010Broeders en zusters, Ik dank mijn God telkens als ik u gedenk, altijd, bij al mijn gebeden voor u allen.
En ik verricht mijn gebed met blijdschap,
omdat gij van de eerste dag tot nu toe
uw deel hebt bijgedragen tot de prediking van het evangelie.
Ik ben er zeker van, dat Hij die het goede werk in u begonnen is,
het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus.
God weet hoe vurig ik naar u allen verlang,
met de innigheid van Christus Jezus zelf.
En dit is mijn bede:
moge uw liefde steeds rijker worden
aan inzicht en fijngevoeligheid,
om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt.
Dan zult gij op de dag van Christus
ongerept en onberispelijk zijn,
verzadigd met de vrucht der gerechtigheid
die komt van Jezus Christus, tot eer en lof van God.

Inleiding op het Evangelie
img011Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!
Bereid de weg van de Heer, maakt zijn paden recht,
en heel de mensheid zal Gods redding aanschouwen.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 3,1-6  
img012Het gebeurde in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tibérius:
Pontius Pilatus was landvoogd van Judea;
Herodes gouverneur van Galilea:
zijn broer Filippus gouverneur van het gewest Ituréa en Trachónitis
en Lysánias gouverneur van Abiléne;
Annas en Kájafas bekleedden het hogepriesterschap.
Toen kwam het woord van God over Johannes,
zoon van Zacharías,
die in de woestijn verbleef.
Hij begon op te treden in heel de Jordaanstreek
en een doopsel van bekering te preken
tot vergeving van zonden,
volgens de profetie
die geschreven staat in het boek van Jesaja:
Een stem roept in de woestijn:
bereidt de weg van de Heer,
maakt zijn paden recht.
Elk dal moet gevuld,
elke berg of heuvel geslecht worden;
de kronkelpaden moeten recht,
de ruwe wegen effen worden.
Heel de mensheid zal Gods redding zien.

img014Acclamatie ná het Evangelie:
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Preek:   Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img016Het is de 2e zondag van de advent. Maar het is vandaag nog een feestdag: Sint Nicolaas. Het Sinterklaasfeest valt altijd in de advent, en beter kan niet. Want allebei worden ze gedragen door een sfeer van verwachting. Bij Sinterklaas is dat de komst van de goedheiligman met koek en gard, die hij mee uit Spanje heeft genomen. En steeds verwachtingsvoller klopt ons hart, tot het heerlijk avondje dan eindelijk is gekomen.

Zo zet dit feest de goede stemming. Want het bereidt ons hart voor op die nog veel grotere verwachting van de adventstijd: die van de komst van Gods Zoon, die komen zal om zijn koninkrijk te stichten van vrede en gerechtigheid. Het gaat bij de advent zelfs om een dubbele komst: de één al geweest, de ander nog in het verschiet. Met kerst vieren we de eerste komst, als kind in Bethlehem, toen Hij kwam om de kiem van zijn koninkrijk te planten. Maar we leven ook in verwachting van die tweede komst, aan het einde der tijden, wanneer zijn koninkrijk definitief en in volle kracht door zal breken. De kerk leeft tussen die twee komsten, als een gemeenschap van geloof en hoop. Want wij geloven in de belofte die Christus ons deed en zien hoopvol uit naar de vervulling van ervan. Ja, vol verwachting klopt ons hart.
img020
img015
Geloofsbelijdenis

Voorbeden:  
img018
Priester: leidt de voorbeden in.....

L. Voor de herders van de kerk: dat zij onder Gods zegen hun deel mogen bijdragen tot de prediking van het evangelie.
Laat ons (zingend) bidden; Te rogámus, audi nos.

L. Voor het jaar van de barmhartigheid, dat komende dinsdag zal beginnen: dat bergen geslecht en dalen gevuld mogen worden, en het de mensen mag helpen om ongerept en onberispelijk te zijn op de dag van Christus, tot eer en lof van God.
Laat ons (zingend) bidden; Te rogámus, audi nos.

L. Voor het joodse volk: dat het Gods belofte van een thuiskomst in een eeuwig lichtend Jeruzalem, bewaarheid mag zien worden.
Laat ons (zingend) bidden; Te rogámus, audi nos.

L. Voor de kerk bij ons ter plaatse, hier in Rome, of in onze thuisstreek: dat onze liefde steeds rijker mag worden aan inzicht en fijngevoeligheid, om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt.
Laat ons (zingend) bidden; Te rogámus, audi nos.

Priester sluit voorbede af.....

Dienst van de Eucharistie

img019

Offerandezang:  Kwam van Gods wege een man in ons bestaan,......

Vredewens
img021
img024
Communiezang:  Vertaling Refrein:
Dauwt, hemelen, uit den hoge; en wolken, regent de Gerechte.......

Slotgebed
img022
Wegzending en Zegen
img026
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"  
img023
Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

img027
img028Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Henrica van Velzen
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img033
img030
img034
img031
img032

img036
Fotograaf:  Peter Hemmes


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Friezenkerk.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon