December 2013

Nachtmis - Kerstmis 2013

voorpagina kerst 2013NACHTMIS
Rome 24 december 2013

Geen witte Kerst in Rome dit jaar, gelukkig (het verkeer zou meteen een puinhoop worden), maar de boom is er, de lichtjes zijn er, de kerststal is er, ook vóór het meest seculiere monument van de stad, het Altaar van het Vaderland. Die stal herinnert ons eraan dat ons vaderland de grenzen overschrijdt, zelfs de grens van hemel en aarde, en het is in die geest dat de Nederlanders in Rome “midden in de winternacht” bijeenkomen om Kerst te vieren in de Friezenkerk: een beetje thuis in den vreemde en tegelijk burgers van het hemels vaderland, wiens Koning vandaag onder ons komt in de gedaante van een kind.

bluebar

Banner-viering

Viering - aanvang 22.00 uur

Celebrant: E.P. Marc Lindeijer S.J.
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste lezing: Emma van der Lee uit Almere (Flevoland)
Tweede lezing: Rudy Kinds uit Almere (Flevoland)
Voorbeden: Kees van Duin (Rome)
Organist: Joost Groenewegen
Zangeres: Jacob Winter (Rome), Wilfred Kemp (Amsterdam), Jetske Ypmat (Thesinge-Groningen), Carina Janssen (Breda-N.Br) en Marian Kappers uit (Hilversum-N.Hld)

Intrede: 
img006
Intredezang: 
img009

img010
Welkom/Inleiding
img014
Het openingslied heeft u waarschijnlijk in verwarring gebracht: “Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre ...” U hebt inderdaad drie mannen op het priesterkoor gezien, en er was ook wierook, maar die drie komen niet van verre, die komen van hier! Wie er wél van verre komen, dat bent u; wij zijn maar de herders, die dichtbij de stal wonen. Goed, u komt niet uit het oosten, maar uit het noorden, vanuit Rome gerekend. Er is een groep pelgrims van de VNB en een groep van De Jong-Intra Tours, maar waar komt u precies vandaan? Bijna alle Provincies zijn vertegenwoordigd! Goed, we lopen wat achter op het St.-Pietersplein, waar een half uur geleden al het Glorie klonk – daar is Christus al geboren –, maar Nederland loopt wel vaker achter op Rome. Ah, daar bent u niet allemaal mee eens ... Enfin, laten we het een moment stil maken in ons hart, laten we ons voor God plaatsen en erkennen dat we het zonder Hem niet redden, dat Hij onder ons moet komen om ons te verlossen, omdat we maar zwakke mensen zijn.

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja 9,1-3.5-6 Klik hier voor de volledige tekst
img015

Psalm tussen de lezingen:

img017

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus 2,11-14 Klik hier voor de volledige tekst
img018

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen.
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

img020
Alleluia, alleluia, alleluia.

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 2,1-14  klik hier voor de volledige tekst
img021

Acclamatie ná het Evangelie: 

img031
Preek: (klik voor de volledige tekst van de preek op de foto)

img025Er zijn momenten dat ik graag een vrouw zou zijn geweest. Vrees niet, ik ga u niet lastig vallen met een identiteitscrisis: ik zou graag een vrouw zijn geweest om te weten wat het is om zwanger te zijn, om een kind te baren. Maar ik ben geen vrouw, en ik ben zelfs niet getrouwd, en weet dus ook niet van dichtbij, als jonge vader, wat het is om een kind, mijn kind ter wereld te zien komen. Waarom ik dat zou willen weten? Om me te kunnen inleven in datgene wat we vandaag vieren: de geboorte van Jezus. Het Evangelie is er frustrerend kort over: het uur brak aan waarop Maria moeder zou worden; “zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.

Geloofsbelijdenis

Voorbeden: 
img035
Heden is ons een Redder geboren, Christus de Heer, bron van heil voor alle mensen. Bidden wij dóór Hem tot God de Vader, vertrouwend dat Hij ons genadig zal zijn en onze gebeden zal verhoren.

Een Zoon is ons geschonken, Hem is de macht op de schouders gelegd. – Bidden wij voor paus en bisschoppen en voor allen die delen in het herdersambt: dat zij nederig van hart mogen zijn, naar het evenbeeld van Christus die zichzelf voor ons gegeven heeft.
Laat ons zingend bidden …

Wonderbare Raadsman noemt men Hem. – Bidden wij voor de regeringsleiders en politici wereldwijd: dat zij bij Hem te rade mogen gaan en de wereld besturen in gerechtigheid.
Laat ons zingend bidden …

Goddelijke Held noemt men Hem, Sterke God. – Bidden wij voor de zieken, in het bijzonder voor Luciano Ginestroni, om genezing; bidden wij voor de zwakken, de ouden van dagen, de eenzamen: dat zij kracht naar kruis mogen ontvangen.
Laat ons zingend bidden …

Eeuwige Vader noemt men Hem, Vader van de komende eeuwen. – Bidden wij voor de stervenden en voor hen die gestorven zijn: voor
Wim van Leeuwen,
Peter en Patrick van der Kleij,
Jo Hoogendijk en familie,
Leen, Katrien en Jeroen Kerklaan
Voor overleden familie Koos Rijpstra
Ouders Lambers-Blaauwgeers
Ouders Mensink-Blaauwgeers
Overleden man, vader en opa;
bidden wij in het bijzonder voor al diegenen van wie wij het afgelopen jaar afscheid hebben genomen: dat zij het Rijk der hemelen mogen bezitten.
Laat ons zingend bidden …

Vredevorst noemt men Hem. – Bidden wij voor degenen die zwak van wil zijn, bidden wij voor degenen die zich afgekeerd hebben van God: dat zij zich mogen bekeren, dat goede wil de harten van allen mag bezielen en dat er vrede mag zijn op aarde.
Laat ons zingend bidden …

Almachtige God, aan Davids troon en aan zijn koninkrijk hebt Gij grote macht en onbeperkte welvaart toegezegd. Verhoor onze gebeden, uitgesproken én levend in de stilte van ons hart, omwille van Hem, Davids nazaat, Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:
img041Heilig, heilig, heilig

Eucharistisch gebed

Consecratie
Acclamatie ná de Consecratie:

Onze Vader
Vredewens
img042
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld...
Communie
Communiezang:

Wegzending en Zegen
img045

img046"Mijn schild ende betrouwen"

Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Yvonne Winter en Teresa Murkens
In 't winkeltje  Joan Rijks

img047
img048
img049
img051
img053
img054
img055
img057
img058
img059
Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .
vriendworden2

 

 

 

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)