December 2013

8 december - 2de Zondag van de Advent

2de ZONDAG VAN DE ADVENT
Rome 8 december 2013

Vanmiddag begeeft paus Franciscus zich naar Piazza di Spagna, het suggestive plein bij de Spaanse trappen. Voor het eerst zal hij daar een bede uitspreken bij het beeld van Maria Immacolata hoog op de zuil. De Romeinse brandweer heeft dan al met een hoogteladder de nieuwe bloemenkrans aangebracht en de oude, verwelkte van vorig jaar verwijderd. Ook in de Friezenkerk doen we mee: vandaag 8 december is de Viering voor Maria Onbevlekt Ontvangen, toevallig dit jaar net op zondag. “Sub tuum praesidium rifugimus, sancta Dei Genitrix”, bidt de Kerk al vanaf de 3de eeuw: onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige Moeder van God”.

bluebar

img005
2de  Zondag van de Advent 

rene200  

Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .

Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: E.P. Tiemen Brouwer O.P., rector Friezenkerk
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste lezing: Alie Douma uit Hitsum (Fr)
Tweede lezing: Gerda Verburg uit Rome
Voorbeden: Anne-Els van Wessum uit Den Haag
Organist: Brian Lafrenière
Zangeres: Jacob Winter Rome, Wilfred Kemp Amsterdam en Hein Bosch uit Luttenberg (Overijssel)

Intrede: 
img001 Intredezang:  God wil een tempel bouwen...

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
img002De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.

Welkom
Welkom u allen, van dichtbij en van verre, in deze Eucharistieviering in de Friezenkerk op een heel bijzondere dag.
Het is niet zomaar de 2de zondag van de Adventstijd (hoewel toch de tweede lezing die van de tweede zondag is), maar feest van de Madonna, van de mamma van Jezus.
Ook zij was een dochter van Eva (over het eerste mensenpaar horen we in de eerste schriftlezing uit het boek Genesis), maar toch van het begin af aan al ‘vol van genade’ – kecharitomenè in het Grieks: begenadigde – zoals de engel haar begroet bij de aankondiging. Van het begin af aan al voorbereid om moeder van de God-mens te worden: ‘Onbevlekt Ontvangen’, zoals het heet.

Ook wij als gelovigen worden geacht, naar Paulus’ woord, ‘heilig en vlekkeloos te zijn voor Gods aanschijn’. Maar we weten van onszelf maar al te goed, dat het daar vaak behoorlijk aan mankeert. Beginnen we daarom met vergeving te vragen in de schuldbelijdenis,
img003na nu eerst de eerste én de tweede kaars van de Adventskrans ontstoken te hebben.

Gebed – Dienst van het Woord

img006
Eerste lezing: 
Uit het Boek Genesis 3,9-15.20
img007Nadat Adam van de boom gegeten had

riep God de HEER de mens en vroeg hem:
"Waar zijt gij?"
Hij antwoordde:
"Ik hoorde uw donder in de tuin,
en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben;
daarom heb ik mij verborgen."
Maar God de HEER zei:
"Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt?
Hebt ge soms gegeten van de boom
die Ik u verboden heb?"
De mens antwoordde:
"De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt,
zij heeft mij van die boom gegeven,
en toen heb ik gegeten."
Daarop vroeg God de HEER aan de vrouw:
"Hoe hebt ge dat kunnen doen?"
De vrouw zei:
"De slang heeft mij verleid,
en toen heb ik gegeten."
God de HEER zei toen tot de slang:
"Omdat ge dit gedaan hebt,
zijt gij vervloekt, onder alle tamme dieren
en onder alle wilde beesten!
Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten,
alle dagen van uw leven!
Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare.
Dit zal uw kop bedreigen,
en gij zijn hiel!"

De mens noemde zijn vrouw Eva,
want zij is de moeder geworden van alle levenden.

Psalm tussen de lezingen: Psalm 98

Tweede lezing:
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 15,4-9
img008Broeders en zusters,

Alles wat eertijds werd opgeschreven,
werd opgetekend tot onze lering,
opdat wij door de volharding en de vertroosting
die wij putten uit de schrift,
in hoop zouden leven.
God, die de volharding en de vertroosting schenkt,
verlene u ook eensgezindheid
in de geest van Christus Jezus,
opdat gij één van hart en uit één mond
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus
moogt verheerlijken.
Aanvaardt daarom elkander als leden van één gemeenschap,
zoals ook Christus ons
in zijn gemeenschap heeft opgenomen,
ter ere Gods.
Ik bedoel dit:
ter wille van Gods trouw
is Christus dienaar geweest van het Joodse volk,
om de beloften aan de aartsvaders waar te maken;
maar de heidenen moeten God verheerlijken
om zijn erbarming,
volgens het woord van de Schrift:
"Daarom zal ik U loven onder de heidenen
en uw Naam met psalmen prijzen".

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen.
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.


Alleluia, alleluia, alleluia.

Evangelie:
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 1,26-38
img009In die tijd werd de engel Gabriël van Godswege gezonden

naar een stad in Galilea, Nazareth,
tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette,
uit het huis van David;
de naam van die maagd was Maria.
De engel trad bij haar binnen en sprak:
"Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen."
Zij schrok van dat woord
en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen.
Maar de engel zei tot haar:
"Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.
Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen
en gij moet Hem de naam Jezus geven.
Hij zal groot zijn
en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken
en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob
en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen."
Maria echter sprak tot de engel:
"Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken?"
Hierop gaf de engel haar ten antwoord:
"De heilige Geest zal over u komen
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen;
daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht
heilig genoemd worden, Zoon van God.
Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante,
in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen
en, ofschoon zij onvruchtbaar heette,
is zij nu in haar zesde maand;
want voor God is niets onmogelijk."
Nu zei Maria:
"Zie de dienstmaagd des Heren;
mij geschiede naar uw woord."
En de engel ging van haar heen.

Acclamatie ná het Evangelie: 
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

Preek:  (Klik hier voor de volledige tekst van de preek...)

img011Feest van het aller-, allereerste, prille begin
Het nieuwe kerkelijk jaar is net begonnen. Afgelopen zondag vierden we de eerste zondag van de Advent. Vandaag vieren we het feest, dat we ieder jaar opnieuw als éérste tegenkomen in het nieuwe kerkelijke jaar vóór alle andere feesten, die zullen komen zoals Kerstmis, de doop in de Jordaan, de Lijdensweek, Pasen… Dat feest heet: Maria Onbevlekte Ontvangenis. Normaal wordt dit feest door de week gevierd, maar dit jaar toevallig net op zondag.
Niet alleen in het kerkelijk jaar gaat dit feest aan alle andere vooraf, ook historisch! Het is echt het feest van het aller-, allereerste, prilste begin. Het schuchter ontwaken van iets dat vóór alle tijden verborgen lag en dat met wat we nu vieren voor het eerst aan de oppervlakte kwam in de geschiedenis van de verlossing.
img010
Geloofsbelijdenis

Voorbeden:

Priester: Richten we ons met vertrouwen tot God op voorspraak van haar, die met haar ‘ja’-woord niet enkel moeder werd van Christus maar ook van ons:
img012D. Bidden we voor de kerk.
L. Zij trekt voort door de tijd en is geroepen de Blijde Boodschap te verkondigen aan de mensheid in nieuwe en moeilijke omstandigheden.
Dat zij steeds weer nieuwe gebaren en woorden mag vinden om  aan allen het Woord te verkondigen, dat niet vergaat.
Laat ons bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

D. Bidden we voor de wereld.
L. Dikwijls schijnt het kwaad in onze wereld de overhand te hebben.
Bidden we dat nooit de zekerheid mag gaan wankelen, dat bij Christus en zijn Rijk van waarheid, gerechtigheid en liefde de overwinning ligt.
Laat ons bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

D. Voor de vrouwen op onze planeet:
L. In het plan van God zijn aan hen opdrachten en taken toevertrouwd van groot belang en gevoeligheid.
Dat iedere vrouw in Maria een hulp moge vinden om de betekenis van haar roeping te ontdekken en deze uit te oefenen in familieleven, kerk en maatschappij.
Laat ons bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

D. Voor de nieuwe generaties.
L. Dat zij zich niet de hoop laten ontnemen, maar zich inzetten in kerk en samenleving; dat zij bevorderen al wat waar, goed en rechtvaardig is.
Laat ons bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

D. Voor allen, die in geest of lichaam door lijden getekend zijn.
L. Dat zij in het geloof en in de christelijke solidariteit motief vinden om te geloven en te hopen.
Bidden we voor Antonio Antonelli, die afgelopen dinsdag onverwachts aan een hartaanval is overleden.
Eveneens voor Evert Schras, die diezelfde dag is gestorven.
Laat ons bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Priester: Goede Vader, in Christus hebt Gij ons aangenomen tot uw kinderen en erfgenamen van uw glorie.
Bevrijd ons door tussenkomst van de moeder van uw Zoon van
alle kwaad en ondersteun onze pelgrimstocht naar de volheid van het leven..
Door Christus onze Heer.
Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Ik groet u vol genade...
img004Heilig, heilig, heilig

Eucharistisch gebed
img013
Consecratie
Acclamatie ná de Consecratie:
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Onze Vader

Vredewens
img014
img015
img016Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld...
Communie
Communiezang: Het was een maged uitverkoren...

Slotgebed
img017
Wegzending en Zegen

img018
img019"Mijn schild ende betrouwen"


Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie: Annemiek Spoelstra en Loes van Velzen 
In 't winkeltje Antonio Schras 

img020
img021
img022
img023
img024
img025
img026
img027
img028
img029
Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .
vriendworden2

 

 

 

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)