December 2013

29 december - Feest van de H. Familie

FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE
Rome 29 december 2013

Het valt op, dat het gastkoor van deze morgen uit Bay St. Louis, Mississippi (U.S.A.) de vaste Gregoriaanse gezangen veel sneller zingt dan we bij ons gewoon zijn! Wat wordt als reden gegeven? Bij hen mag de Viering niet langer dan 45 minuten duren, want er zijn iedere zondag liefst zeven Eucharistievieringen in de parochie of Oud Lady of the Gulf! Om jaloers op te zijn…..? Op deze zondag van de heilige familie ervaren we hoe je in een gezamenlijke Eucharistie één kerkelijke familie kunt zijn ondanks oceaan brede afstand en taaldrempel!
‘Wie is mijn moeder, mijn broer, mijn  zuster?’
bluebar

Banner-viering

rene200

Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door:  René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .

Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: E.P. Henri Debruyne, C.I.C.M.
missionaris van Scheut
Concelebranten: E.P. Ryan McCoy, uit Bay St. Louis Mississippi  U.S.A.
E.P. Marc Lindeijer, S.J.
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste lezing: Else Linde uit Trevignano (RM)
Tweede lezing: Dick de Jager uit Hilversum (N.Hld)
Voorbeden: diaken Kees van Duin en
Stefano Ortelli uit Vught (N.Br)
Dirigent en
Organist.


Ed Grotkowski uit U.S.A.

Zangers: Het koor van de parochie Our lady of the Gulf Bay St. Louis Mississippi U.S.A.

Intrede

Intredezang:  Nu zijt wellekome Jesu, lieve heer...
img001
Welkom/Inleiding
img002

Gebed – Dienst van het Woord

img003
img004
img005
img006
Eerste lezing:
Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 3,3-7.14-17a
img007
De Heer heeft een vader aangesteld over de kinderen;
en de moeder recht gegeven over haar zonen.
Wie zijn vader eerbiedigt krijgt vergiffenis van zonden,
en als iemand die schatten verzamelt
is hij die zijn moeder eert.
Wie zijn vader eert, beleeft vreugde aan zijn kinderen,
en wanneer hij bidt wordt hij verhoord.
Wie zijn vader eert zal een lang leven genieten
en wie zijn vader gehoorzaamt
verkwikt het hart van zijn moeder.
Wie de Heer vreest, eert zijn ouders.
Kind, draag zorg voor uw vader op zijn oude dag
en doe hem geen verdriet zolang hij leeft.
Op de dag dat je in nood zijt, wordt aan u gedacht;
gij die nog in volle kracht zijt, veracht uw vader niet.
Medelijden met uw vader zal niet worden vergeten,
anders dan de zonden, bouwt zij uw huis op.

Psalm tussen de lezingen:  Psalm 128
Refrein:
Blessed are those who fear
the Lord and walk in his ways.
Gezegend zijn zij die de Heer
vrezen en zijn wegen bewandelen

Tweede lezing:  Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse 3,12-21
img008Broeders en zusters,

Bekleedt u,
als Gods heilige en geliefde uitverkorenen,
met tedere ontferming, goedheid, deemoed,
zachtheid en geduld.
Verdraagt elkander
en vergeeft elkander als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft
zo moet ook gij vergeven.
Voegt bij dit alles de liefde
als de band der volmaaktheid.
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
daartoe zijt gij immers geroepen, als leden van één lichaam,
en weest dankbaar.
Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen.
Leert en vermaant elkander met alle wijsheid.
Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen,
hymnen en liederen,
ingegeven door de Geest.
En al wat gij doet in woord of werk
doet alles in de naam van Jezus de Heer,
God de Vader dankend door Hem.
Vrouwen, weest uw man onderdanig,
zoals het christenen betaamt.
Mannen,
hebt uw vrouw lief en weest niet humeurig tegen haar.
Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles,
want dit is de Heer welgevallig.
Vaders, tergt uw kinderen niet,
opdat zij de moed niet verliezen.


De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen.
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.


Alleluia, alleluia, alleluia.
img009Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 2,13-15.19-23

Toen de Wijzen waren heengegaan,
verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef
en sprak:
“Sta op,
neem het kind en zijn moeder,
vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw,
want Herodes komt het kind zoeken om het te doden.”
Hij stond op
en week in de nacht met het kind en zijn moeder
naar Egypte uit.
Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes,
opdat in vervulling zou gaan
wat de Heer gesproken had door de profeet:
“Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte.”
Nadat Herodes gestorven was,
verscheen in Egypte een engel van de Heer
in een droom aan Jozef
en zei:
“Sta op, neem het kind en zijn moeder
en trek naar het land Israël,
want die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven.”
Hij stond op, nam het kind en zijn moeder
en ging naar het land Israël.
Toen hij echter hoorde, dat Archelaüs
in plaats van zijn vader Herodes,
over Juda heerste,
vreesde hij daarheen te gaan;
van Godswege in een droom ingelicht,
begaf hij zich daarom naar het gebied van Galilea.
Hier aangekomen, vestigde hij zich in een stad, Nazaret geheten,
opdat in vervulling zou gaan
wat door de profeten gezegd was:
“Hij zal een Nazoreeër genoemd worden.”

Acclamatie ná het Evangelie: 

Preek:  (Klik hier voor de volledige tekst van de preek...)

img010Feest van de Heilige Familie,
Het feest dat we vandaag vieren is, in tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, niet zo oud. Op het eind van de 19de eeuw stond Paus Leo XIII toe de Heilige Familie te vieren, maar pas in 1920 werd die viering ingeschreven in de liturgische kalender van de Kerk. Sedert de herschikking van die kalender, na het tweede Vaticaans concilie, is de zondag tussen Kerstmis en nieuwjaarsdag aan de Heilige Familie gewijd.........
Nu gaan we verder met onze eucharistie, de grote dankzegging 'in Jezus’ naam’. Laten wij de Vader danken, die ons in Jezus zijn woord schenkt. Laten wij Jezus danken, die ons zijn vrienden noemt en wiens broer of zuster wij allen mogen zijn. Laten wij de Geest danken, die ons de kunst leert bij God thuis te zijn en te leven voor God en voor mekaar.
img011
Geloofsbelijdenis

Voorbeden: 

Priester: In elke Eucharistieviering komen wij als Gods familie samen.
Bidden wij vandaag als één familie tot God, ons aller Vader.

img012D. Bidden we voor de Kerk als familie:
L. Voor Paus Franciscus en de bisschoppen die ons leiden, dat God onze Vader hen de kracht en het inzicht geeft om de Kerk vaderlijk, met liefde en wijsheid, te leiden zodat zij uitgroeit tot één grote familie waar liefde en eerbied voor ieders verantwoordelijkheid de band is die verenigt.
Laat ons bidden en zingen; Kyrie, Kyrie eleison

D. Bidden we voor regeringsleiders en verantwoordelijken in de maatschappij:
L. dat zij het gezin als hoeksteen van de maatschappij mogen erkennen en waarderen, en het alle mogelijkheden bieden om zich te ontplooien.
Laat ons bidden en zingen; Kyrie, Kyrie eleison

D. Bidden wij voor vaders en moeders en voor hun kinderen:
L. dat geen van hen een ander naar de hand wil zetten, dat men vol respect met elkaar omgaat, zodat alle leven tot volle wasdom komt.
Laat ons bidden en zingen; Kyrie, Kyrie eleison

D. Bidden wij voor de velen die buiten familieverband moeten leven:
L. Voor onze medemensen in verpleeginrichtingen en opvangcentra, in gevangenissen en gezinsvervangende tehuizen; ook voor de geschonden gezinnen, waar mensen uit weggerukt of weggevlucht zijn; dat het dak boven hun hoofd een werkelijk thuis mag zijn waar zij als gelukkige mensen kunnen gedijen.
Laat ons bidden en zingen; Kyrie, Kyrie eleison

D. Bidden wij voor allen die in geest en lichaam door lijden getekend zijn:
L. Voor de zieken in deze parochiegemeenschap, in onze familie- en vriendenkring, dat zij gesterkt mogen worden door ons gebed, dat zij door de liefde en zorg van hun dierbaren omringd mogen worden.
Laat ons bidden en zingen; Kyrie, Kyrie eleison

D. Bidden wij tenslotte voor onze dierbare overledenen:
L. dat zij de volheid van het leven mogen vinden in Gods aanwezigheid.
Laat ons bidden en zingen; Kyrie, Kyrie eleison

Priester: Goede God, als een vader voor zijn kinderen, zo zorgt Gij voor ons. Geef dat wij nooit ophouden U te vragen wat goed voor ons is, zodat hier op aarde zoals in de hemel altijd uw wil geschieden mag. Zo bidden wij U, door Christus, uw Mensgeworden Woord, voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Dienst van de Eucharistie

img013
Offerandezang:
  Ave, Maria, (Muz. Jakob Arcadelt (1504/5-1568)
Ave, Maria,
grátia plena,
Dóminus tecum.
Benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus
ventris tui, Jesus.
Sancta María,
Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostræ.
Amen.

Eucharistisch gebed
img014

img015
Onze Vader
img016

img017
Vredewens

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld...
Communie
Communiezang:  AVE VERUM(Muz. Wolfgang A. Mozart (1756-1791)

SILENT NIGHT! (Muz. Franz X. Gruber (1787 – 1863)

Silent night! Holy night!
All is calm, all is bright.
Round yon Virgin Mother and child!
Holy infant so tender and mild,
sleep in heavenly peace (2x).

Silent night! Holy night!
Shepherds quake at the sight;
glories stream from heaven afar;
Heav’nly hosts sing ‘Halleluia!
Christ the Savior is born.’ (2x)

Silent night! Holy night!
Son of God, love’s pure light.
Radiant beams from thy holy face.
With the dawn of redeeming grace.
Jesus, Lord, at thy birth. (2x)

Mededelingen en dankwoord
img018
Wegzending en Zegen

img019
img020"Mijn schild ende betrouwen"

Postlude: Cum Sancto Spiritu


Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie: Annelies Montepilli - Booij
In 't winkeltje Antonio Schras

img021

anthonio schras
img022
img023Dirigent Ed Grotkowski van het koor van de parochie Our Lady of the Gulf te Bay St. Louis, Mississippi.

img024
img025
img026
img027
img028
img029
img030
Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

 

 

 

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)