26 augustus - 21ste Zondag door het jaar

Rene   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste Lezing: René van Veen uit Tilburg - Noord-Brabant
Tweede Lezing: Diane Dorreboom uit Velzerbroek - Noord-Holland
Voorbeden:  Diaken Kees van Duin
Voorzanger: Diaken Kees van Duin

Intrede:  

Intredelied:  Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft. ...

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
img001
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het boek Jozua 24,1-2A.15-17.18B
img002
In die dagen riep Jozua alle stammen van Israël in Sichem bijeen,
met de oudsten van Israël, de familiehoofden,de rechters en de schrijvers.
Toen zij voor God stonden, richtte Jozua zich tot het volk en sprak:
“Zo spreekt de HEER, de God van Israël:
Als gij de HEER niet wilt dienen,kies dan nu wie gij wel dienen wilt:
de goden die uw voorouders aan de overkant van de Rivier hebben vereerd,
of de goden van de Amorieten, in wier land gij woont.
Ik en mijn familie, wij dienen de HEER.”
Het volk antwoordde:
“Wij denken er niet aan de HEER te verlaten en andere goden te vereren.
De HEER onze God heeft ons en onze vaderen uit Egypte geleid, uit het land van de slavernij.
Hij heeft voor onze ogen grote tekenen verricht en ons beschermd op al onze tochten
en tegen alle volken waarmee wij in aanraking kwamen.
Ook wij willen de HEER dienen,
Hij is onze God.”

Tussenzang:
img003Refrein: Zingt een nieuw lied, alle landen. Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Christenen van Efeze 5,21-32
img004
Broeders en zusters,

Weest elkander onderdanig uit ontzag voor Christus.
Vrouwen, weest onderdanig aan uw man als aan de Heer.
Want de man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het hoofd is van de kerk.
Hij is ook de Verlosser van zijn lichaam; maar zoals de kerk onderdanig is aan Christus,
zo moet ook de vrouw haar man in alles onderdanig zijn.
Mannen,hebt uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft liefgehad:
Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen,
haar reinigend door het waterbad met het woord.
Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid,zonder vlek of rimpel of fout,heilig en onbesmet.
Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben
zoals ze hun eigen lichaam liefhebben.
Wie zijn vrouw bemint, bemint zichzelf.
Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat;integendeel, hij voedt en koestert het.
En zo doet Christus met de kerk omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam.
“Daarom zal de man vader en moeder verlaten om zich te hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één vlees zijn.”
Dit geheim heeft een diepe zin.
Ik voor mij betrek het op Christus en de kerk.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie.  Alleluia, alleluia, alleluia.
Voorzanger: Spreek, Heer, uw dienaar luistert, Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 6,60-69
img005
In die tijd zeiden velen van Jezus’ leerlingen:
“Deze taal stuit iemand tegen de borst.
Wie is nog in staat naar Hem te luisteren?”
Maar Jezus
die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden,vroeg hun:
“Neemt gij daar aanstoot aan?
Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen naar waar Hij vroeger was...?
Het is de geest die levend maakt,het vlees is van geen nut.
De woorden die Ik tot u gesproken heb zijn geest en leven.
Maar er zijn er onder u die geen geloof hebben.”
- Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden
en wie Hem zou overleveren. -
Hij voegde eraan toe:
“Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij kan komen als het hem niet door de Vader gegeven is.”
Tengevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap.
Waarop Jezus aan de twaalf vroeg:
“Wilt ook gij soms weggaan?”
Simon Petrus antwoordde Hem:
“Heer, naar wie zouden wij gaan?
Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven
en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt.”

Acclamatie ná het Evangelie:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o heilige geest in alle eeuwen der eeuwen.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img009
img006
img007
img008
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden:
img010
Celebrant: Jezus is onze Weg en onze begeleider. Laten wij dan samen met Hem onze
beden voor leggen aan onze Vader:

Lector -voor de paus, de bisschoppen, de priesters en religieuzen, en allen die zich
aan God hebben gewijd, dat zij met een blij hart volharden in hun roeping;
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector -voor mensen die stap voor stap vervreemd zijn van de kerk en die haar
geruisloos verlaten hebben, dat zij nooit ophouden te zoeken naar God;
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector -voor ons hier aanwezig in de Friezenkerk, voor het gezin waarin wij
mochten opgroeien, voor alle gezinnen in de parochies wereldwijd, dat God
hun liefde mag bevestigen en hun trouw zegenen met vruchtbaarheid;
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector -voor Harrie en Diny Hanraets-Claessens, als herinnering aan hun trouwdag;
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector -voor de mensen die leven op straat, voor de mensen die opgesloten binnen
zitten, voor mensen die altijd op reis zijn, dat God hun thuis is en dat zij
groeien in geluk;
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Celebrant: God, niemand komt tot U tenzij door uw Zoon Jezus, de Heer. Hij is onze
Redder en begeleider op de weg naar U. Omwille van Hem, hier in ons
midden, en op voorspraak van Maria, wil onze gebeden verhoren,
Gij die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:  Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, zijn leven, zijn dood en verrijzenis. ...

Eucharistisch gebed
img012
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img012
Lam Gods
Communie

Communiezang:  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij. ...

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...
Er zijn 6 pelgrims op de fiets naar Rome gekomen en zij ontvangen de ookonde en Pelgrimzegen.
img014
Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img015

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag bij de koffie      Loes van Velzen

img016
img017
img018
img019
img020
img021

Foto's:  Hennie SchepOndersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)