19 augustus - 20ste Zondag door het jaar

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door: 
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img001
img002
img003bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Fred Klaassen uit Almere - Flevoland
Tweede lezing: Saskia Sterrenburg uit Leeuwarden - Friesland
Voorbeden: Teresa Murkens 

Intrede:  
img004
Intredelied:  Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft. ...

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 


img005
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit het boek Spreuken 9, 1-6
img006
De wijsheid heeft zich een huis gebouwd,
zeven zuilen heeft zij zich gehouwen,
haar vee heeft ze geslacht,
haar wijn gemengd,
haar tafel gereed gemaakt.
Nu zendt ze haar dienstmeisjes uit,
op de hoogste punten der stad moeten ze roepen:
“Wie onervaren is kome hierheen
en wie geen inzicht heeft, laat hem tot bezinning komen:
Kom en eet van mijn brood,
drink van de wijn die ik gemengd heb.
Laat uw onnozelheid varen en u zult leven,
bewandel de weg der wijsheid!”

Tussenzang:
Refrein: Zingt een nieuw lied, alle landen. Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Tweede lezing:  Uit de brief van de H. Apostel Paulus aan de Christenen van Efeze 5,15-20
img007
Broeders en zusters,

Let dus nauwkeurig op hoe ge u gedraagt:
als verstandige mensen, niet als dwazen.
Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht.
Daarom, weest niet onverstandig
maar tracht te begrijpen wat de Heer wil.
Bedwelmt u niet met wijn, wat tot losbandigheid leidt
maar laat u bezielen door de Geest.
Spreekt elkander toe in psalmen en hymnen en liederen,
ingegeven door de Geest.
Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte.
Zegt altijd voor alles dank aan God de Vader
in de naam van onze Heer Jezus Christus.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie.  Alleluia, alleluia, alleluia.
Voorzanger: Spreek, Heer, uw dienaar luistert, Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.

img008
Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 6,51-58

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Ik ben het levende brood
dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet,
zal hij leven in eeuwigheid.
Het brood dat Ik zal geven,
is mijn vlees
ten bate van het leven der wereld.”
De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden:
“Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?”
Jezus sprak daarop tot hen:
“Voorwaar, Ik zeg u:
als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet
en zijn bloed niet drinkt,
hebt gij het leven niet in u.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Want mijn vlees is echt voedsel
en mijn bloed echte drank.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt
blijft in Mij en Ik in hem.
Zoals Ik door de Vader die leeft gezonden ben
en leef door de Vader,
zo zal ook hij die Mij eet
leven door Mij.
Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Het is niet zoals bij de vaderen
die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn:
wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”
Acclamatie ná het Evangelie:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o heilige geest in alle eeuwen der eeuwen.
img009


Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img010
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden: 
img012
Celebrant: Blij en gelukkig omdat wij gezond worden aan de tafel van de Heer bidden wij:

Lector -voor de paus, de bisschoppen en allen die mede leiding geven in onze geloofsgemeenschappen, dat de H. Eucharistie de echte bron is van hun inzet;
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector -voor de seminaristen en kloosterlingen in opleiding, dat zij elke dag meer gaan leven vanuit Christus, die onder ons het H. Brood breekt opdat wij zullen leven;
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector -voor ons hier in Rome bijeen, in het hart van de wereldkerk, dat wij biddende mensen worden, niet enkel bij tegenslag, maar in gebed God erkennen als de schenker van ons geluk;
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector -voor onze persoonlijke intenties, voor hen die niet meer kunnen bidden, voor onze overleden broeders en zusters, in het bijzonder voor Thea de Wit-Gielen, voor wie wij deze H. Mis opdragen, dat wij mogen geloven en ervaren dat onze God geen God van doden is, maar van levenden;
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Celebrant: Goede Vader, wij danken U, voor het brood dat ons het eeuwig leven schenkt. Geef dat wij, gesteund door Maria, zoals Christus gaan leven. Hij die zichzelf totaal heeft weggeschonken en nu leeft in uw heerlijkheid, tot in de eeuwen der eeuwen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:  Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, zijn leven, zijn dood en verrijzenis. ...

Eucharistisch gebed
img012img014Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
img015
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Lam Gods
Communie

Communiezang:  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij. ...

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...


img016Marga Vintges is in ongeveer 3 en een halve maand te voet uit Delft naar Rome gelopen
Haar man Gert Engbers uit Delft heeft de laatste 5 weken (vanuit Noord Italië) mee gelopen

Wegzending en Zegen
img017

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img020

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

img018
img019
bluebar

Na de viering

Vandaag   Bij de koffie:  Jeanne de Leeuw geholpen door Liesbeth Tavanti.
img028

img027

img026

img025

img024

img021
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)