5 augustus - 18de Zondag door het jaar

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img001img002
img003bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: E.P. Theodorus van Kampen O.F.M.conv
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Hester Meinders uit Rijssen - Overijssel
Tweede lezing: Karin Nooijen uit Someren - Noord-Brabant
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist: Sander Evers 

Intrede:  
img004
Intredelied:  Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft. ...

Welkom en Inleiding
img005Zusters en Broeders in Christus, we staan steeds voor nieuwe uitdagingen en wordt ons vertrouwen op de proef gesteld.
Door hier te komen zeggen we daarom dat we de weg van Jezus willen gaan, dat we ons door Hem laten voeden,
dat we Hem zoeken, keer op keer. Mogen wij Hem vinden, als het levend Woord, als brood dat ons voedt.

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit het boek Exodus: 16, 2-4. 12-15
img006
In die dagen, toen ze in de woestijn waren
begon heel de gemeenschap van de Israëlieten
te morren tegen Mozes en Aäron.
De Israëlieten zeiden tegen hen:
“Waren we maar door de hand van de HEER gestorven in Egypte,
waar we bij de vleespotten zaten en volop brood konden eten.
Gij hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht
om al deze mensen van honger te laten omkomen.”
Toen sprak de HEER tot Mozes:
“Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel.
De mensen moeten er dagelijks op uit gaan
en de hoeveelheid voor één dag verzamelen.
Dan kan ik vaststellen of het mijn leiding wil volgen of niet.
“Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord.
Dit moet ge hun zeggen:
Tegen de avond kunt ge vlees eten
en morgenochtend zult ge volop brood hebben.
Dan zult ge weten dat Ik de HEER, uw God, ben.”
En het was avond
toen kwartels kwamen aangevlogen
die neervielen over heel het kamp.
De volgende morgen hing er dauw rondom het kamp.
En toen deze was opgetrokken, lag er over de woestijn
een fijne korrelige laag, alsof de grond met rijp was bedekt.
De Israëlieten zagen het en vroegen:
“Wat is dat?”
Ze wisten werkelijk niet wat het was.
Mozes legde hun uit:
“Dit is het brood dat de HEER u te eten geeft.”

Tussenzang:
Refrein: Zingt een nieuw lied, alle landen. Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Tweede lezing:  Uit de brief van de H. Apostel Paulus aan de Christenen van Efeze 4,17.20-24
img007
Broeders en zusters,
Ik bezweer u in de Heer:
leef niet langer zoals de heidenen in hun waanwijsheid.
Maar gij hebt de Christus zo niet leren kennen!
Want gij hebt van Hem gehoord
en zijt in Hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is:
dat gij de oude mens van uw vroegere levenswandel,
die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten,
moet afleggen
en dat geheel uw denken zich moet vernieuwen.
Bekleedt u met de nieuwe mens,
die naar Gods beeld is geschapen
in ware gerechtigheid en heiligheid.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
img008
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie.  Alleluia, alleluia, alleluia.
Voorzanger: Spreek, Heer, uw dienaar luistert, Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.

Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 6,24-35
img009
In die tijd, toen de mensen bemerkten
dat noch Jezus noch zijn leerlingen daar waren,
gingen zij in de boten
en voeren in de richting van Kafarnaüm
op zoek naar Jezus.
Zij vonden Hem aan de overkant van het meer en zeiden:
“Rabbi, wanneer zijt Gij hier gekomen?”
Jezus nam het woord en zeide:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Niet omdat gij tekenen gezien hebt zoekt ge Mij,
maar omdat gij van de broden hebt gegeten
tot uw honger was gestild.
Werkt niet voor het voedsel dat vergaat
maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven
en dat de Mensenzoon u zal geven.
Op Hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.”
Daarop zeiden zij tot Hem:
“Welke werken moeten wij voor God verrichten?”
Jezus gaf hun ten antwoord:
“Dit is het werk dat God u vraagt:
te geloven in Degene die Hij gezonden heeft.”
In die dagen zei de menigte tot Jezus:
“Wat voor tekenen doet Gij dan wel
waardoor wij kunnen zien dat wij in U moeten geloven?
Wat doet Gij eigenlijk?
Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn,
zoals geschreven staat:
Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten.”
Jezus hernam:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel;
het echte brood uit de hemel
wordt u door mijn Vader gegeven;
want het brood van God daalt uit de hemel neer
en geeft leven aan de wereld.”
Zij zeiden tot Hem:
“Heer, geef ons te allen tijde dat brood.”
Jezus sprak tot hen:
“Ik ben het brood des levens:
wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.”

img010
Acclamatie ná het Evangelie:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o heilige geest in alle eeuwen der eeuwen.

Preek: Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....
img012
HET EVANGELIE VAN DE ACHTIENDE ZNDAG IN HET JAAR 5 AUGUSTUS 2018

Het Evangelie van vandaag is een vervolg van de vorige zondag. De mensen die Jezus volgden waren door Hem gevoed met 5 broden en 2 vissen, en als bewijs dat ze verzadigd waren, bleven er nog 12 korven brood over. De mensen waren enthousiast en ze zeiden: ‘Dit is zeker de profeet die komen moet”. En omdat Jezus merkte dat men Hem wilde meenemen om Hem tot koning te maken, trok Hij zich terug in het gebergte. De leerlingen gingen met de boot naar de overkant. Jezus kwam hen over het water achterna. De volgende morgen vond de zoekende menigte Jezus te Kafarnaüm. Daar begint ons Evangelie, met de vraag van de mensen, Wanneer bent u hier gekomen? Jezus doorziet ze en zegt’ Niet omdat jullie de tekenen gezien hebben zoekt ge Mij, maar omdat jullie gegeten hebben tot de honger was gestild. Johannes wil ons in dit hoofdstuk 6, zeggen dat het broodwonder vraagt om verdere uitwerking.  ...

Geloofsbelijdenis:

Voorbeden: 

Celebrant:
Tot God bidden wij, die met ons begaan is, die wil dat wij leven....
img012
Lector: voor de kerk: dat zij mensen weet te inspireren, dat zij leeft vanuit Gods Woord en zich bekommert om mensen zonder dak boven hun hoofd, zonder dagelijks brood, zonder toekomst;
Laat ons bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: voor allen die bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen: dat zij eerlijk en oprecht hun taak vervullen, dat zij met visie op de toekomst keuzes maken, dat zij zich bekommeren om mensen die uit de boot dreigen te vallen;
Laat ons bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: voor allen die op de vlucht zijn, voor hen die lijden onder honger en dorst, voor allen die gebukt gaan onder geweld en terreur: dat zij vrede en toekomst vinden:
Laat ons bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: voor deze gemeenschap: dat wij voedsel zijn voor elkaar; voor de kinderen die zijn gedoopt...; voor hen die gaan trouwen...; voor allen die ernstig ziek zijn...; voor onze lieve doden...; dat zij allen leven uit Gods genade: In het bijzonder bidden wij voor Thea de Wit - Gielen, waarvoor wij deze H. Mis opdragen.
Laat ons bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Celebrant: Goede God, hoor ons bidden, blijf met ons begaan, sterk in ons het vertrouwen en houd ons gaande op de weg naar waarachtig leven, uit kracht van Jezus Messias, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:  Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, zijn leven, zijn dood en verrijzenis. ...

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

img014
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Lam Gods
Communie

Communiezang:  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij. ...

Slotwoord:
img015img016Een Oorkonde werd uitgereikt aan;
Willem Reijmerink uit Hilversum, hij heeft in ongeveer 3 maanden naar Rome gelopen.

Wegzending en Zegen
img017
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img018

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Linda Langeslag en Annemiek Spoelstra 

img019
img020
img021
img022

img024
img025
img026
img027

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)