12 augustus - 19de Zondag door het jaar

 Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: E.P. Tiemen Brouwer O.P.
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Josper Jongeneelen uit Leiden - Zuid-Holland
Tweede lezing: Meike Waasdorp uit Warmond - Zuid-Holland
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist: E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. 
Zangeres: Gerda Klink uit Hoornaar - Zuid-Holland 

Intrede:  
img003
img001
Intredelied:  Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft. ...
img002
Welkom en Inleiding:
img004
In de Naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
A. Amen.

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest zij altijd met u.
A. En met uw Geest.

Beste mensen,
We zijn hier samengekomen om Eucharistie te vieren.
Even laten we Rome voor wat het is,
onze dagelijks beslommeringen voor wat ze zijn,
onze vakantiebeslommeringen.
Laten we het in gezamenlijkheid stil maken in onszelf,
stellen we ons hart open
en laten we ons raken door wat God ons te zeggen heeft.
Er zijn dode plekken in ons, er is afgeslotenheid
en gebrokenheid.
Laten we Gods Woord en Adem er overheen gaan
en deze plekken zullen worden weggenomen:
we krijgen nieuw leven,
heil in plaats van onheil
en wat zondig is wordt door zijn barmhartigheid en liefde
losgemaakt en weggeworpen.
In dit vertrouwen
beginnen we met het bidden van de schuldbelijdenis.
Ik belijd ....

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het eerste boek Koningen 19,4-8
img005
In die dagen kwam Elia na een tocht van een dag in de woestijn bij een bremstruik.
Hij zette zich eronder neer.
Hij verlangde te sterven en zei:
“Het wordt mij teveel, HEER,
laat mij sterven want ik ben niet beter dan mijn vaderen.”
Daarop ging hij onder de bremstruik liggen en sliep in.
Maar opeens stiet een engel hem aan en zei tot hem:
“Sta op en eet.”
Hij keek op
en daar zag hij aan zijn hoofdeinde
een koek, op gloeiende stenen gebakken,
en een kruik water.
Hij at
en dronk en legde zich weer te ruste.
Maar opnieuw, voor de tweede maal
stiet de engel van de HEER hem aan en zei:
“Sta op en eet; anders gaat de reis uw krachten te boven.”
Toen stond hij op, at en dronk
en, gesterkt door het voedsel,
liep hij veertig dagen en nachten
tot hij de berg van God, de Horeb, bereikte.

Tussenzang:
Refrein: Zingt een nieuw lied, alle landen. Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Tweede lezing:  Uit de brief van de H. Apostel Paulus aan de Christenen van Efeze 4,30-5,2
img006
Broeders en zusters,
Wilt Gods heilige Geest niet bedroeven;
gij zijt met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag der verlossing.
Wrok, gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek,
kortom alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen.
Weest goed voor elkaar en hartelijk.
Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus.
Weest navolgers van God
zoals het geliefde kinderen past.
Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus,
die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd
als offergave en slachtoffer,
God tot een lieflijke geur.

Inleiding op het Evangelie.  Alleluia, alleluia, alleluia.
Voorzanger: Spreek, Heer, uw dienaar luistert, Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.

Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 6,41-51
img007
In die tijd morden de Joden over Jezus,
omdat Hij gezegd had:
Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald,
en zij zeiden:
“Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef,
en kennen wij zijn vader en moeder niet?
Hoe kan Hij dan zeggen:
Ik ben uit de hemel neergedaald?”
Maar Jezus sprak tot hen:
“Mort toch niet onder elkaar.
Niemand kan tot Mij komen
als de Vader die Mij zond hem niet trekt;
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
“Er staat geschreven bij de profeten:
En allen zullen door God onderricht worden.
Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft
komt tot Mij.
Niet dat iemand de Vader gezien heeft:
alleen Degene die uit God is, heeft de Vader gezien.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
wie gelooft heeft eeuwig leven.
Ik ben het brood des levens.
Uw vaderen die het manna gegeten hebben in de woestijn,
zijn niettemin gestorven;
maar dit brood daalt uit de hemel neer
opdat wie ervan eet niet sterft.
Ik ben het levende brood
dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet
zal hij leven in eeuwigheid.
Het brood dat Ik zal geven
is mijn vlees,
ten bate van het leven der wereld.”

Acclamatie ná het Evangelie:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o heilige geest in alle eeuwen der eeuwen.

Preek: Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img008img009
.
Elia, de grote krachtpatser
Elia had zich een grote krachtpatser getoond. Hij had een staaltje van durf en moed laten zien. Het had lange tijd niet geregend en hij zou eens laten zien wie de ware God was op wie je kunt bouwen. Hij stond daar alleen, als enige JHWH-getuige tegenover 450 profeten van de god Baal en 400 van diens gemalin, de godin Asjera, - de buitenlandse religie, die de vrouw van koning Achab, Izebel, in Israël had binnengebracht. Het geloof in JHWH, Israëls God, dreigde door die cultus in het noordelijker deel van Israël geheel te worden verdrongen! We kennen het verhaal: er werd een altaar opgericht op de Karmelberg, de belangrijkste berg in het noordrijk. De profeten van Baal begonnen te roepen en te schreeuwen, begonnen zich het lichaam tot bloedens toe te kerven, want daar ging het om: dat er uit de hemel vuur op het altaar zou komen, om het offer daarop te verteren. Maar hoe ze ook riepen en schreeuwden, er gebeurde niets.
img010img011

.

Geloofsbelijdenis:

Voorbeden: 
img012
Priester: Leggen we de Heer, die zijn volk voedde in de woestijn,
al onze vragen en noden voor:

Lector: Bidden we voor de Kerk en haar bedienaren,
dat zij voortgaat het ‘Brood van Eeuwig leven’ aan te bieden
aan allen, wier honger en dorst niet minder is dan honger en dorst
naar ‘leven bij de eeuwige God voor altijd’.
Laat ons bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Bidden we voor wie zijn heil zoekt
bij de luidruchtige goden van deze tijd,
dat hij tot zichzelf mag komen,
in dialoog raakt met de God van het leven,
en in Christus, de gever van de Zaligsprekingen, zijn leidsman ten leven vindt.
Laat ons bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Bidden we voor allen, die ontmoedigd en uitgeput zijn,
dat er een engel komt, hen aanstoot
en op weg zet naar een nieuwe toekomst,
gesterkt door het brood des levens.
Laat ons bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Bidden we voor allen in de wereld, die honger lijden,
dat degenen die overvloed hebben, van hun overvloed
weten te delen en zo hoopvolle toekomst brengen
waar deze afgesloten leek.
Laat ons bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Bidden we voor wie zich in deze vakantietijd op weg hebben gezet
naar andere landen en culturen,
dat het nieuwe, wat ontdekt wordt,
hen ertoe brengt de Heer te danken
voor de grote verscheidenheid van gaven en talenten,
die, verspreid onder de volkeren, onder de hemel te vinden zijn.
Laat ons bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Bidden we voor de gemeenschap hier van de Friezenkerk,
dat zij weet te delen in de vreugden en smarten
van wie hier aankloppen,
dat we telkens weer gesterkt worden door het voedsel,
dat de Heer aanbiedt aan allen, die hongeren en dorsten naar Hem,
de bron en Gever van alle leven.
Vragen we om voorspoedige genezing van Julia Thiery, die met
moeder Judith een geslaagde fietstocht naar Rome maakte,
maar snel moest terugkeren wegens onverwachte ziekte.
Dat de Heer leven geeft aan wie gestorven zijn, te midden van
vele dierbaren noemen we met name Thea de Wit-Gielen.
Laat ons bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Priester: God onze Vader, er leven nog zoveel vragen in ons hart, die wij niet kunnen uitspreken. Wij vertrouwen ze aan U toe in de zekerheid dat U voor
ons zult zorgen. U zij lof in eeuwigheid. AMEN

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:  Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, zijn leven, zijn dood en verrijzenis. ...

Eucharistisch gebed
img013
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img014
Lam Gods
Communie

Communiezang:  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij. ...

Slotwoord met felicitatie en Pelgrimzegen voor;
img016Vader en dochter, Cok en Gritte van Schooten uit Utrecht zijn in 4 weken van Utrecht naar Rome gefietst.
en
img015Wichert David Bouw uit Nijkerk en Merlijn van Brakel uit Nunspeet - Gelderland zijn in 31 dagen van Florence naar Rome gelopen.

Wegzending en Zegen
img018
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img019

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

img017
bluebar

Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Linda Langeslag 

img028
img020
img027
img026
img025
img024
img022

img021

Foto's:  Teresa MurkensOndersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)