Augustus 2017

20 augustus - 20ste Zondag door het jaar

bluebar
Rene   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door:  René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: E.P. Theo Jansen O.F.M.Cap uit Loppiano (Florence) Italie 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Veronica Haver uit Langkampfen (Oostenrijk)
Tweede lezing: René van Hees
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. 
Zangers: Zr. Elly van Dijk FDNSC en Jacob Winter 

Intrede:  
img012
Intredezang:  De vreugde voert ons naar dit huis waar 't Woord aan ons geschied. ...

Welkom en inleiding:
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen
img012
Welkom in de Friezenkerk, u allen die hier regelmatig aanwezig kunt zijn voor de zondagse eucharistieviering en een speciaal welkom voor degenen die misschien de kans van hun leven hebben om Rome te bezoeken en aan deze viering deel te nemen.

Het thema van deze zondag zouden we zo kunnen verwoorden: JIJ MAG ERBIJ ZIJN.

Dat wordt ons door de profeet Jesaja voorgehouden in de eerste lezing: “Dit zegt de Heer: Mijn huis zal worden genoemd: een huis van gebed voor alle volken”.

In de tweede lezing gaat Paulus in op de vraag wat de plaats is van Joden en heidenen in Gods heilsplan, waarbij hij tot de conclusie komt dat God allen heeft ingesloten in zijn ontferming.

Het evangelie verhaalt van de ontmoeting van Jezus met een kananeese, dus niet-joodse vrouw. Haar ontmoeting met Jezus laat de universele dimensie van diens zending oplichten. Haar geloof is vruchtbaar voor haarzelf en haar zieke dochter.

Mogen ook wij, zoals we hier samen zijn, ons verbonden voelen met Jezus en daardoor met elkaar en met alle mensen.

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de Profeet Jesaja 56,1.6-7
img012
Zo spreekt God de HEER:
“Onderhoudt het recht en doet wat rechtvaardig is,
want mijn heil is in aantocht,
mijn gerechtigheid zal zich openbaren.
De vreemdelingen die zich bij de HEER aansluiten
om Hem te dienen,
die zijn naam met liefde vereren
en zijn dienaren willen zijn,
allen die de sabbat onderhouden en hem niet onteren,
die trouw blijven aan mijn verbond,
hen breng Ik naar mijn heilige berg
en Ik geef hun vreugde in mijn huis van gebed.
Hun brand- en slachtoffers
zullen Mij aangenaam zijn op mijn altaar,
want mijn huis zal worden genoemd:
een huis van gebed voor alle volken.”

Psalm tussen de Lezingen:
Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, alleluia, alleluia.

img012
Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 11,13-15. 29-32.
img012Broeders en zusters,

Ik, Paulus, richt mij nu tot u
die uit het heidendom gekomen zijt.
Ik ben weliswaar apostel der heidenen,
maar ik schat dit ambt juist hierom zo hoog,
omdat ik hoop
daardoor mijn eigen volk tot naijver te prikkelen
en er althans enigen van te redden.
Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht,
wat kan dan hun aanneming anders betekenen
dan leven uit de doden?
Maar God kent geen berouw over zijn genadegaven
noch over zijn roeping.
Zoals gij eertijds aan God ongehoorzaam zijt geweest,
thans echter, dank zij de ongehoorzaamheid van Israël,
ontferming hebt gevonden,
zo is thans Israël op zijn beurt ongehoorzaam geworden,
opdat het ten gevolge van de u betoonde ontferming,
eveneens erbarming zou vinden.
Zo heeft God allen in ongehoorzaamheid opgesloten
om allen in te sluiten in zijn ontferming.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
img012De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie
img012Alleluia, alleluia, alleluia!
Voorzanger: Jezus verkondigde de Blijde Boodschap van het Koninkrijk, en genas alle zieken onder het volk. Alleluia.

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 15,21-28

In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon.
Op een gegeven ogenblik
trad een Kananeese vrouw uit dat gebied naar voren,
luid roepend:
“Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David!
Mijn dochter is van een duivel bezeten
en wordt verschrikkelijk gekweld.”
Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord.
Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek:
“Stuur die vrouw toch weg,
want ze blijft ons achterna roepen.”
Hij antwoordde:
“Ik ben alleen maar tot de verloren schapen
van het huis van Israël gezonden.”
Maar de vrouw kwam naderbij,
wierp zich voor zijn voeten neer en zei:
“Heer, help mij !”
Hij gaf haar ten antwoord:
“Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is,
aan de honden te geven.”
“Toch wel, Heer, - sprak zij-
want de honden eten immers toch ook de kruimels
die van de tafel van hun meesters vallen.”
Daarop zei Jezus haar:
“Vrouw, ge hebt een groot geloof!
“Uw verlangen wordt ingewilligd.”
En van dat ogenblik was haar dochter genezen.

Acclamatie ná het Evangelie:
Uw woord is waarheid, Heer,
uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil. Wie zal ons leiden.

Preek:   Klik hier voor de volledige tekst van de preek ...

img010JIJ MAG ERBIJ ZIJN
Om met elkaar in de rijkdom van deze zondagliturgie door te dringen lijkt het me goed uit te gaan van de eerste lezing.
De profeet Jesaja richt zich tot zijn geloofsgenoten met de woorden: “Onderhoudt het recht en doet wat rechtvaardig is, want mijn heil is in aantocht” zegt de Heer. De Israelieten doen er goed aan open te staan voor wat God hen wil verkondigen. Maar het is ook aan ons gezegd. Doen wat rechtvaardig is – het nodigt uit tot een gewetensonderzoek: kan alles wat ik in mijn dagelijks leven doe door de beugel? Is het in overeenstemming met wat mijn geweten zegt? Klopt het met Gods geboden?

img012
img012

Geloofsbelijdenis

Voorbeden:
img012
L. Wij bidden voor de grote wereld, zo mooi en goed uit Uw handen gekomen.
Schenk ons kracht om - in verbondenheid met elkaar - deze wereld te hoeden
en om vrede en gerechtigheid te bevorderen;
Laat ons bidden en zingen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Wij bidden voor Uw kerk op aarde: dat allen, die er zich toe bekennen,
in onderlinge liefde leven en geleid door Jezus' Geest
werken voor het heil van de mensen en het komen van Uw Koninkrijk;
Laat ons bidden en zingen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Wij bidden voor alle gelovige gemeenschappen en voor alle mensen van goede wil:
dat zij zich niet opsluiten in eigen gelijk, maar zich inzetten voor universele broederschap;
Laat ons bidden en zingen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Voor de zieken en noodlijdenden in onze familie- en vriendenkring. Bidden we voor de slachtoffers van de aanslag in Barcelona en voor allen die huis en land hebben moeten verlaten om een nieuwe toekomst te vinden;
Laat ons bidden en zingen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Voor degenen, die ons door de dood ontvallen zijn en van wie we de gedachtenis meedragen in ons hart, met name voor Johannes Scheepers, die de afgelopen week op 89 jarige leeftijd is overleden: dat zij bij God rust mogen vinden. Dat degenen, die achterblijven getroost mogen worden in hun verdriet.
Laat ons bidden en zingen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Priester: Heer, Vader van ons allen, al onze wensen en verwachtingen leggen we bij U neer. Verhoor ons omwille van Jezus uw Zoon, die met U leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dienst van de Eucharistie
img012

Offerandezang: Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: ...

Eucharistisch gebed
img012
img012
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img012
Lam Gods
Communie
Communiezang:  O Jezus Christus, licht ze bij die leven aan uw licht voorbij. ...

img012
Slotgebed

Wegzending en Zegen
img012
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

img012

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar


Vandaag na de viering

Bij de koffie:  Yvonne Winter 
In 't winkeltje:  Antonio Schras
img032

Antonio 2016
img012
img028
img029
img030
img031
img033
img034

img036

Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)