Weekwoord van de rector 2018

2 september - Kerk, Wijdingssacrament, Wereld

De Kerk is volk van God, Lichaam van Christus met als opdracht de wereld bij God te brengen. Het Wijdingssacrament houdt de Kerk bij Christus, staat voor de eenheid in de Kerk en het houdt de Kerk bij haar doel. De apostelen en hun opvolgers worden gewijd om hun taak te kunnen volbrengen. Het is een gave, een roeping van God. Het is mogen rekenen op de bijstand van de heilige Geest. Iedere mens is te klein om die grote opdracht op eigen kracht te vervullen. In het sacrament van de wijding krijgt de wijdeling door handoplegging en door het gebed om de gave van de heilige Geest de bekwaamheid om de dienst van de leiding in de Kerk op zich te nemen.

Het wijdingssacrament kent drie graden. De wijding tot bisschop, tot priester en tot diaken. De bisschop ontvangt de volheid van het wijdingssacrament. Door zijn wijding wordt hij opgenomen in het college van bisschoppen en krijgt de verantwoordelijkheid mede en onder leiding van de paus leiding te geven aan heel de Kerk. Deze opdracht vervult hij meestal in en vanuit een concrete kerk. Hij is echter nooit alleen maar voor die kerk verantwoordelijk. Hij dient altijd oog te hebben voor het geheel van de Kerk. De bisschoppenconferentie en de instanties in Rome helpen hem daarbij. De bisschop kan alle sacramenten bedienen, maar twee sacramenten zijn vooral gebonden aan de bisschop. Het wijdingssacrament en het H. Vormsel.

De priester en de diaken zijn de meest nabije medewerkers van de bisschop. Zij werken met hem mee om het kerkelijk leven in het diocees tot ontwikkeling te brengen en om er leiding aan te geven. Altijd vanuit het perspectief van de ene Kerk. De priester geeft leiding aan een parochie, door ervoor te zorgen dat het volk geheiligd wordt door de sacramenten, onderricht ontvangt in de catechese, herderlijke zorg ontvangt in het persoonlijk en maatschappelijk leven en dat de parochie instaat voor de diaconie (armenzorg). Het sacrament van de eucharistie, van de biecht en van de ziekenzalving kan naast de bisschop alleen de priester bedienen.

De diaken staat als eerste de bisschop ter zijde in zijn dienende taak. Hij mag de ‘handen van de Kerk’ zijn in de samenleving. Maar zijn werk doet hij vanuit een hechte verbondenheid met Christus. Hij heeft dan ook een eigen plaats aan het altaar bij de viering van de Eucharistie. Daarin verkondigt hij het Evangelie. Dit omdat de bisschop, de celebrerende priester ook onder het Woord staan. Zij moeten voor het te verkondigen eerst luisteren. Twee sacramenten horen bij de diaken. Het doopsel en de inzegening van het huwelijk. Ook kan hij voorgaan in de verkondiging in kerkelijke vieringen o.a. tijdens de H. Mis of bij de viering van andere sacramenten. Dus hij staat dicht bij het sacramenteel leven en van daaruit mag hij midden in de samenleving staan.

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)