29 april - 5de Zondag van Pasen

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebranten: E.H. David Marjanovic
E.H. Paul Verheijen uit Dokkum - Friesland
E.H. Jos Verbraeken uit Laarbeek - Noord-Brabant
E.H. Eugène Dassen
E.H. Roderick van Attekum
E.P. Tiemen Brouwer O.P.
E.P. Jan Stuyt S.J. uit Antwerpen Belgie 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras
Lex de Jager uit Dokkum - Friesland
Lectoren: Eerste lezing:  Anja de Vries uit Gouda - Zuid-Holland
Tweede lezing:  Hans Hoogeveen
Voorbeden:  Kirsten Kristiansen en Nicola Constantijn Ginestroni 
Organist. Joost Groenewegen 
Zangers: Jacob Winter, Carine Woltring en E.P, Piet Cuijpers S.D.S. 

Intrede:  
img001
img002
img003
Intredezang:   Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer, ...
img004
Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
img005
img006
Kyrie: Byzantijns
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord
img007

Eerste lezing:  Uit de handelingen der apostelen 9,26-31
img008In die tijd deed Paulus,
in Jeruzalem aangekomen,
pogingen zich bij de leerlingen aan te sluiten,
maar allen waren bang van hem
omdat zij niet konden geloven dat hij een leerling was.
Barnabas trok zich zijn lot aan,
bracht hem bij de apostelen
en verhaalde hun, hoe hij onderweg de Heer gezien had
en dat Deze tot hem had gesproken,
en hoe hij in Damascus vrijmoedig opgetreden was
in de Naam van Jezus.
Voortaan ging hij in Jeruzalem geregeld met hen om
terwijl hij onverschrokken optrad in de naam van de Heer.
Hij sprak en disputeerde met de Hellenisten.
Dezen probeerden hem te vermoorden.
Toen de broeders dit te weten kwamen
brachten zij hem weg naar Caesarea
en lieten hem naar Tarsus vertrekken.
Nu genoot de Kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede;
zij werd steeds meer bevestigd in de vreze des Heren
en nam gestadig in aantal toe
door vertroosting van de heilige Geest.

Psalm na de Eerste lezing: 19 II
img009
img043
Voorzang: Het woord des Heren is volmaakt, bron van leven,
Allen: Gods getuigenis betrouwbaar, onverstand wordt wijs.

Voorzang: Helder water is zijn wet, hartverkwikkend.
Allen: Zijn geboden: recht en reden, licht voor onze ogen.

Voorzang: Wat Hij belooft is louter waarheid, enkel vrede.
Voorzang: Even kostelijk als honing,    nee, nog meer,
Allen: kostbaarder dan zuiver goud   is het woord des Heren

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 3,18-24
img013Vrienden,

wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen
maar met concrete daden.
Dat is onze maatstaf;
daardoor krijgen wij de zekerheid
dat wij thuishoren bij de waarachtige God.
Dan mogen wij ook voor zijn aanschijn ons geweten geruststellen
ook als het ons veroordeelt,
want God is groter dan ons hart
en Hij weet alles.
Dierbare vrienden,
daar ons geweten ons dus niet hoeft te veroordelen
mogen wij vrijmoedig met God omgaan;
wij krijgen van Hem alles wat wij vragen
omdat wij zijn geboden onderhouden
en doen wat Hem aangenaam is.
En dit is zijn gebod:
van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus
en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft.
Wie zijn geboden onderhoudt
blijft in God
en God blijft in Hem.
En dat Hij in ons woont
weten we door de Geest die Hij ons gegeven heeft.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img013bDe priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Blijft in Mij, dan blijf ik in u, zegt de Heer,
Wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 15,1-8

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Ik ben de ware wijnstok
en mijn Vader is de wijnbouwer.
Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt
snijdt Hij af;
en elke die wel vrucht draagt
zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen.
Gij zijt al rein
dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb.
Blijft in Mij
dan blijf Ik in u.
Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf
maar alleen als zij blijft aan de wijnstok,
zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij.
Ik ben de wijnstok, gij de ranken.
Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem
die draagt veel vrucht,
want los van Mij kunt gij niets.
Als iemand niet in Mij blijft
wordt hij weggeworpen als de rank en verdort;
men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden.
Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven
vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.
Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt
dat gij rijke vruchten draagt;
zo zult gij mijn leerlingen zijn.”

Acclamatie ná het Evangelie:
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....


img014
img010
img012
img012
Geloofsbelijdenis:
img024
Toediening van het H. Vormsel aan Nicola Constantijn Ginestroni (Klik op de balk voor de gesproken tekst....)

img015 img016
img017 img018
img019 img020

img021
img022
Voorbeden:
img023
Celebrant: Als wij vasthouden aan de woorden van Jezus mogen wij vragen wat wij willen, wij zullen het verkrijgen. Dit is ons vertrouwen als wij nu bidden:

Lector: -voor de gedoopte, dat hun verbondenheid met de Heer hen altijd weer opnieuw doet leven in vreugde en dankbaarheid. Dat hun leven vruchtbaar mag zijn voor de Kerk en voor de wereld;
Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Lector: -voor de mensen in nood, door honger, door uitzichtloosheid in hun situatie, door ziekte… dat wij moedig en vindingrijk zijn bij het vinden van oplossingen voor hen, dat wij hen blijven dragen door ons gebed;
Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Lector: -voor ons allen, voor hen die thuis zijn in Rome en voor hen die hier enige tijd zijn, dat wij onder leiding van de Apostel Petrus en zijn opvolger Franciscus steeds meer een wereldwijde gemeenschap van liefde vormen, die vruchten draagt van liefde en goedheid;
Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

De vormeling: -voor onze gezinnen, dat het een plaats mag blijven waar iedereen zichzelf kan zijn, een plaats van vriendschap en gesprek, een thuis met zorg en aandacht voor elkaar:
Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

De vormeling: -voor alle jongens en meisjes die dit jaar gevormd worden, hier en op alle plaatsen in de wereld. Wij vragen dat ook zij ontdekken, dat het de moeite waard is om Jezus te volgen.
Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Celebrant: Heilige Vader, door de H. Geest blijft Gij ons vernieuwen. Geef ons allen een vitaal geloof dat vruchten draagt. Geef dat wij, in de kracht van de heilige Geest, door onze goedheid en liefde, de kinderen en jongeren in ons midden blijven oproepen tot een leven naar het voorbeeld van Jezus, Uw Zoon. Wij vragen het op voorspraak van Maria. Amen

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Geest, die vuur en liefde zijt, ...

Eucharistisch gebed
img025

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
img026

img027
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img030
Lam Gods: Gezang Nr. 334
Communie

Communiezang: Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. ...
img029
Oorkondes zijn er voor;

het echtpaar Sara Lems en Maarten Plet, zij zijn in 4 weken uit Oldeouwen-Friesland naar Rome gefietst.
img032img033


img034
img031Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Henrica van Velzen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img036
Antonio 2016
img037
img038
img039
img040
img041
img042
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)