22 april - 4de Zondag van Pasen

 teresa200   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk
Concelebrant: Z.E.H. Bisschop A. van Luyn
E.H. Bosco Beijk, Den Haag - Zuid Holland
E.H. Rob kurvers, Den Haag - Zuid Holland
Z.E.H. Mgr. Dirk Smet, rector Belgisch college, Rome
E.H. Christof Struys, rector semInarie Johannes XXIII, Leuven - België
E.P. Walter Ceyssens S.J., Leuven - België
E.P. Steven Wielands S.J., Leuven - België
E.P. B. Bands S.J. Leuven - België
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Casper van den Berg, Den Haag - Zuid Holland
Tweede lezing: Hans Hoogeveen
Voorbeden: Teresa Murkens
Organist. Joost Groenewegen
Zangers: Jacob Winter, Sander Evers. E.P. Pierre-Paul Walreat O.S.C., E.P. Piet Cuijpers S.D.S., Carine Woltring en Andre Goumans uit Noordwijkerhout - Noord Holland,

Intrede:  img003

img004

img005

img006

img009


Intredezang: De Heer die leeft geleidt en hoedt..... 

img010

Welkom en Inleiding

img011

Kyrie:
Heer, ontferm U over ons.....
Gloria: Gloria, gloria in excelsis Deo.....

img012

img013

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de handelingen der apostelen  4,8-12
img014
In die tijd sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest:
“Overheden van het volk en oudsten!
Indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden
voor een weldaad aan een gebrekkige bewezen
waardoor deze genezen is,
dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend
dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër
die gij gekruisigd hebt
maar die God uit de doden heeft doen opstaan
– dat door die Naam deze man hier gezond voor u staat.
Hij is de steen
die door u, de bouwlieden, niets waard werd geacht
en toch tot hoeksteen geworden is.
Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden
en geen andere Naam onder de hemel
is aan de mensen gegeven
waarin wij gered moeten worden.”

Antwoordpsalm tussen de lezingen 118 I: Halleluja, halleluja, halleluja.....  

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 3, 1-2
img016
Vrienden,

hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd
en we zijn het ook.
De wereld begrijpt ons niet
en ze kent ons niet
omdat zij Hem niet heeft erkend.
Vrienden,
nu reeds zijn wij kinderen van God
en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard;
maar wij weten
dat wanneer het geopenbaard wordt
wij aan Hem gelijk zullen zijn
omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.
img017
Inleiding op het Evangelie. 

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 10, 11-18
img019
In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:
“Ik ben de goede herder.
De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.
Maar de huurling,
die geen herder is en geen eigenaar van de schapen,
ziet de wolf aankomen,
laat de schapen in de steek en vlucht weg;
de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen.
Hij is dan ook maar een huurling
en heeft geen hart voor de schapen.
Ik ben de goede herder.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij,
zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken.
Ik geef mijn leven voor de schapen.
Ik heb nog andere schapen
die niet uit deze schaapsstal zijn.
Ook die moet Ik leiden
en zij zullen naar mijn stem luisteren
en het zal worden: één kudde, één herder.
Hierom heeft de Vader Mij lief,
omdat Ik mijn leven geef
om het later weer terug te nemen.
Niemand neemt Mij het af
maar Ik geef het uit Mijzelf.
Macht heb Ik om het te geven
en macht om het terug te nemen:
dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.”

Acclamatie ná het Evangelie: U komt de lof toe.....

Preek: Klik hier voor de volledige tekst van de preek...

img021
IK BEN DE GOEDE HERDER

Midden in dit hectische Rome, met zijn vele auto’s en bussen en met een overvloed aan stemmen van pelgrims en toeristen, brengen de Bijbelteksten van deze zondag over de Goede Herder ons ineens naar die ‘grote stille heide’, dat terrein bij uitstek van de herder. En misschien is de verheven stilte van deze Friezenkerk ook wel een goed gelegenheid om ons in alle rust wat te bezinnen op dat ‘herder zijn’. We zijn immers niet voor niets hier die trap opgelopen, naast het Sint Pietersplein – even omhoog, even weg uit het geweld van de massa. En binnen deze sfeer kunnen we onszelf de vraag stellen: hoe doe je dat: herder zijn? Wanneer is iemand een goede herder?
Natuurlijk gaat het hier niet over schapen – trouwens, hier in Rome met zijn vele marmer en zijn stenen paleizen zijn ze moeilijk te vinden. De tijd ligt ver achter ons dat die nog rustig aan het grazen waren op de plaats waar nu het oude Forum Romanum is opgegraven. En toch is Rome een stad van ‘herders’; je struikelt er haast over de pastors. Maar dát is nu net de vraag: gaat het in dat evangelie eigenlijk wel in de eerste plaats over hen of misschien toch eerder over ons allemaal? Want hoewel er op deze 4e paaszondag traditioneel bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de roeping tot het geestelijk ambt, komt het mij voor dat het herderschap, waarover Jezus het heeft eerder gaat over een kwaliteit van ons leven dan over een bepaald beroep. Zou het er uiteindelijk dan ook niet om gaan of we binnen onze eigen leefwereld en ons werk allemaal een beetje herders zijn, hoeders van elkaar; de ambtenaar evenzeer als de priester, de bankdirecteur evenzeer als de kno-specialist? En zijn we in staat om in onze manier van leven en werken en leidinggeven iets zichtbaar maken van dat hoedende, dat beschermende dat een goede herder kenmerkt? Het evangelie is heel actueel: het gaat over ons eigen functioneren. ...

img024

Geloofsbelijdenis:


Voorbeden:
img028

Celebrant: de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen
en Zijn leven te geven als losprijs voor velen. Zo spreekt Hij ook ten beste voor ons:
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Lector: Laat ons bidden voor hen die lijden en niet begrepen worden, dat zij niet terugschelden wanneer zij gescholden worden,
en geen dreigementen uiten wanneer men hen onrecht aandoet; voor alle gezagdragers, dat zij erop bedacht zijn
de lasten van anderen te dragen en ieder mens persoonlijk trachten te benaderen;
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Lector: Voor de jonge volwassenen, dat zij de mogelijkheden onder ogen durven zien om als priester, kloosterling
of voor een andere bijzondere roeping zich totaal vrij te maken voor de Kerk van Christus;
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Lector: Voor ons, pelgrims, zoekers, bezoekers, allen hier bij elkaar in Rome, dat het geloofsgetuigenis van Petrus,
dat hier de eeuwen door is bewaard en verrijkt, ons mag sterken en ons mag aanzetten te leven voor de anderen;
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini aeternum cantabo.

Lector: En we bidden voor elkaar, zoals we hier samen zijn, voor onze dierbaren thuis, voor al die mensen van wie we weten dat ze ons gebed en ons meeleven nodig hebben,
voor de zieken, de daklozen, de vereenzaamden en voor allen voor wie deze Heilige Mis wordt opgedragen en wel voor Thea de Wit - Gielen, Tiny Hohmann - van Doorne en voor  Ans Leo.
En we bidden dat al onze dierbaren die zijn overleden geborgen mogen zijn in de liefde van God,
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini aeternum cantabo.
 
Celebrant: God van leven, wij danken U omdat wij deel kregen aan uw leven. Geef ons, op voorspraak van Maria, de kracht te leven zoals uw Zoon, trouw in het kleine en altijd bekommerd om Uw wil, Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Alleluia, Alleluia, Alleluia.....

Eucharistisch gebed
img032

img033

img034

Heilig, heilig, heilig

Consecratie
Acclamatie ná de consecratie: Als wij dan eten van dit brood.....

img038

img039

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img047

img048

img049

Lam Gods

Communie

Communiezang: Gij, die verre zijt, Heer, in het licht van Uw luister.....
img036
Slotwoord
 
Oorkondes:
Gelopen vanuit Nederland: Mevrouw Wilhelmina M.C. Kresnigt, Montfort - Utrecht
Gelopen vanuit Asssisi: John Vroon, Zeewolde - Flevoland
img054

Wegzending en Zegen

img052

img055
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Yvonne Winter en Loes van Velzen
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img056

Antonio 2016

img059

img061

img063

img064

img065

img067

img069

img071

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)