8 april - 2de Zondag van Pasen

Rene   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  René van Hees
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.H. Oscar Swijnenberg uit Utrecht - Utrecht
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing:  Gerbrich van der Meer uit Sneek - Friesland
Tweede lezing: Jan-Willem Nieboer uit Sneek - Friesland
Voorbeden:  Teresa Murkens 
Organist. Sander Evers 
Zangers: Zr Elly van Dijk fdnsc. 

Intrede:  
img001
Intredezang: Christus die verrezen is, doet ons samenkomen;

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de gesproken tekst .....
img003
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit de Handelingen der Apostelen 4,32-35
img004
De menigte die het geloof had aangenomen
was één van hart en één van ziel
en er was niemand die iets van zijn bezittingen
zijn eigendom noemde;
integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk.
Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af
van de verrijzenis van de Heer Jezus
en rijke genade rustte op hen allen.
Er was geen enkele noodlijdende onder hen,
omdat allen die landerijen of huizen bezaten deze verkochten
en de opbrengst ervan meebrachten
om aan de voeten van de apostelen te leggen.
Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte.

img005
Psalm na de eerste Lezing 118 II
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja.  

Tweede lezing:  Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 5,1-6
img006Vrienden,

iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is,
is een kind van God.
Welnu, wie de vader liefheeft
bemint ook het kind.
Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden,
dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben.
Dat is onze maatstaf.
God beminnen wil zeggen:
zijn geboden onderhouden
en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden
want ieder die uit God geboren is
overwint de wereld.
En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen
is geen ander dan ons geloof.
Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft
dat Jezus de Zoon van God is.
Hij is het die gekomen is met water en bloed,
Jezus Christus.


De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img007
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie. 
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang: Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften,
doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt. Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 20,19-31
img008
Op de avond van de eerste dag van de week,
toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen
gesloten waren uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:
“Vrede zij u.”
Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen
waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.
Nogmaals zei Jezus tot hen:
“Vrede zij u.
Zoals de Vader Mij gezonden heeft
zo zend Ik u.”
Na deze woorden blies Hij over hen en zei:
“Ontvangt de heilige Geest.
Als gij iemand zonden vergeeft,
dan zijn ze vergeven,
en als gij ze niet vergeeft,
zijn ze niet vergeven.”

Tomas, een van de twaalf, ook Dídymus genaamd,
was echter niet bij hen toen Jezus kwam.
De andere leerlingen vertelden hem:
“Wij hebben de Heer gezien.”
Maar hij antwoordde:
“Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie,
en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken,
en mijn hand in zijn zijde kan leggen,
zal ik zeker niet geloven.”
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen,
en nu was Tomas erbij.
Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:
“Vrede zij u.”
Vervolgens zei Hij tot Tomas:
“Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen.
Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde
en wees niet langer ongelovig maar gelovig.”
Toen riep Tomas uit:
“Mijn Heer en mijn God!”
Toen zei Jezus tot hem:
“Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge?
Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”
In het bijzijn van zijn leerlingen
heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan,
welke niet in dit boek zijn opgetekend,
maar deze hier zijn opgetekend opdat gij moogt geloven
dat Jezus de Christus is, de Zoon van God,
en opdat gij door te geloven
leven moogt in zijn Naam.

Acclamatie ná het Evangelie: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Preek: Klik op de balk voor de gesproken tekst van de preek.....
img009
img010
Geloofsbelijdenis:
img012
Voorbeden: 
img012
Celebrant: vol vreugde om de aanwezigheid van de verrezen Heer hier in ons midden bidden wij tot God onze Vader:

Lector: -voor de kerkgemeenschap, dat zij de vreugde en de vrede van Christus mag uitstralen en die onder leiding van de paus en bisschoppen mag verkondigen in een wereld die nood heeft aan een hoopvolle toekomst;
Laat ons zingend bidden: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt

Lector: -voor de ontmoedigden van onze samenleving, dat zij ontdekken dat Jezus Christus ook voor hen heeft geleefd en voor hen is gestorven;
Laat ons zingend bidden: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt

Lector: -voor alle gelovigen uit ons land, hier in Rome bij elkaar in de Friezenkerk of thuis in Rome of in Nederland, dat wij nooit ophouden de dood en de verrijzenis van Christus te verkondigen;
Laat ons zingend bidden: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt

Lector: -voor allen die in verdriet gedompeld zijn om het verlies van een dierbare, die te kampen hebben met een ernstige ziekte, die moeten leven met onenigheid, dat zij hulp krijgen van hun medemensen en troost vinden bij God;
Laat ons zingend bidden: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt

Lector: -voor onze overledenen, in het bijzonder voor Thea de Wit-Gielen, voor wie wij deze H. Mis opdragen, dat zij mogen leven bij de Heer en zo ons nabij blijven.
Laat ons zingend bidden: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt

Celebrant: Goede Vader, Jezus Christus Uw Zoon heeft ons gezegd: zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. Ook wij hebben uw Zoon Jezus niet gezien. Toch willen wij in Hem geloven vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Zingt voor de Heer van liefde en trouw. ...

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img014
Lam Gods
Communie

Communiezang:  De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia !

Slotwoord:  Klik op de balk voor de gesproken tekst ...
img015
Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img016

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Linda Langeslag en Henrica van Velzen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img017
Antonio 2016
img018
img019
img020
img021
img022
img023
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon