15 april - 3de Zondag van Pasen - Uitzending via TV

tv uitzending

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.P. Tiemen Brouwer O.P.
E.H. Marc Kessels
E.H. Rodedrick van Attekum 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Ceremoniarius: E.H. Freek van Genugten, uit Den Bosch - Noord-Brabant
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing:  Wim van de Donk uit Tilburg - Noord-Brabant
Tweede lezing:  Yvonne de Haan uit Nieuwegein - Utrecht
Voorbeden:  Teresa Murkens 
Organist. Sander Evers 
Zangers: Koor o.l.v. Wilfred Kemp 

img001
Intredezang:  
Gij, die verrezen zijt, Heer, in het licht van uw luister;
Gij moet geprezen zijn, stralende ster in het duister.
Heer, op uw licht zijn onze ogen gericht,
voer ons omhoog uit het duister.

Welkom en Inleiding 
hurkmans
U allen heet ik van harte welkom in deze unieke kerk. Deze plaats verbindt de volkeren aan de Noordzee al van voor achthonderd met Rome. Hier op enkele honderden meters afstand van zijn graf horen we vandaag in de Eucharistieviering de Apostel Petrus spreken over het sterven en verrijzen van Jezus Christus. Welkom in deze pelgrimskerk, in de Friezenkerk. De Commissaris van de Koning van de Provincie Noord Brabant, het bestuur, onder het voorzitterschap van de heer Ed Nijpels, van de Vrienden van de Friezenkerk. De pelgrims van de omroepen NCRV en KRO. Vanuit hun traditie zijn ze thuis in Rome. Het valt op dat in deze tijd veel protestanten naar Rome komen. Het koor dat bijdraagt aan deze viering onder leiding van Wilfred Kemp. Het Odulphus Lyceum uit Tilburg. Een school met gevoel voor de geschiedenis. Alle kerkgangers uit Rome, vrijwilligers, organisten en zangers, bestuursleden, van onze kerk.
Un cordials benvenuto al priore e alcune confratelli dell’ Arciconfraternita del Santissimo Sacramento con chi noi dividiamo questa Chiesa.
De leden van het broederschap van het heilig Sacrament met wie wij deze kerk delen. We zijn met velen bij elkaar in een monument. Tegelijk zijn we in dit Godshuis bij elkaar rond onze Ene Heer. Hij komt in ons midden, in het Evangelie, in het breken van het brood. In Hem zijn we allen broeders en zusters, samengebracht in de Kerk. Kijkers in Nederland blij zijn wij op deze morgen met u vanuit Rome de Eucharistie te vieren. Ieder van u afzonderlijk wens ik een viering toe die u sterkt.

Kyrie v. d. Bernardusmis
(Herman Strategier)

Gloria v.d. Bernardusmis

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste Lezing: Uit de handelingen der apostelen  3,13-15.17-18 

img002In die dagen zei Petrus tot het volk:
“De God van Abraham, Isaäk en Jakob,
de God van onze vaderen
heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt,
die gij hebt overgeleverd
en voor Pilatus verloochend
ofschoon deze geoordeeld had
Hem in vrijheid te moeten stellen.
Maar gij hebt de Heilige en Gerechte verloochend
en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd.
De vorst des levens daarentegen hebt gij gedood.
God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan;
daarvan zijn wij getuigen. Maar ik weet, broeders,
dat gij in onwetendheid gehandeld hebt,
evenals uw overheden.
Maar wat God tevoren had aangekondigd
bij monde van alle profeten,
dat zijn Messias zou sterven
heeft Hij zo in vervulling doen gaan.
Bekeert u dus en hebt berouw,
opdat uw zonden worden uitgewist.”

Tussenzang: Psalm 4
Refrein:  Als ik U aanroep, geef mij toch antwoord.

Tweede Lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 2, 1-5a
img003Vrienden, Ik schrijf u
met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen.
Maar ook al zou iemand zonde bedrijven:
we hebben een voorspreker bij de Vader,
Jezus Christus,
die geheel zondeloos is,
die al onze zonden goedmaakt
en niet alleen die van ons maar die van de hele wereld.
Hoe weten wij dat wij God kennen?
Er is maar één bewijs:
dat we ons houden aan zijn geboden.
Wie zegt dat hij Hem kent
maar zich niet stoort aan zijn geboden
is een leugenaar;
in zo iemand woont de waarheid niet.
Maar in een mens die gehoorzaam is aan Gods woord.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie.  Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja,
Vers: Maak ons ontvankelijk Heer; opdat wij de woorden van uw Zoon bgrijpen.
Alleluja

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 24, 35-48
img004In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was
en hoe Jezus door hen herkend werd
aan het breken van het brood.
Terwijl ze daarover spraken
stond Hijzelf plotseling in hun midden
en zei:
“Vrede zij u.”
In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien.
Maar Hij sprak tot hen:
“Waarom zijt ge ontsteld
en waarom komt er twijfel op in uw hart?
Kijkt naar mijn handen en voeten:
Ik ben het zelf.
Betast Mij en kijkt:
een geest heeft geen vlees en beenderen
zoals ge ziet dat Ik heb.”
En na zo gesproken te hebben
toonde Hij hun zijn handen en voeten.
Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven
zei Hij tot hen:
“Hebt ge hier iets te eten?”
Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan;
Hij nam het en at het voor hun ogen op.
Hij sprak tot hen:
“Dit zijn mijn woorden,
die Ik sprak toen Ik nog bij u was:
Alles moet vervuld worden
wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes,
in de profeten en in de psalmen.”
Toen maakte Hij hun geest toegankelijk
voor het begrijpen van de Schriften.
Hij zei hun:
“Zó spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias
en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag,
over de verkondiging onder alle volkeren,
van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam.
Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.”

img005
Acclamatie na het Evangelie:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

Preek: Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....
img006
Mensen zijn mensen. Niet meer en niet minder. Aan ons lichaam ervaren we van tijd tot tijd dat we broos zijn. Al zijn we nog zo sterk, eens komt de tijd van aftakeling. Men zegt ons dan: ‘het valt wel mee, het wordt wel beter.’ Maar eenmaal, zo rond de zeventig, laat men zich niets meer wijs maken. En toch, we zijn meer dan ons lichaam. Met het groeien der jaren raken mensen heel goed thuis in het relationeel leven, in de liefde. Ze weten precies wat waar is, wat echt is. Ze kunnen juist onderscheiden wat voorbij gaat en wat blijft. Ze weten wat rust en wat vrede geeft. Ze kennen hun verlangens die uitgaan boven alles wat we hier en nu aantreffen. ...


Geloofsbelijdenis:
img008
img009
img010
Voorbeden:  

Celebrant: Jezus is onze voorspreker bij de Vader, ook als er twijfel opkomt in ons hart en wij geen antwoord vinden op onze vragen. Toch blijven we met aandrang bidden:

teresaLector -voor alle leken in de Kerk die meewerken aan het apostolaat: de catechisten en opvoeders, de leiders en de bezielers van onze sociale bewegingen, dat hun inzet mag getuigen van hun geloof in de verrezen Heer;
Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector -voor onze broeders en zusters die slaaf zijn van zichzelf, van hun driften en van hun zonden, dat zij zich bekeren en het ware geluk vinden bij de verrezen Heer;
Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector -voor de parochies in Nederland, dat zij in de belijdenis van hun geloof in de verrezen Heer authentiek en hoopvol zijn, dat zij zich blijven inzetten voor de samenleving en trouw blijven aan concrete mensen, aan kinderen, jongeren, ouderen, aan autochtonen en allochtonen;
Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector -voor de Kerk van Nederland dat zij zich sterk maakt door een vitale band te onderhouden met de christenen in het Heilig Land, door dicht bij het geloofsgetuigenis van Petrus en van zijn opvolger paus Franciscus te blijven;
Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector -voor de Friezenkerk, dat zij dienstbaar blijft aan haar bezoekers, aan protestanten en katholieken, aan gelovigen en aan hen die nog onzeker zijn in hun geloof, dat de ontmoetingen in deze Pelgrimskerk bemoedigend en verrijkend mogen zijn;
Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector -voor de overledenen uit onze kringen, voor hen aan wie niemand denkt en
in het bijzonder voor Thea de Wit-Gielen, voor Paul en Moud de Jong,
voor overleden ouders Fischer -Schunselaar, voor overleden ouders va nDoorn-de Jager,
voor Bertus Kemp en voor Pieter Kohnen, waarvoor wij
deze H. Mis opdragen.
Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Celebrant: Hemelse Vader, in de verrijzenis van Jezus hebt Gij getoond wie Gij zijt, een trouwe God, een God van levenden, onze vreugde. Wil dan ook luisteren naar het gebed van uw kinderen en dat wij ons verheugen in de voorspraak van Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:
img014
Christus is verrezen.
Naar 't water van het leven gaat uit,
uw Herder tegemoet.
Ziet en smaakt Zijn overvloed.  Alleluia
Refrein: Christus is verrezen, alleluia, alleluia.

Eucharistisch gebed
img012
img015
img016
img017
Heilig heilig heilig v.d. Bernardusmis
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img018
Lam Gods v.d. Bernardusmis

Communie

Communiezang: Paashymne: Tekst Ad den Besten/ Melodie van An ton Bruckner

Nu triomfeert de Zoon van God
Die is verrezen uit de dood.
Hem zij de lof in eeuwigheid!
Alleluia, Alleluia!
Aan Hem de kracht en heerlijkheid.
Alleluia, alleluia!

O Gij, die onze Heiland zijt
Die zondaars uit de dood bevrijdt,
Om uw genade en liefde leid ons
binnen in uw heerlijkheid.
Zo laat ons dan uit alle macht
Lofzingen Hem, wiens heil ons wacht.

Aan God de Vader in zijn troon,
Aan Christus, zijn geliefde Zoon
En aan de Geest zij toegewijd,
Alleluia, alleluia!
Lof, dank en eer in eeuwigheid,
Alleluia, alleluia!

O Christus, Heer van al wat leeft.
Die alles licht en adem geeft.
Schenk ons uw liefdes helder licht,
Dan wordt paard¹ uw rijk gesticht!
Dan draagt ons door de lange nacht,
Uw licht, uw leven, al uw macht!

Slotwoord
Kijkers, broeders en zusters, de Heer heeft ons gesterkt. Dit geeft ons verplichtingen. De Heer roept op tot oprechtheid. Johannes zei het als volgt: ‘in een mens die gehoorzaam is aan God's Woord, heeft Zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt.’ Moge het u allen een vreugde zijn altijd in alle omstandigheden, daarmee zeg ik heel veel, in de liefde te blijven. De samenleving heeft nood aan zulke mensen. Verder vraag ik u, ja met aandrang, word vriend van de Friezenkerk. Deze Kerk verdient het. Om twaalf uur kunt u bij de uitgang van de kerk met paus Franciscus het Regina Caelis bidden en zijn zegen ontvangen. En voor een keer, dank aan alle mensen die werken achter de schermen, dat u uw brood en de hemel goed mag verdienen. Aan u allen een goede zondag. Bidden we om Gods zegen.

Zegen
img019
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img020img021

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

img022
Foto's:  Lidy Peters

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)