1 April - Verrijzenis van de Heer - Pasen

Rene   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  René van Hees
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
img001img002

Deze bloemstukken zijn evenals de bloemen op het St. Pietersplein, geschonken uit Nederland.

Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste Lezing: Maarten Marsman uit Tilburg - Noord-Brabant
Tweede Lezing: René van Hees
Voorbeden: Teresa Murkens
Organist. Joost Groenewegen
Zangers: Zr. Elly van Dijk sdnsc. en Tanja Evers uit Ulft - Gelderland

Intredezang: Christus die verrezen is, doet ons samenkomen.
img005
Welkom en Inleiding. Klik op de balk voor de gesproken tekst ...


img006
Kyrielitanie

Glorialofzang

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste Lezing: Uit de Handelingen der Apostelen 10,34a.37-43
img007In die dagen nam Petrus het woord en sprak:

“Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is;
hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea
na het doopsel dat Johannes predikte,
en hoe God Hem gezalfd heeft
met de heilige Geest en met kracht.
Hij ging weldoende rond
en genas allen
die onder de dwingelandij van de duivel stonden,
want God was met Hem.
En wij zijn getuigen van alles
wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft.
Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord.
God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan
en laten verschijnen,
niet aan het hele volk
maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen,
aan ons die met Hem gegeten en gedronken hebben
nadat Hij uit de doden was opgestaan.
Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken, en te getuigen
dat Hij de door God aangestelde rechter is
over de levenden en de doden.
Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af,
dat ieder die in Hem gelooft
door zijn Naam vergiffenis van zonde verkrijgt.”

Psalm tussen de Lezingen 118 II
img008Refrein: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam; aller wegen op aarde. ...

Tweede Lezing :  Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse 3,1-4
img009Broeders en zusters,

Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Zint op het hemelse, niet op het aardse.
Gij zijt immers gestorven
en uw leven is nu met Christus verborgen in God.
Christus is uw leven,
en wanneer Hij verschijnt
zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img010De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie:  Alleluia
img012
Evangelielezing:
  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 20,1-9

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena
vroeg in de morgen - het was nog donker - bij het graf
en zag dat de steen van het graf was weggerold.
Zij liep snel naar Simon Petrus
en naar de andere, de door Jezus beminde leerling,
en zei tot hen:
“Ze hebben de Heer uit het graf genomen
en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.”
Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
Ze liepen samen vlug voort,
maar die andere leerling snelde Petrus vooruit
en kwam het eerst bij het graf aan.
Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen
maar hij ging niet naar binnen.
Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf
en trad wel binnen.
Hij zag dat de zwachtels er lagen,
maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt
niet bij de zwachtels lag,
maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats.
Toen ging ook de andere leerling
die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen:
hij zag en geloofde.
want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond,
dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.

Alleluia

Preek:  Klik op de balk voor de gesproken tekst ...

img012

img004

img003

Hernieuwing van de doopbeloften
img014
Broeders en zusters, door het paasmysterie zijn wij in de doop begraven met Jezus Christus, om met Hem een nieuw leven te kunnen leiden. Daarom willen wij, nu de 40-daagse voorbereiding op het Paasfeest ten einde is, onze doopbeloften opnieuw uitspreken. Want eens hebben wij ons verzet tegen de boze macht en tegen al het kwaad dat hij sticht, en hebben wij beloofd God in zijn heilige katholieke kerk te dienen. Daarom:

Zult u zich te allen tijden verzetten tegen het kwaad en onrecht, om in vrijheid te leven als kinderen van God?
Allen:                  Ja, dat beloof ik.
Zult u zich verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht, zodat het kwaad zich niet meester van u maakt?
Allen:                  Ja, dat beloof ik.
Zult u de Heer uw God dienen en Hem alleen?
Allen:                  Ja, dat beloof ik.
Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde?
Allen:                   Ik geloof.
Gelooft u in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die geboren is uit de maagd Maria,
die geleden heeft, gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand?
Allen:                      Ik geloof

Besprenkeling.
img015img016
Voorbeden:
img017
Celebrant: De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen.
In dit geloof leggen wij onze gebeden voor aan God onze Vader.

Lector. De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Vader, geef aan uw gelovigen openheid om het nieuwe leven van de Heer te kunnen ontvangen. De Heer staat aan de deur en klopt. Geef dat wij de deur van ons hart openen voor Hem, voor de H. Geest, en ten volle Leven.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo.

Lector. De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Vader, wij bidden voor Uw Kerk, voor de paus en voor de bisschoppen, dat zij de vreugde van Pasen in woord en daad over heel de wereld verspreiden.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo.

Lector. De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Vader, wij bidden voor alle mensen die moeten delen in het lijden waarin Uw Zoon hen voorging. Geef hen kracht. Dat zij de hoop behouden eens te delen in de volheid van het leven dat Christus ons bracht.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo.

Lector. De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Vader, geef dat allen die in de doop met Jezus gestorven en verrezen zijn steeds beter de rijkdom van het Christelijk leven begrijpen en het ook to uitdrukking brengen in het leven van alle dag,
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo.

Lector. De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Bidden wij voor de Nederlanders die in Rome wonen, voor hen die Rome bezoeken, dat de genade te mogen leven in de nabijheid van Petrus en Paulus, hen tot missionarissen maakt. Dat zij overal ter wereld getuigen van de verrezen Heer.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo.

Lector. Deze H. Mis dragen wij op voor Thea de Wit-Gielen, Pieter Kohnen en voor allen die deel hebben uitgemaakt van de geloofsgemeenschap rond de Friezenkerk.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo.

Celebrant: God, wij geloven dat de Heer is verrezen, dat Hij waarlijk is verrezen, tot een gemeenschap gemaakt door de H. Geest, vragen wij U, op voorspraak van Maria, van de H. Petrus, van de H. Paulus, onze gebeden die we uit hebben gesproken, die leven in de stilte van ons hart te verhoren door Christus onze Heer. Amen

Collecte en orgelspel

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Nu moet gij allen vrolijk zijn. ...

Het grote dankgebed
img019
Heilig, heilig, heilig
Consecratie

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Lam Gods
Communie

Communiezang: Refrein: Alleluia, alleluia

Slotwoord:  Klik op de balk voor de gesproken tekst ...

img020
Wegzending en Zegen                                                                Couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img021img022 

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Kirsten Kristiansen
In 't winkeltje:   Antonio Schras

img026
Antonio 2016
img027
img025
img029Nicole ( middelste op de foto) zal binnenkort het Sacrament van het H. Vormsel mogen ontvangen.
img030Nu kregen Nicola en Luca Ginestroni van Teresa een chocolade paashaasje.


Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon