April 2013

28 april - 5de Zondag van Pasen

lente5de ZONDAG  VAN  PASEN
Rome 28 april 2013


Vandaag is het een prachtige, zonnige lentedag. Ook deze zondag zijn de trappen voor de Friezenkerk weer vol met mensen, al vroeg wachtend op de pauselijke zegen om twaalf uur. In de Viering heeft de a capella zang van het koor ‘Debuut’ haar eigen frisse schoonheid. De jongeren uit Uithoorn zijn naar Rome getogen om de ‘wortels van het geloof te ontdekken’

bluebar
teresa200

Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over " de Friezenkerk "

Door Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . . . .Viering
- aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Pater Benitius Brevoort O.F.M. Cap
Concelebrant: Pater Tiemen Brouwer, rector Friezenkerk
Diaken: Kees van Duin
Acolieten: Antonio Schras
Lectoren: Eerste Lezing: Gerrit Wesselink uit Zelhem (Gld)
Tweede lezing: Gertie van Dijk uit Harderwijk (Gld)
Voorbeden: Zr Cunera Borst Rome
Zangers: Jongerenkoor Debuut uit Uithoorn  o.l.v. Bart van de Rotten

Intrede
img002
Intredezang:
img004
Een moment van rust en van bezinning
Eén moment van rust en van bezinning,
ver van alle drukte en venijn.
Stoor ons nu toch niet nu wij juist beseffen,
hoe enorm uitverkoren wij wel zijn.

Eén moment van rust en van bezinning,
maar als straks het volle leven wacht,
geef ons dan de kracht om daaraan te geven,
wat er daarin van ons allen wordt verwacht.

Eén moment van rust en van bezinning,
één moment van vragen aan je hart
of wij elke dag inderdaad beseffen,
wat die lieve naaste eigenlijk wel verwacht.
Eén moment van rust en van bezinning,

dan gewapend op naar elke dag.
Dan weer 's avonds laat
dankbaar kunnen zeggen,toch wel fijn dat dat in mijn vermogen lag.

Welkom
img006
Beste allemaal, geliefden in Christus, welkom hier in deze viering, die in het teken staat van het nieuwe, het begin, het debuut.  Om te beginnen zal onze zang worden ondersteund door het jongerenkoor Debuut uit Uithoorn, voor ons in Rome helemaal nieuw.  Hartelijk welkom, jullie debuut hier zal zeker lukken!
Dan mezelf, ik maak hier ook mijn debuut in de Friezenkerk, de eerste keer dat ik hier voorga in de Eucharistieviering.  Laat ik me daarom kort voorstellen.  Mijn naam: Benitius Brevoort, of in het kort Broeder Ben, Kapucijn, 75 jaar geleden geboren in Banda Aceh, Indonesië, als eerste van 13 kinderen, twee meisjes en elf jongens.  Opgegroeid in Medan op Sumatra, waar ik in 1955 de HBS heb afgemaakt.  Daarna vijf jaar in Nederland, om bij de Kapucijnen in te treden.  In 1960 terug naar Indonesië, waar ik in 1964 priester gewijd ben.  Toen drie jaar Sociologie gestudeerd op de Gregoriaanse Universiteit in Rome.  Daarna 20 jaar in Parapat, aan de oevers van het Toba-meer op Sumatra, om jonge mensen te helpen hun weg te vinden als Kapucijn.  Tot slot woon en werk ik sinds 1990 hier in Rome, waar ik nu verantwoordelijk ben voor een communiteit van zes Kapucijnen.
Dat is dan mijn debuut hier, een nieuw begin, ontmoetingen met nieuwe mensen en groepen. Allemaal hartelijk welkom in deze viering, speciaal de volgende groepen ...
We hebben nu al een maand een nieuwe Paus, Nederland krijgt Dinsdag een nieuwe koning, en Italië heeft/krijgt een nieuwe President.  Allemaal nieuw.
Zo ook de lezingen van vandaag.  De eerste lezing: Nieuwe gelovigen, nieuwe christengemeenten in Klein Azië, het huidige Turkije.  Paulus en Barnabas die daar met succes het nieuwe geloof, het evangelie, goed Nieuws voor U, verkondigden.  Presbyters maken hun debuut, worden daar aangesteld om de nieuwe gemeentes te leiden.  De tweede lezing: het nieuwe Jeruzalem, Jerusjalaim, stad van vrede, stad van God, die zegt: “Zie, ik maak alles nieuw!”  En de Evangelielezing waar Jezus ons zegt: “Ik geef jullie een nieuw gebod”.
Verder wil ik nog een extra welkom uitspreken voor twee groepen, die hier gekomen zijn  met de Drietour-reizen. Eveneens jullie hier vooraan, de Eerste Communicanten van dit jaar, gekomen met de zusters die jullie voorbereiden en jullie familie. Van harte welkom.
Mag ik U dan nu uitnodigen een ogenblik in eigen hart te kijken, wat daar aan ouds, verjaard, of door kwaad en zonde geraakt is.  Bekennen we dit samen voor God.  Hij maakt alles nieuw, zodat we met een vernieuwd hart deze Eucharistie kunnen vieren.

Kyriezang

img009

Gloria: Bless the Lord

Bless the Lord, my soul,
and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.
Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heilige naam.
Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft

Tussenzang: Jerusjalaim

Er is een stad voor vriend en vreemde
diep in het bloemendal. Er is een mens die
roept om vrede, die mens roept overal.

Refrein:
Jerusjalaim, stad van God, wees
voor de mensen een veilig huis;
Jerusjalaim, stad van vrede,
breng ons weer thuis.

Er is een huis om in te wonen voorbij het
dodendal. Er is een vader met zijn zonen,
zij roepen overal:
Refrein.

Er is een tafel om te eten voorbij het
niemandsland. Er is een volk dat wordt
vergeten, dat volk roept overal.
Refrein.

Er is een wereld zonder grenzen, zo groot
als het heelal. Er is een hemel voor de
mensen, dat hoor je overal.
Refrein.

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  (Klik hier)  Uit de Handelingen van de Apostelen 14,21b-27

img013

Psalm tussen de lezingen:

Tweede lezing:  (Klik hier)  Uit het boek Openbaring van de heilige apostel Johannes 21,1-5a
img014Alleluia
De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen.
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.


Alleluia bij het tonen van het Evangelieboek
img017

Evangelie:  (Klik hier)  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 13,31-33a.34-35

Evangelie-acclamatie

Preek  (Klik voor de volledige tekst van de preek op foto)

img020De Heer geve U allen zijn vrede!
Jezus in de Evangelie-lezing van vandaag geeft ons een nieuw gebod: “dat je elkaar liefhebt”.  Dit is het teken dat we Zijn leerlingen zijn, wanneer wij elkaar liefhebben, zoals Jezus ons heeft liefgehad.  Dit is een nieuw gebod, een gebod dat alles nieuw maakt.  Een nieuw gebod, niet alleen toen, op het moment dat Jezus het voor de eerste maal gaf.  Het is nieuw omdat liefde alles nieuw maakt.  Door liefde kun je altijd opnieuw beginnen.  Jezus heeft ons lief gehad, heeft ons lief, heeft dat laten zien door zich helemaal aan en voor ons te geven.  Hij is gekomen om hemel en aarde met elkaar te verzoenen, om God en mens weer in liefde met elkaar te verbinden.  In Jezus is het oude voorbij, er is iets nieuws gekomen.  In Jezus is de wereld radicaal, tot in zijn wortels, veranderd.  Door Zijn dood en verrijzenis is de nieuwe schepping tot stand gebracht.  In Hem, zo zegt Hij zelf, wordt God verheerlijkt, en Hijzelf is door God en bij God verheerlijkt.  Wij kunnen hier aan deel nemen door elkaar lief te hebben, zoals Jezus ons heeft lief gehad, door dit nieuwe gebod te leven.

img019Geloofsbelijdenis

Voorbeden:
img022
Priester: Geliefden, God die liefde is, maakt alles nieuw. Wij zijn een van zijn volkeren, en Hij is onze God, God-met-ons, die zijn tent onder ons heeft opgeslagen.  Dat mogen en willen we geloven, dat geloven wij en daarom durven we Hem te aanbidden en Hem al onze gebeden voor te leggen;  Hij die zegt: Zie, ik maak alles nieuw!

Lector: Bidden wij voor de verkondigers van het geloof, voor paus Franciscus en bisschoppen, priesters en diakens, voor de religieuzen, broeders, fraters, zusters, voor allen die zich inzetten voor anderen in deze wereld, die hoop geven en liefde, sterkte en vertrouwen.  God, wees hen nabij, geef hen de moed om nieuwe wegen te gaan in Uw liefde en ook anderen opnieuw te laten leven in hoop en vertrouwen.
Laat ons bidden en zingen...

Bidden wij voor hen die in tranen zijn, die zich zorgen maken en bedrukt zijn onder de last van alle bemoeienissen van iedere dag.  Geef hen nieuwe hoop en vertrouwen te midden van alle moeilijkheden.  Laat hen niet doorgaan de levende te zoeken onder de doden, maar Hem vinden, de levende, die leven geeft.
Laat ons bidden en zingen...

Voor ons staatshoofd: Koningin Beatrix die a.s. Dinsdag, 30 april, haar taak overdraagt aan Willem Alexander.  Wees hen nabij op deze belangrijke overgang in hun leven, geef hen vrede en vreugde, dankbaarheid voor alle goeds wat ze mochten doen en ondervinden in hun leven, en sterkte om vol vertrouwen hun nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen.
Laat ons bidden en zingen...

Voor deze, onze eigen geloofsgemeenschap. Dat we steeds open mogen staan voor Gods verrassingen, voor het nieuwe dat Hij ons brengt, voor ieder nieuw begin in liefde en barmhartigheid.  Dat we mensen nabij zijn die hun leven opnieuw willen aanpakken en ook hen die zich klaar moeten maken hun leven volledig in Gods hand over te geven.
Laat ons bidden en zingen...

Voor Tonie Lomulder, die gisteren plotseling is overleden, voor haar schoonzus en andere nabestaanden. Laat ons bidden en zingen…..

Voor allen die ons dierbaar zijn, die wij in ons hart willen sluiten, voor wie wij open willen staan en voor hen die wij liever buiten zouden willen sluiten.  Nemen we een moment van stilte om voor hen allen in eigen hart te bidden. ...
(Na een moment van stilte:) Laat ons bidden en zingen...

Priester: God-met-ons, onze God, die Uw tent onder ons hebt opgeslagen.  Neem ons op in Uw liefde, wees ons nabij in lief en leed.  Sterk ons in geloof, hoop en liefde.  Leer ons de liefde onder elkaar te bewaren en open te staan voor alles, wat U nieuw maakt in Jezus Christus Uw Zoon en onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Collecte

Offerande

Zang bij het aanbieden van de gaven
img025
Marinke Dormaar (dwarsfluit) en Marjolein Porton (klarinet)

Heilig, heilig, heilig

Eucharistisch gebed

Consecratie

Acclamatie-Consecratie

Onze Vader

Vredewens
img030
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld

Communie

Communiezang: Via Dolorosa

Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day,
the soldiers tried to clear the narrow street;
but the crowd pressed in to see
The Man condemned to die on Calvary.

Refrein:
Down the Via Dolorosa,
called “The Way of suffering,”
like a lamb, came the Messiah,
Christ the King,
and He chose to walk that road out of
His love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary.

He was bleeding from a beating, there were stripes upon His back, and He wore a crown of thorns upon His head; and He bore with every step the scorn of those who cried out for His death. Refrein. The blood that would cleanse the souls of all men Made its way through the heart of Jerusalem! Refrein.

Over de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
probeerden de soldaten de smalle straat vrij te krijgen;
maar de menigte drong samen om te zien
De Man die veroordeeld was
om te sterven op Golgotha.
Over de Via Dolorosa, genaamd "De lijdensweg",
kwam de Messias, Christus Koning, als een lam
en Hij koos ervoor om die weg te lopen
omwille van Zijn liefde voor jou en mij.
Over de Via Dolorosa, helemaal tot aan Golgotha.
Door een afranseling bloedde Hij
en stonden er strepen op Zijn rug,
en Hij droeg een doornenkroon op Zijn hoofd;
en Hij verdroeg met elke stap
de hoon van hen die riepen om zijn dood.
Het bloed, dat de zielen van alle mensen zou zuiveren,
vond zijn weg door het hart van Jeruzalem!

Mededelingen
img034
Wegzending en Zegen
img036

img037

"Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij o God, mijn Heer;
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.


Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie: Marco Montepilli
In 't winkeltje Antonio Schras

img038
img039
img040
img041
img042
img043
img044
img045
img046

Na de Eucharistieviering overhandigden Mart en Martine Kroijenga aan de rector het boekje ‘Ofskie fan de tsjerke fan Eastersee’.De kerk in Oosterzee (Fr.) werd vorig jaar gesloten en spontaan kwam het idee op om de oude Kanselbijbel aan de Friezenkerk te schenken. Rechtstreekse schenking blijkt toch moeilijker dan oorspronkelijk gedacht. De schenking is nu toevertrouwd aan het Breed Moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland. Het boekje uit Oosterzee kunnen we zien als een voorbode.

Foto´s Teresa Murkensvriendworden2

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)