Januari 2019

Viering van Woord en Gebed - 19 januari

img026img001
img003
img004
img005De jongste deelneemster

Openingslied Liedboek van de kerken Psalm 121: 1, 2, 3

Ik sla mijn ogen op en zie
De hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
Dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

Uw wank’le voeten zet Hij vast,
Als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.

De Heer brengt al uw heil tot stand,
Des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand;
De zon zal u niet schaden,
De nacht doet niets ten kwade.

img002E.P. Pierre-Paul Walraet bespeelt het orgel.
De begroeting wordt uitgsproken door Hennie della Manna,
voorzitter van de Oecumenische Steungroep.

Ds. Huib Klink spreekt het Welkomstwoord uit.
img006
Laten wij samen stil worden voor God en ons hart openen voor Hem, in gemeenschap met alle broeders en zusters in de hele christenheid, terwijl we in het bijzonder denken aan hen die lijden onder vervolging en onderdrukking vanwege het geloof.

Stilte

Gebed
Voorganger: Wij danken U, God en Vader van onze Here Jezus Christus voor al het goede dat u ons schenkt. U hebt ons uw Zoon geschonken, die onze Verlosser is, Jezus Christus. Hij zei: ‘Ik ben de deur van de schapen, indien iemand door Mij ingaat die zal behouden worden, hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.’ Vergeef ons als wij andere wegen zoeken dan die Hij ons wijst en leidt ons op de eeuwige weg.
Allen: Hoor ons gebed en wees ons in dit uur nabij, tot eer van Christus uw Zoon en tot opbouw van uw gemeente.
Amen

Gezang: Liedboek van de Kerken Gezang 328

Here Jezus om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen
laat in ’t hart dat naar U hoort,
uw genade binnenstromen.
Heilig ons dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.

Gebed om de Heilige Geest
Almachtige, eeuwige God en Vader in Christus onze Heer, schenk ons genadig Uw Heilige Geest, die in onze harten het ware geloof ontsteekt, die ons regeert, leidt en krachten geeft. U, Here Jezus Christus, de Zoon van de eeuwige Vader, schenk ons uw Heilige Geest.

Gezang 257 Liedboek van de Kerken

Halleluja, eeuwig dank en ere
Lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
Word’ op aard’ en in de hemel, Here,
Voor uw liefd’ U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vader, schenk ons uw genade;
Uw gemeenschap, Geest van God,
Amen, zij ons eeuwig lot!

Lezing: Openbaringen aan Johannes 1: 9 – 18 (Gelezen door Dhr. Wijdema)
img007
Zingen: Gezang 441 Liedboek van de kerken

Komt, kinderen, niet dralen,
want de avond is nabij!
Wij zouden licht verdwalen
in deze woestenij.
Komt, vatten wij dan moed
naar de eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven.
In 't eind is alles goed.

Het zal ons niet berouwen
de smalle weg te gaan.
Hij riep ons, de Getrouwe,
en Hij ging zelf vooraan.
Komt en vertrouwt op Hem
die u is voorgetogen
en richt uw hart en ogen
vast op Jeruzalem.

Wij gaan als ingekeerden
stil door een vreemd gebied,
verachten voor de wereld,
die men niet hoort of ziet.
Maar geeft men op ons acht,
dan hoort men hoe wij zingen
van onze grote dingen:
wij weten wat ons wacht!

Wordt een die zwak is, moede,
een sterker grijp' zijn hand.
De broeder steun' de broeder,
zo blijft de liefd' in stand.
Sluit vaster u aaneen!
Weest voor een elk de minste,
maar ook weer graag de meeste
in liefdedienst alleen!

Lezing van het Evangelie: Mattheus 28: 16 t/m 22

Acclamatie na het Evangelie:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.

Verkondiging door Ds. Huib Klink.  Voor de volledige tekst klik hier;
(thema: Waar het Woord dat gezaaid wordt vrucht draagt)
img008
img009
Gezang: Gezang 440: 1, 2 (Weerklank)
Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad,
wees Gij mijn gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
wees Gij mijn gids.
Blijf dicht bij mij; ga stap voor stap mij voor;
dan ben ‘k gerust en veilig volg ‘k uw spoor.

Want aan uw hand dwaal ‘k nimmer van de weg,
wees Gij mijn gids.
’t Zij door moeras of wel langs struik en heg,
wees Gij mijn gids.
Licht, vriend’lijk licht straalt van uw aangezicht,
‘k houd daarom steeds mijn oog op U gericht.

Geloofsbelijdenis van Nicea
img010
Dienst van de gebeden (Gelezen door Zr. Yolanda Delleman (Franciscanessen-Missionarissen)
na elke bede zingen wij ‘Kyrie, Kyrie, Eleison’
img011
Heer, wij danken U voor het Evangelie van Christus. Geef dat uw dienaren het Evangelie zo te belijden dat de gemeente erdoor bemoedigd wordt
Kyrie, Kyrie, Eleison

Wees met de afzonderlijke kerken. Wees met de kerk van Rome, met de paus en alle geestelijken. Zegen de Russisch Orthodoxe kerk. Zegen de protestantse kerken. Behoud uw Kerk wereldwijd bij het juiste geloof, tot eer van uw Naam en tot heil van de volkeren.
Kyrie, Kyrie, Eleison

Zegen de Kerk die vervolgd wordt. Geef haar moed, kracht en uitzicht, door Uw nabijheid in de Here Jezus Christus.
Kyrie, Kyrie, Eleison

Zegen de kerk in het Westen, in Italië, maar ook in Nederland. Houd haar staande in een tijd van secularisatie. Geef dat zij in moeilijke tijden ondervindt dat U des te dichter bij haar bent, zoals U dat toonde aan de apostel Johannes.
Kyrie, Kyrie, Eleison

Zegen de enkele gelovige. Wees met de zieken en de stervenden en met hen die zwak zijn in het geloof.
Kyrie, Kyrie, Eleison

Wees met hen die te kampen hebben met aanvechting, angst, vermoeidheid en zorg. Geef dat zij iets ondervinden van de genadige ruil, die Jezus Christus heeft willen doen: Hij kwam in onze angsten, zodat wij zijn vreugde zouden ontvangen. Hij droeg onze zonden, zodat wij door Uw vergeving genade zouden ontvangen. Hij smaakte onze dood om ons het leven te schenken. Hij ondervond onze eenzaamheid, terwijl wij ons aan U onttrokken – om ons te vervullen met zijn volheid en heerlijkheid.
Kyrie, Kyrie, Eleison

Zegen de overheden, overal in deze wereld, vooral ook in die gebieden waar spanningen zijn. Geef wijsheid en oprechte zorg voor hen aan wie ze leiding geven, geef een zintuig voor billijkheid en recht.
Kyrie, Kyrie, Eleison

Wees met elk van ons. Sterk en zegen ons in alles wat ons bezighoudt en zorgen geeft. Geef ons dankbaarheid en vreugde. Geef ons vooral Uw Heilige Geest, zodat ons leven het karakter heeft van een offer dat voortdurend de aangename geur van Christus verspreidt.
Kyrie, Kyrie, Eleison

Stil gebed

Onze Vader

img012
Wegzending en zegen
Moge de HEER u zegenen en beschermen,
Moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn .
Moge de HEER u zijn gelaat toewenden en vrede geven.
Allen etc (als op vorige liturgie)

Liedboek van de Kerken 456
Zegen ons Algoede
neem ons in uw hoede,
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht

Stort, op onze bede
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen!
dat wij niet beschamen
Jezus Christus, onze Heer,
Amen, God uw naam ter eer!

Pater Tiemen Brouwer nodigt uit om naar de Titus Brandsmazaal te gaan
waar Kirsten Kristiansen de koffie serveert.
img013 img015
img016
img017
img018
img019
img020
De avond werd afgesloten met een gezamelijke maaltijd.

img021
img023
img022
img024
img025

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon