Januari 2019

Vrijdagavond 18 januari 2019 - 20:30 uur

gespreksbijeenkomst in de Titus Brandsma-zaal van de Friezenkerk o.l.v. ds. Huib Klink uit Hoornaar met als thema:
Waar liefde en recht elkaar raken.

Net als vorig jaar zijn er zo’n dertigtal mensen aanwezig om deel te nemen aan de avond. En net als vorig jaar bestaat meer dan de helft van de groep uit studenten die deze gespreksbijeenkomst op hun programma hebben staan als onderdeel van de cursus Retorica in Rome, georganiseerd door de Stichting Landmerk. Ook hun leiders Jordi Wiersma en Niko Schonebaum zien we terug. Heel fijn vinden we het om opnieuw zoveel jongeren in de kerk te mogen verwelkomen. Dit jaar hebben we tevens een aanwezige op afstand die ons thuis via een internetverbinding live volgt en er zo toch (bijna) helemaal bij is!

Pater Tiemen Brouwer, geestelijk begeleider van de Oecumenische Steungroep, opent de avond met een korte inleiding waar hij de gebedsweek in een historisch perspectief plaatst. Hij vertelt dat sinds het begin van de twintigste eeuw de rampzaligheid van de innerlijke verdeeldheid steeds scherper tot het bewustzijn van de gelovigen doorgedrongen is waardoor het herstel van de verloren eenheid op gang kwam. In 1908 werd door twee anglicaanse geestelijken het plan geopperd om een week te wijden aan het bidden voor de eenheid van de christenen. Dit jaar begint en eindigt die week precies op de dagen die bedacht waren als zinvolle aanknopingspunten ervan: 18 januari, dag waarop toen Petrus stoel te Rome gevierd werd, en 25 januari, de bekering van de apostel Paulus. Deze feestdagen van de twee belangrijkste apostelen vormen een toepasselijke omlijsting voor het gebed dat begon voor ‘de hereniging der kerken’ maar tegenwoordig een ruimere intentie heeft: voor de christelijke eenheid.

Het woord wordt aan de dominee gegeven die, nadat hij op zijn vraag ‘hoe lang krijg ik?’ het antwoord ‘zolang je ons kunt boeien’ ontvangen heeft, begint aan zijn voordracht die boeit tot het einde toe. (Alleen zijn kleindochter van bijna drie jaar begint al gauw te geeuwen en valt op de schoot van haar moeder in slaap.) De volledige tekst zal op de site te raadplagen zijn. Hier volgt slechts een kleine samenvatting.
Voor de volledige tekst klik hier:

Het thema van de week is Recht voor ogen met verwijzing naar Deuteronomium 16 waar het over het recht gaat maar opvallend genoeg eerst religieuze feestdagen in Israël genoemd worden. Wat hebben feest en recht met elkaar te maken? Kan de cultus gezien worden als een voorwaarde voor een gezond rechtsbewustzijn, voor ‘liefde tot het recht’? Met deze vagen komt de spreker tot waar hij zijn lezing op wil toespitsen: Waar liefde en recht elkaar raken.

Een reeks van voorbeelden van wat er gebeurt als liefde en recht elkaar raken passeert de revue. De kleine geschiedenis van Hanna en Eli (1 Samuël 1) wordt groot wanneer zij gaat zingen over het ingrijpen van God in de geschiedenis van Israël en de wereld. Haar lofzang getuigt van hoe haar bewustzijn verruimd is door het horen van Gods stem in het heiligdom; hoe zij oog krijgt voor hoe God de wereld bestuurt en recht doet, zijn belofte nakomt en trouw is. Ook bij Jesaja zien we hoe het ervaren van Gods heerlijkheid (via een visioen in de tempel) inzicht geeft in Gods handelen, Zijn trouw en gerechtigheid, waardoor Jesaja voelt wat zijn roeping is (profeet worden) en wil gehoorzamen hieraan. Immers heeft hij dankzij wat hem overkwam in de tempel het recht lief! Het contact met God in de eredienst heeft tot gevolg dat het bewustzijn voor wat recht is wordt aangesproken en uitermate wordt verfijnd. Men raakt erop betrokken, men wil er in dienst van staan. Hanna wilde haar zoon brengen bij Eli, Jesaja riep: ‘Zend mij!’.

Na deze inleiding wordt een sprong gemaakt naar de moderne tijd waar Maarten Luther een goed voorbeeld is van wie door God naar voren geschoven is op een cruciaal moment in de wereldgeschiedenis. Luther wordt zich bewust van Gods recht(vaardigheid) en maakt het tot zijn missie te strijden voor dit recht dat iedereen toekomt zonder tussenkomst van wie dan ook, zelfs niet van de kerk (die via de aflaat vergeving schonk tegen betaling!). In zijn uitleg van Psalm 101 grijpt Luther de gelegenheid aan zijn mening over het belang van recht in combinatie met liefde uit de doeken te doen. Het een kan niet zonder het ander, maar de liefde (barmhartigheid, genade) is het belangrijkst! Regeren zonder liefde, zonder genade, zorgt voor brokken. Maar hij gaat nog verder: regeren ís genade. De persoon die de gave van het leiding geven niet heeft, moet zich bewust zijn van zijn grenzen. De vreze des Heren doet je aanvoelen wat recht is. Dit komt bij Luther op meerdere plaatsen naar voren. Heb ontzag voor God en Hij zal je bewust maken van wat vaak als ‘natuurlijk recht’ beschouwd wordt. Dat recht komt van Hem. Hij is de stem van je geweten en ontzag voor Hem maakt dat je ernaar luistert. Deze eerbied is het begin van alle wijsheid.

Terugspringend in de tijd, komt het betoog op Plato die eveneens het belang van feest vieren noemt als middel naar de juiste sfeer waarin je als vanzelf open gaat staan voor het hogere! De muziek, de dans en de schoonheid in het algemeen herinneren je onbewust aan de godheid en doen je door hem aangeraakt voelen met als gevolg dat je iets van hem wilt overnemen, op hem wilt lijken. Maar belangrijk is maat weten te houden. Gelijk aan de godheid kun je niet worden en moet je vooral ook niet willen worden.

Hier zijn we terug bij de Bijbel waar staat dat de mens geschapen is naar Gods beeld, maar ook dat de vreze des Heren het begin van alle wijsheid is.

Je van God gewaar blijven worden om het goede te doen waar je door Hem toe geroepen bent, altijd in het bewustzijn van je eigen krachten maar ook van je grenzen, daar gaat het om. Met dit recht voor ogen kan de oecumene iets bereiken in en voor de wereld.

Na een daverend applaus is het tijd voor een pauze. Jeanne de Leeuw heeft koffie gezet en mensen uit de Steungroep hebben zelfgebakken cake, wijn en zoutjes mee. De kachel is aan, er wordt kennisgemaakt en gediscussieerd tot het weer tijd is plaats te nemen in de stoelen en Niko vraagt of er vragen zijn. Hij is docent van de grote groep studenten. Na enige terughoudendheid, gaan er vingers de lucht in. Vooral van de kant van de studenten maar ook van die van de vaste kerkgangers worden enkele vrij fundamentele vragen gesteld en inzichten doorgegeven. Ook de actualiteit komt aan bod. De spreker beantwoordt alles vanuit zijn grote pastorale ervaring en kennis van de materie en geeft (n.a.v. een vraag) ook iets mee om over na te denken, namelijk: dat ook voor wie niet gelooft al het goede afkomstig is van God.

Dan staat Joshua, een van de studenten, op om de dominee namens de studentengroep van harte te bedanken en overhandigt hem een geschenk ‘voor de begeerte en voor het verstand’. Vervolgens bedankt pater Tiemen Brouwer op zijn beurt ds. Huib Klink en allen die gekomen zijn heel hartelijk en leest een tekst voor van de H. Augustinus:

Ze zullen pas dán ophouden onze broeders te zijn wanneer ze ophouden te bidden: Onze Vader... Al zeggen ze steeds ‘waarom zoeken jullie ons, waarom verlangen jullie naar ons?’, wij zullen telkens weer antwoorden: jullie zijn toch onze broeders? En ook al zouden ze zeggen ‘ga toch van ons weg, we hebben niets met jullie te maken!’, dan moeten wij hun antwoorden: wij hebben zéér veel met jullie te maken. Want wij belijden dezelfde Christus. Daarom zijn wij geroepen tot éénzelfde lichaam onder éénzelfde hoofd. (Uit: Enarrationes in Psalm. 32,29)

Hennie della Manna, de voorzitster van de Steungroep, sluit af en spreekt haar dank uit voor de geslaagde bijeenkomst. Ondertussen is het al 22.45 uur en gaat iedereen gauw naar huis, wellicht zonder een echt avondmaal te hebben genuttigd, maar toch zeer gevoed!

img001
img002
img003
img004

img005

img006

img007

img008

img009

img010

Foto's Hennie Schep


Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon