Januari 2019

20 januari - 2de zondag door het jaar

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img002 img001

Zondag in de Week van Gebed voor de eenheid onder de Christenen
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: E.P. Tiemen Brouwer O.P.
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Ds. Hubrecht Klink uit Hoornaar - Zuid-Holland
Tweede lezing: Yvonne van den Akker uit Giessenburg - Zuid-Holland
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist: E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. 
Zangers: Zr Elly van Dijk fdnsc., Jacob Winter, Gerda Klink uit Hoornaar - Zuid-Holland en
Marijse Neuteboom – Klink uit Hoornaar - Zuid-Holland

Intrede:

Intredezang: De eerste uit de doden, die sterft en eeuwig leeft. ...

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
img003
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

img004

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja 62,1-5
img006
Omwille van Sion mag ik niet zwijgen,
ter wille van Jeruzalem mij niet stilhouden.
Want als de zon zal haar gerechtigheid stralen,
haar heil branden als een fakkel.
De volkeren zullen uw gerechtigheid aanschouwen,
alle koningen uw glorie zien
en men zal u een nieuwe naam geven,
een naam door de Heer bedacht.
In de hand van de Heer zult gij een flonkerende kroon zijn,
in de hand van uw God een koninklijke diadeem.
Gij zult niet meer heten: “de Verlatene”,
uw land niet meer: “Woestenij”,
maar gij zult heten: “Mijn Welbehagen”,
uw land: “Gehuwde”.
Want in u heeft de Heer zijn behagen gesteld
en uw land wordt Hem ten huwelijk gegeven.
Zoals een jongen zijn meisje trouwt,
zal Hij die u opbouwt, u trouwen;
en zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid
zal uw God zich verheugen in u.

img007
Psalm na de Eerste Lezing:    Ps 96 I
Refrein: Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. ...

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Christenen van Korinte 12,4-11
img008
Broeders en zusters,

Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest.
Er zijn vele vormen van dienstverlening
maar slechts één Heer.
Er zijn allerlei soorten werk
maar er is slechts één God
die alles in allen tot stand brengt.
Maar aan ieder van ons
wordt de openbaring van de Geest meegedeeld
tot welzijn van allen.
Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven,
aan een ander een woord van kennis krachtens dezelfde Geest.
aan een derde door dezelfde Geest het geloof.
Aan weer anderen schenkt de ene Geest gaven
om ziekten te genezen, om wonderen te doen,
de gave van profetie,
de onderscheiding van geesten,
velerlei taal of de vertolking ervan.
Maar alles is het werk van een en dezelfde Geest,
die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.

Alleluia
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang: Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen. Refrein:

img009

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes 2,1-12

In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea,
waarbij de moeder van Jezus aanwezig was.
Jezus en zijn leerlingen
waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd.
Toen de wijn opraakte
zei de moeder van Jezus tot Hem:
“Ze hebben geen wijn meer.”
Jezus zei tot haar:
“Vrouw, is dat soms uw zaak?
Nog is mijn uur niet gekomen.”
Zijn moeder sprak tot de bedienden:
“Doet maar wat Hij u zeggen zal.”
Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden
zes stenen kruiken,
elk met een inhoud van ongeveer honderd liter.
Jezus zei hun:
“Doet die kruiken vol water.”
Zij vulden ze tot bovenaan toe.
Daarop zei Hij hun:
“Schept er nu wat uit
en brengt dat aan de tafelmeester.”
Dat deden ze.
De tafelmeester proefde van het water
dat in wijn veranderd was.
Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam,
maar de bedienden die het water geschept hadden,
wisten het wel.
Zodra hij geproefd had
riep hij de bruidegom en zei hem:
“Iedereen zet eerst de goede wijn voor
en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere.
U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.”
Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen
en openbaarde zijn heerlijkheid.
En zijn leerlingen geloofden in Hem.

Daarna daalde Hij af naar Kafarnaüm,
Hijzelf en zijn moeder,
de broeders en zijn leerlingen;
maar zij bleven daar slechts enkele dagen.

Acclamatie ná het Evangelie
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img010

Geloofsbelijdenis

img012
Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.

Hij is voor ons, mensen,
en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de maagd Maria,
en is mens geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;

die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene,
heilige, katholieke en apostolische kerk.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen

Voorbeden:
img013
Priester: Het wonderteken van Kana moge ons verzekeren dat de Heer het ons nooit laat ontbreken aan datgene, wat we nodig hebben om de vreugde te bereiken van de volle en eeuwige ‘communio’ met Hem:

Lector: Bidden we voor de Kerk, door Christus als een bruid bemind, geroepen
om in de wereld de ene familie van God te zijn:
dat allen, die tot deze familie behoren zich niet terugbuigen op zichzelf in egoïsme of ontmoediging,
maar in hun geloof de kracht vinden om een leven te leiden volgens de wet van de liefde.
Allen: LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Voor de gehuwden, die hun verbintenis met Gods zegen zijn begonnen:
dat de liefde van God, Schepper en Vader, het model mag zijn waarnaar zij hun liefde vorm geven;
dat zij hun eenheid beleven in een steeds groeiende tederheid,
in geduld en wederzijds begrip voor elkaar, in genereuze gave van zichzelf aan hun kinderen:
Allen: LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Voor degenen, die hun huwelijk hebben zien mislukken.
Dat zij hun hart niet verharden in bitterheid:
dat zij door begrip en hulp van de kerkelijke gemeenschap vertrouwen in het leven,
vreugde om te geven en het verlangen om zich nuttig te maken, mogen hervinden.
Allen: LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Vragen we, dat de Heer door de gave van de Heilige Geest de eenheid
steeds krachtiger maakt, terwijl de verscheidenheid in de Kerk zo groot is;
dat de Kerk steeds meer teken van eenheid wordt voor alle volkeren.
Allen: LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Vragen we, dat de christenen, die zich inzetten op de weg van de oecumene,
bemoediging en steun vinden bij hun inspanningen;
dat de Geest van waarheid de menselijke zwakheid te hulp komt om de volledige eenheid,
waarom Christus gebeden heeft, steeds meer te realiseren.
Allen: LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Het bruiloftsmaal van Kana is een anticipatie van de Eucharistische Maaltijd;
vragen we dat aan alle gelovigen en speciaal de families onder hen,
de vreugde wordt gegeven de Heer iedere zondag te ontmoeten.
Allen: LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken.

Priester: Laten we nog in het bijzonder bidden voor Willem Evers, die zeer ernstig ziek is.
God, uw Zoon Jezus toonde te Kana het begin van het nieuwe en eeuwig- durende Verbond met ons mensen.
Hij moge ons te hulp komen in al onze noden,
dit vragen wij u vandaag en altijd tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dienst van de Eucharistie

img014
De altaartafel wordt laarimg013 De Altaartafel wordt in gereedheid gebracht

Offerandezang
Gebed van Jezus om eenheid
tijdens het Laatste Avondmaal. Joh. 17,21 e.v.
Refrein; Mogen allen één zijn, Vader,
zoals Gij in mij zijt, en ik in U ben.

Eucharistisch gebed
img015
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Oecumenisch Onze Vader
img016
Onze Vader die in de hemel zijt
uw naam worde geheiligd
uw koninkrijk kome; uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze..

Vredewens
img017
Lam Gods
Communie

Communiezang

Aan wat op aarde leeft, ...

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...

img018

Ds. Klink ontvangt een klein geschenk op het einde van het oecumenisch weekend:
een kalender van 2019, waarin 7 verschillende jaartellingen zijn opgenomen.

img019 img020

Ook Mevr. Gerda Klink-van Reenen ontvangt een blijk van waardering: een agenda voor 2019 met religieuze teksten.

img021
Wegzending en Zegen
img022
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img023

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag bij de koffie:  Yvonne Winter en Raphael Hunsucker
Bezetting Winkeltje:  Antonio Schras

img024
img025
img026
img027
img028
img029
img030
img031

Foto's:  Teresa MurkensOndersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon