Januari 2019

13 januari - Doop van de Heer

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door: Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk
img001 img002

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: Z.E.H. Mgr. Karel Kasteel - Rome,
E.H. Vincent Blom - St. Oedenrode - Noord-Brabant
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing :Frederik van Genugten -’s-Hertogenbosch - Noord-Brabant
Tweede lezing: Peter Mertens - Oirschot - Noord-Brabant
Voorbeden: Teresa Murkens
Voorzang: Zr. Elly van Dijk fdnsc., Jacob Winter en Carine Woltring 

Intrede:  
img003
Intredezang:
Juicht voor de koning van de Joden, buigt voor geen dove wereldmacht. ...

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
img004
img005
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja 40, 1-5.9-11
img006
”Troost, troost toch mijn volk,
- zegt uw God –,
spreek Jeruzalem moed in,
roep haar toe, dat haar straftijd voorbij is,
dat haar ongerechtigheid vergeven is,
dat zij van Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft gekregen.”
Een stem roept:
”Baan de Heer een weg in de steppe,
effen voor onze God een heerbaan in de woestijn,
elk dal moet gevuld,
elke berg en heuvel geslecht worden,
alle oneffenheden moeten vlak,
de rotsmassa’s een vallei worden.
En verschijnen zal de glorie des Heren,
en alle vlees zal daarvan getuige zijn:
de mond des Heren heeft het gezegd!”
Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode,
verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant!
Verkondig het luide, ken geen vrees,
roep tot de steden van Juda:
”Uw God is op komst!
Zie, God de Heer komt met kracht,
zijn arm voert de heerschappij;
zijn loon komt met Hem mee,
zijn beloning gaat voor Hem uit.
Als een herder zal Hij zijn schapen weiden,
in zijn armen ze samenbrengen,
de lammeren dragen tegen zijn boezem,
de schapen met zachte hand geleiden.”

Psalm na de Eerste Lezing:     Psalm 29
Refrein: De stem van de Heer is over de wateren,
over de wateren wijd is de Heer.

Tweede lezing:  Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus 2,11-14; 3,4-7)
img007Dierbare,

De genade van God,
bron van heil voor alle mensen,
is op aarde verschenen.
Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken
en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd.
Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de openbaring van de heerlijkheid
van onze grote God en Heiland Christus Jezus.
Hij heeft zichzelf voor ons gegeven
om ons van alle ongerechtigheid te verlossen
en ons te maken tot zijn eigen volk,
gereinigd van zonde,
vol ijver voor alle goeds.

De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland
is op aarde verschenen,
en Hij heeft ons gered,
niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben,
maar alleen omdat Hij barmhartig is.
Hij heeft ons gered
door het bad van wedergeboorte
en vernieuwing door de heilige Geest.
Want Hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort
door Christus onze Heiland.
Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd
en erfgenamen geworden van het eeuwig leven
waar onze hoop op gericht is.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
img008De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Alleluiazang:
img009Alleluia, Alleluia, Alleluia
Vers: De hemelen gingen open en de stem van de Vader zei:
Dit is mijn Zoon, de welbeminde, luistert naar Hem. Mc.9,6
Allen: Alleluia, Alleluia, Alleluia

Evangelie: 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas 3,15-16.21-22

In die tijd toen het volk vol verwachting was
en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde,
of hij niet de Messias zou zijn,
gaf Johannes aan allen het antwoord:
“Ik doop u met water, maar er komt iemand
die sterker is dan ik;
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.
Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur."
Terwijl al het volk zich liet dopen,
en Jezus na zijn doop in gebed was,
geschiede het dat de hemel openging,
en dat de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif,
over Hem neerdaalde,
en dat een stem uit de hemel sprak:
"Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde,

Acclamatie na het Evangelie:
img010Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer,
macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img011

Geloofsbelijdenis zoals bij de Doop:

Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde?
Allen: Ik geloof.
Gelooft u in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon,
onze Heer, die geboren is uit de maagd Maria,
die geleden heeft, gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand?
Allen: Ik geloof.
Gelooft u in de heilige Geest, de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven?
Allen: Ik geloof.

Priester: Dit is ons geloof, dit is het geloof
van de kerk, dat wij met overtuiging
belijden in Jezus Christus onze Heer.
Allen: Amen.

Voorbeden:
img012
Celebrant: Laten wij bidden tot God onze Vader,
die ons voortdurend blijft vernieuwen in en door zijn Zoon Jezus Christus:

Lector:-voor heel Onze christen gemeenschap,
dat wij meer leven vanuit het bewustzijn dat God werkelijk met ons is:
Allen: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

Lector:-voor de leiders der volkeren, dat hun beleid meer rekening houdt
met de boodschap van Jezus’ Evangelie:
Allen: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

Lector:-voor de christenen overal in de wereld,
dat zij zoals Johannes de Doper uitkijken naar de Verlosser en zijn
nederigheid en zachtmoedigheid in praktijk brengen:
Allen: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia

Lector:-voor ons hier samen in de Friezenkerk,
dat wij leren om dankbaar te zijn voor ons doopsel
en dat we steeds meer beseffen welke grote en mooie missie wij hebben.
Dat wij met overtuiging getuigen van ons geloof in de verrezen Heer;
Allen: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia

Lector:-voor de zieken, de stervenden en voor hen die ontmoedigd zijn,
dat zij tegen alle verwachtingen in,
nieuwe kracht krijgen die opwelt uit de genade die zij ontvingen bij hun doop:
Allen: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia

Celebrant: Goede Vader, zoals Gij met welbehagen hebt neer gezien op Jezus,
uw beminde Zoon, ziet Gij ook op ons neer.
Want Hij is met Maria onze voorspreker bij U tot in eeuwigheid. Amen

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:
img013Toen Jezus was gekomen ten doop bij de Jordaan, ...

img014 img017

Eucharistisch gebed
img019
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
img020
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img021
Lam Gods
Communie

Communiezang:
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. ...

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...
img032
Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img022

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag bij de koffie: Kirsten Kristiansen

img023
img024
img025
img026
img027
img028
img029
img030

img031


Foto's:  Teresa MurkensOndersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon