Januari 2019

6 januari - Openbaring des Heren

De Rector, het bestuur en alle vrijwilligers van
"De Friezenkerk"
Wensen u een Zegenrijk Nieuwjaar.

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.H. Vincent Blom uit St. Oedenrode, Noord-Brabant
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Dirk Mes uit Maartensdijk - Utrecht
Tweede lezing: Sible de Blaauw uit Slochteren - Groningen
Voorbeden: Teresa Murkens
Organist: E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C.
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc., Carine Woltring en E.P. Tiemen Brouwer O.P.          
img001 img002

Intrede:  
img003
Intredezang:  Nu daagt het in het Oosten, ...

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
img004
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woor
img005

Eerste lezing: Uit de profeet jesaja 60,1-6
img006
Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem,
want de Zon gaat over u op
en de glorie van de Heer begint over u te schijnen.
Want zie:
duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren
maar over u gaat de Heer op
en zijn glorie is boven u verschenen.
Volkeren komen af op uw licht,
koningen op de luister van uw dageraad.
Sla uw ogen op en zie om u heen:
van overal stromen ze naar u toe,
uw zonen komen van verre,
uw dochters draagt men op de arm.
Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld
en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde.
Want de schatten der zee gaan over in uw bezit,
de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen.
Een zee van kamelen bedekt u,
jonge kamelen van Midjan en Efa.
Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe;
ze voeren goud en wierook aan
en verkondigen luid de roem van de Heer.

Psalm na de Eerste Lezing: Psalm 72 1,2,4,6
img007
Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid ...

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel paulus aan de christenen van efeze 3,2-3A.5-6
img008
Broeders en zusters,

Gij hebt vernomen
hoe zich de genade Gods heeft verwezenlijkt
die mij met het oog op u gegeven is;
a door openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld,
zoals ik het reeds in het kort heb beschreven.
Nooit is het onder vroegere geslachten
aan de kinderen der mensen bekend gemaakt,
zoals het nu door de Geest is geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten:
dat de heidenen in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn,
medeleden en mededeelgenoten van de belofte
door middel van het Evangelie.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img009De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Alleluiazang:
img010
Wij hebben zijn ster in het oosten gezien, en komen de Heer onze hulde brengen.
Alleluia, Alleluia.

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze heer jezus christus volgens matteüs 2,1-12

Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes,
kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen:
‘Waar is de pasgeboren koning der Joden?
Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien
en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.’
Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem.
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor
waar de Christus moest geboren worden.
Zij antwoordden hem: ‘Te Betlehem in Juda.
Zo immers staat er geschreven bij de profeet:
En gij Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël.’
Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.
Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: ‘Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind,
en wanneer gij het gevonden hebt, bericht mij het dan opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.’
Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij.
En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan.
Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde.
Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde.
Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre.
En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren,
vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

Acclamatie ná het Evangelie:
img011U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie , o Vader, o Zoon,
o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

Preek: Door een technisch probleem is de preek helaas niet opgenomen.
img012
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden:

Celebrant: op het feest van de Openbaring van de Heer gaan wij opnieuw naar het Kind in de kribbe en bidden tot de Vader.
img013
Lector: wij vragen om de verlichting van ons verstand. Opdat wij, met de Wijzen uit het Oosten, begrijpen dat Jezus is gekomen voor alle volkeren, voor alle mensen: Hij is de Redder voor allen. Dat onze inzichten ons aanzetten tot het verantwoordelijkheid nemen voor en tot daden van goedheid voor alle mensen, dichtbij en ver weg;
Voorzang: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.
Allen: Christus ontferm U. Christus ontferm U. 
Voorzang: Heer, ontferm U. 
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. 

Lector: wij vragen om geloof. Dat deze feestdag het begin mag zijn van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Opdat wij allen leven naar Gods bedoelingen;
Voorzang: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.
Allen: Christus ontferm U. Christus ontferm U. 
Voorzang: Heer, ontferm U. 
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. 

Lector: wij bidden voor de paus, voor de bisschoppen, dat ze niet opgesloten zitten in hun zorgen, maar door het Kind in de kribbe vrij gemaakt worden, het nieuwe leven wereldwijd verkondigen en dit te leven temidden van het Godsvolk;
Voorzang: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.
Allen: Christus ontferm U. Christus ontferm U. 
Voorzang: Heer, ontferm U. 
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. 

Lector: wij bidden voor allen die in onze samenleving verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van allen. Dat zij zich niet laten verleiden tot eigenbelang, tot particularisme, maar dat zij steeds de hele wereld en alle mensen voor ogen hebben;
Voorzang: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.
Allen: Christus ontferm U. Christus ontferm U. 
Voorzang: Heer, ontferm U. 
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. 

Lector: wij vragen dat de gelovigen die de Friezenkerk dragen door hun gebed en door hun inzet als onderdeel van de Eerste Kerk te Rome, dicht bij Petrus, universeel gericht blijven en zich een missionaire instelling eigen maken;
Voorzang: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.
Allen: Christus ontferm U. Christus ontferm U. 
Voorzang: Heer, ontferm U. 
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. 

Celebrant: oproep tot stil gebed...
Vader in de hemel wil de gebeden die wij met de hulp van de Heilige Geest tot u gericht hebben op voorspraak van Jozef en Maria verhoren door Christus onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Er is een Kindeke geboren op d'aard

Eucharistisch gebed
img014
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
img015
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Lam Gods
Communie

Communiezang: Drie koningen zagen een sterre,...

Slotwoord: img016

Wegzending en Zegen
img017
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img018

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag bij de koffie:  Henrica van Velzen
Bezetting Winkeltje:  Antonio Schras

img020
img019
img021
img022
img023
img024
img025
img026
img027
img028
Foto's:  Teresa MurkensOndersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)