Januari 2019

1 januari - Feest van de Moeder van God

Liturgie van de Nieuwjaarsdag

Intrede:  Intredezang:  Nu zijt wellekome, Jezu, Lieve Heer, ...

Welkom en Inleiding

Kyrie

Gloria
Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:
Uit het boek numeri 6,22-27

De HEER sprak tot Mozes:
“Zeg aan Aäron en zijn zonen:
Als gij de Israëlieten zegent,
doe het dan met deze woorden:
Moge de HEER u zegenen en u behoeden!
Moge de HEER de glans van zijn gelaat over u spreiden
en u genadig zijn!
Moge de HEER zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!
“Als zij zó mijn naam over de Israëlieten uitspreken
zal Ik hen zegenen.”

Tussenpsalm:
Refrein: Alle einden der aarde aanschouwen het heil van Hem, onze God.

Tweede lezing: Uit de brief van de H. apostel Paulus aan de Christenen van Filippenzen 4,4-7

Broeders en zusters,

Toen de volheid van de tijd gekomen was,
zond God zijn eigen Zoon,
geboren uit een vrouw,
geboren onder de wet,
om ons, slaven van de wet, vrij te maken,
zodat wij de rang kregen van zonen.
En omdat ge zonen zijt,
heeft God de Geest van zijn Zoon, die “Abba, Vader!” roept,
in ons hart gezonden.
Ge zijt dus niet langer slaaf maar zoon
en als zoon ook erfgenaam
en wel door toedoen van God.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Alleluia:
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang: Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
en wij zullen tot Hem komen. Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze heer jezus christus volgens lucas 2,16-22

In die tijd haastten de herders zich naar Betlehem
en vonden Maria en Jozef
en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag.
Toen ze dit gezien hadden
maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was.
Allen die het hoorden stonden verwonderd
over hetgeen de herders hun verhaalden.
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart
en overwoog ze bij zichzelf.
De herders keerden terug,
terwijl zij God verheerlijkten en loofden
om alles wat zij gehoord en gezien hadden;
het was juist zoals hun gezegd was.

Toen de acht dagen voorbij waren en men het kind moest besnijden
ontving het de naam Jezus,
zoals het door de engel was genoemd
voordat het in de moederschoot werd ontvangen.

Acclamatie na het Evangelie
God heeft Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend die boven alle namen is:
Jezus Christus is de Heer.

Preek:

Geloofsbelijdenis:

Voorbeden:

Celebrant: onze God is niet ver weg. Wij mogen Hem noemen: Abba, Vader. Het nieuwe jaar leggen we in zijn hand als wij bidden:

Lector: voor de Kerk dat zij een moeder zal zijn voor allen die in nood verkeren, of geen uitweg weten; dat zij een veilige haven zal zijn voor allen die ronddwalen door de tijden en over de wereld;
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: voor onze kinderen, dat zij een rustige onbevangen jeugd mogen kennen; dat zij de vreugde mogen zijn van hun ouders en hoop voor onze toekomst;
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: voor allen hier bijeen, voor alle mensen uit Nederland in Rome, dat allen leren barmhartig te zijn voor elkaar en dat zij niet meer eisen van de anderen dan van henzelf;
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: voor de overledenen die verbonden waren met de Friezenkerk, voor de overledenen uit onze families en in het bijzonder voor hen die tijdens de feestdagen zijn overleden;
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Celebrant: Heer onze God, wij bidden U, dat de heilige Maagd Maria, die de Godmens aan haar hart mocht dragen, deze smeekbede bij U mag aanbevelen, en dat U ze wilt verhoren door Christus Jezus, onze Heer. Amen

Gebed – Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:
Het lied: " Vanwaar zijt Gij gekomen "

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig

Consecratie


Acclamatie ná de consecratie:


Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Lam Gods

Communie

Communiezang: Maria die zoude naar Bethlehem gaan, ... .

Slotwoord:Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

vriendworden2
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)