Februari 2019

3 februari - 4de Zondag door het jaar

Lidy Peters 2016   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door: Lidy Peters
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste Lezing: Willy van Asselt, Nunspeet - Gelderland
Tweede lezing: Marieke Nijland, Nijverdal - Overijssel
Voorbeden: Pieter van Persie, Kampen - Overijssel,
beide v d Pabo uit Zwolle
Organist: E.P. Pierre-Paul Walraet, o.s.c. 
Zangers: Zr. Elly fdnsc., Jacob Winter, E.P. Piet Cuijpers, Carine Woltring 

Intrede:  
img003

Intredezang: 
img001De vreugde voert ons naar dit huis waar 't Woord aan ons geschiedt. ...

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
img004
Kyrie
Gloria: Refrein: Gloria, gloria, in excelsis Deo

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit de profeet Jeremia 1,4-5.17-19
img006
In die dagen kwam het woord van de Heer tot mij:
“Voordat Ik u in de moederschoot vormde, kende Ik u;
voordat ge geboren werd, heb Ik u Mij voorbehouden,
tot profeet voor de volken heb Ik u bestemd.
Omgord dan uw lendenen;
sta op en zeg tot het volk
alles wat Ik u opdraag.
Laat u door hen niet afschrikken;
anders jaag Ik u voor hun ogen de schrik op het lijf.
Ikzelf maak u heden
tot een versterkte stad,
een ijzeren zuil,
een koperen muur
tegenover het hele land,
voor de koningen en edelen van Juda,
de priesters en burgers van het land.
Zij zullen u bestrijden, maar niets tegen u vermogen.
Want Ik ben bij u om u te redden.”

Psalm na de Eerste Lezing psalm 27 1. 4. 7-8
img007Refrein: De Heer , is mijn licht en mijn heil wie zou ik dan vrezen?

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Christenen van Korinte 12,31-13,13 (OF: 13,4-13)
img008
Broeders en zusters,

Gij moet naar de hoogste gaven streven.
Maar eerst wijs ik u een weg die verheven is boven alles.
Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen:
als ik de liefde niet heb
ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal.
Al heb ik de gave der profetie,
al ken ik alle geheimen en alle wetenschap,
al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet:
als ik de liefde niet heb
ben ik niets.
Al deel ik heel mijn bezit uit,
al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood:
als ik de liefde niet heb
baat het mij niets.
De liefde is lankmoedig en goedertieren;
de liefde is niet afgunstig,
zij praalt niet, zij beeldt zich niets in.
Zij geeft niet om de schone schijn,
zij zoekt zichzelf niet,
zij laat zich niet kwaad maken
en rekent het kwade niet aan.
Zij verheugt zich niet over onrecht
maar vindt haar vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt zij, alles gelooft zij,
alles hoopt zij, alles duldt zij.
De liefde vergaat nimmer.
De gave der profetie zal verdwijnen,
tongen zullen verstommen,
de kennis zal een einde nemen.
Want ons kennen is stukwerk
en stukwerk ons profeteren.
Maar wanneer het volmaakte komt
heeft het onvolmaakte afgedaan.
Toen ik een kind was
sprak ik als een kind, voelde ik als een kind,
dacht ik als een kind;
nu ik een man geworden ben
heb ik het kinderlijke afgelegd.

Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk,
maar dan van aangezicht tot aangezicht.
Thans ken ik slechts ten dele
maar dan zal ik ten volle kennen
zoals God mij kent.
Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie;
maar de liefde is de grootste.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Alleluia bij het tonen van het Evangelieboek:
Refrein: Alleluia, alleluia, alleluia.
Uw woorden, Heer, zijn Geest en Leven, Gij hebt woorden van eeuwig leven. Refrein:

img009
Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas 4,21-30

In die tijd begon Jezus in de synagoge te spreken:
“Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt
is thans in vervulling gegaan.”
Allen betuigden Hem hun instemming
en verbaasden zich
dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden.
Ze zeiden:
“Is dat dan niet de zoon van Jozef?”
Hij zei hun:
“Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord voorhouden:
Geneesheer, genees uzelf:
doe al wat, naar wij hoorden, in Kafarnaüm gebeurd is,
nu ook hier in uw vaderstad.”
Maar Hij gaf er dit antwoord op:
“Voorwaar, Ik zeg u:
geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad.
En het is waar wat Ik u zeg:
in de tijd van Elia immers,
toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef
en een grote hongersnood uitbrak over het hele land,
waren er veel weduwen in Israël;
toch werd Elia tot niemand van haar gezonden
dan tot een weduwe te Sarepta, in het gebied van Sidon.
En in de tijd van de profeet Elisa
waren er vele melaatsen in Israël,
toch werd niemand van hen gereinigd,
behalve de Syriër Naäman.”
Toen ze dit hoorden
werden allen die in de synagoge waren woedend.
Ze sprongen overeind,
joegen Hem de stad uit
en dreven Hem voort
tot aan de steile rand van de berg
waarop hun stad gebouwd was,
om Hem daar in de afgrond te storten.
Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.

Acclamatie ná het Evangelie:
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img010

Geloofsbelijdenis:
img011
Voorbeden:
Celebrant: laat ons bidden tot God, die ons allen roept tot zijn dienst;

Lector -voor de Paus, de bisschoppen en de priesters, dat zij door gebed, studie en levensondervinding steeds bekwaam blijven het Volk van God te leiden;
Allen: Heer, ontferm U over ons.

Lector -voor de zieken en de gehandicapten, dat zij bewust worden van hun roeping als volwaardige leden van het Volk van God;
Allen: Heer, ontferm U over ons.

Lector -voor de christenen die werken in het onderwijs, in de zorg, in de bedrijven, in de politiek, in de media, in de sport, in de landbouw, in de visserij, in het bestuur en in de zorg voor de veiligheid, dat zij op nationaal en internationaal vlak de kansen zien en nemen om de stem van de Kerk te laten horen;
Allen: Heer, ontferm U over ons.

Lector -voor ons hier samen in de Friezenkerk, dat wij in onderling begrip en respect voor eenieders kwaliteiten uitgroeien tot een waardige Christusgemeenschap;
Allen: Heer, ontferm U over ons.

Lector -deze H. Mis dragen wij op voor Thea de Wit-Gielen.
Allen: Heer, ontferm U over ons.

Celebrant: Goede Vader, Gij roept ieder van ons tot gemeenschap met U en met elkaar. Dat is ook ons streven. Sterk onze wil om altijd trouw te blijven aan die roeping. Dat vragen wij U, op voorspraak van Maria, door Christus onze Heer.

Dienst van de Eucharistie
img012

img013

Offerandezang:
Dit huis, gereinigd en versierd, waar Gods gemeente bruiloft viert. ...

Eucharistisch gebed
img014
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Lam Gods
Communie

Communiezang:
img015
De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen. ...

Slotwoord: Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

img016
bluebar Na de viering 
Vandaag bij de koffie: Yvonne Winter en voor de laatste keer hulp van Kevin Schapendonk (uit Den Bosch), hij kreeg een afscheidswoord v d rector omdat hij al die maanden die hij als stagiaire bij de Ambassadeur bij de H.Stoel werkzaam was, steeds in de Friezenkerk was om hand- en spandiensten te verrichten.

img017
img018
img019
img020
img021
img022
Foto's:  Lidy Peters


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2


 

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon