9 september - 23ste - Zondag door het jaar

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img001
img002
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Hans Hoogeveen
Tweede lezing: Elly Molenaar uit Diemen - Noord-Holland
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist: Sander Evers 
Zangers: E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. en Zr. Elly van Dijk fdnsc 

Intrede:  
img003
Intredezang:  Zingt een nieuw lied voor God, de Here, want Hij bracht wonderen tot stand
img004
Welkom en Inleiding 

In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Vrede zij u.
En met uw geest.
img005
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit de profeet Jesaja 35,4-7A
img006
Spreek tot allen die de moed verloren hebben:
“Vat moed en vreest niet:
uw God komt om de wraak te voltrekken,
God komt om te vergelden en om u te redden.
Dan gaan de ogen van de blinden weer open
en zullen de oren van de doven geopend worden.
De lamme zal springen als een hert
en jubelen zal de tong van de stomme.
Ja, in de steppe zullen beken ontspringen,
rivieren in de woestijn.
De dorre vlakte wordt een vijver,
het dorstige land één waterbron.”
Psalm tussen de lezingen  -  Psalm 146
Refrein: Een loflied voor de Heer, heel mijn leven,
een psalm tot het laatst voor mijn God.

Tweede lezing:  Uit de brief van de heilige apostel Jacobus 2,1-5
img007
Broeders en zusters,

Gij die gelooft in onze Heer Jezus Christus,
de Heer der heerlijkheid,
verbindt dit geloof toch niet met partijdigheid en vleierij!
Ik bedoel dit:
veronderstel, er treedt in uw samenkomst een man binnen,
keurig gekleed en met gouden ringen aan zijn vingers,
en tegelijkertijd komt er ook een arme man aan in schamele kleren;
als gij nu opziet tegen de rijkgeklede man
en hem een ereplaats aanbiedt,
terwijl gij tegen de arme zegt:
“Blijf daar maar staan”, of:
“Ga hier op de grond zitten, bij mijn voetbank”,
maakt ge u dan niet schuldig
aan een kwaadaardige discriminatie?
Luistert, lieve broeders en zusters:
God heeft de armen naar de wereld uitverkoren
om rijk te zijn in het geloof
en erfgenamen van het koninkrijk
dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img008De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie. 
Alleluia, alleluia, alleluia.
Vers: Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond.
Aan allen die Hem aanvaarden gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden.
Alleluia.
img009
Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 7,31-37

In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus
en begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea,
midden in de streek van Dekápolis.
Men bracht een doofstomme bij Hem
en smeekte Hem dat Hij deze de hand zou opleggen.
Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk,
stak hem de vingers in de oren
en raakte zijn tong met speeksel aan.
Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel,
zuchtte en sprak tot hem:
“Effeta”
wat betekent:
Ga open.
Terstond gingen zijn oren open,
en werd de band van zijn tong losgemaakt,
zodat hij normaal sprak.
Hij verbood het aan iemand te zeggen;
maar met hoe meer nadruk Hij dat verbood,
des te luider verkondigden zij het.
Buiten zichzelf van verbazing riepen zij uit:
“Hij heeft alles welgedaan,
Hij laat doven horen en stommen spreken.”
Acclamatie ná het Evangelie:
Voorzang: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.
Allen: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img010
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden: 

Celebrant: Laten wij vol vertrouwen tot de Vader gaan opdat Hij in Jezus ons mag genezen en ons gebed verhoren:

img011Lector -voor de Kerk in de ontwikkelingslanden, dat zij niet alleen schittert door haar liefdevolle zorg voor de armen, maar ook moedig opkomt voor sociale rechtvaardigheid;
Allen: Heer, ontferm U over ons.

Lector -voor zieken, stommen en blinden, dat wij in hen iets van de lijdende Heer herkennen, en dat wij hen met broederlijke liefde omringen;
Allen: Heer, ontferm U over ons.

Lector -voor ons allen hier samen in Rome, in de eerste Kerk, dat wij de paus en zijn medewerkers steunen door oprecht te luisteren naar wat zij zeggen en door geboorte te geven aan hun oproepen;
Allen: Heer, ontferm U over ons.

Lector -voor de mensen in nood, voor zieken, voor stervenden, voor hen die alleen gelaten zijn, voor hen die zwaarmoedig zijn, dat zij steun krijgen van hun medemensen en troost en kracht vinden bij God;
Allen: Heer, ontferm U over ons.

Celebrant: Hemelse Vader, wij vertrouwen met Maria op uw vaderlijke goedheid en uw zorg voor alle mensen. Laat zien dat Gij bij ons zijt, dat Gij God zijt, en wij uw volk. Door Christus Jezus, onze Heer.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:
O Jezus Christus, licht ze bij die leven aan uw licht voorbij. ...

Eucharistisch gebed
img012
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
img014
img015Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img016
Lam Gods
Communie

Communiezang:
Ontsloten is de mond van de zwijgzaamheid,
het zwijgende verbond, ontsloten is de tijd.

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...

img017Wegzending en Zegen


Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img018

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag bij de koffie:   Marco Montepilli 

img022

img024
img025
img026
img027
img028

Foto's:  Teresa MurkensOndersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)