2 september - 22ste Zondag door het jaar

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.H. Bas Rentmeester uit Elshout - Noord-Brabant 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Arie Haasnoot uit Putte - Noord-Brabant
Tweede lezing: Jan van Oyen uit Elshout - Noord-Brabant
Voorbeden: Teresa Murkens
Organist: E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C.
Zangers: Jacob Winter en Carine Woltring 

Intrede:  

Intredezang:  Here Jezus om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen. ...
img005
Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...

img001
img002
img003
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste Lezing: Uit het boek Deuteronomium 4,1-2.6-8
img004
Mozes sprak tot het volk en zei:
“Luister dan, Israël,
naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer en handel daarnaar.
Dan zult gij leven en bezit gaan nemen van het land
dat de HEER, de God van uw vaderen u schenkt.
Aan wat ik u voorschrijf moogt gij niets toevoegen en er niets van afdoen;
ge moet de geboden van de HEER uw God onderhouden die ik u geef.
Handel ernaar in het land dat gij in bezit gaat nemen en breng ze stipt ten uitvoer,
want daaruit zal voor de volken uw wijsheid en uw inzicht blijken.
Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen:
Dat machtige volk is wijs en verstandig.
Is er soms een andere grote natie aan wie hun goden zo nabij zijn
als de HEER onze God ons nabij is zo vaak wij Hem aanroepen?
Of is er een andere grote natie die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft
als de wet die ik u heden geef?”

Gezang na de Eerste Lezing
Wie in de schaduw Gods mag wonen, hij zal niet sterven in de dood. ...
img006
Tweede lezing:  Uit de brief van de heilige apostel Jakobus 1,17-18.21B-22.27
img007
Broeders en zusters,

Elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt neer van boven, van de Vader der hemellichten,
bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling.
Uit vrije wil heeft Hij ons het leven geschonken
door het woord der waarheid,
zodat wij in zekere zin de eerstelingen onder zijn schepselen zijn.
Neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan
dat in u werd geplant
en dat de kracht bezit uw zielen te redden.
Weest uitvoerders van het woord
en niet alleen toehoorders;
dan zoudt gij uzelf bedriegen.
Zuivere en onbevlekte vroomheid in de ogen van onze God en Vader is dit:
wezen en weduwen opzoeken in hun nood
en zichzelf vrijwaren voor de besmetting van de wereld.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
img008
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Vers: Maak ons hart ontvankelijk Heer,
opdat wij de woorden van uw Zoon zouden begrijpen.
Alleluia.

Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 7,1-8.14-15.21-23

Eens kwamen de Farizeeën
en enkele Schriftgeleerden uit Jeruzalem bij Jezus tezamen,
en zagen dat sommigen van zijn leerlingen met onreine,dat wil zeggen, ongewassen handen aten.
De Farizeeën immers en al de Joden eten niet
zonder eerst de vingertoppen gewassen te hebben,
daar ze vasthouden aan de overlevering van de voorvaderen; komen ze van de markt,
dan eten ze niet voordat zij zich gereinigd hebben; zo zijn er nog vele dingen
waaraan ze bij overlevering vasthouden:
het afwassen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk.
Daarom stelden de Farizeeën en de Schriftgeleerden Hem de vraag:
“Waarom gedragen uw leerlingen zich niet
volgens de overlevering van de voorvaderen, maar eten zij met onreine handen?”
Hij antwoordde hun:
“Hoe juist heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd!
Zo staat er geschreven:
Dit volk eert Mij met de lippen maar hun hart is ver van Mij.
Zij eren Mij, maar zonder zin, en mensenwet is wat zij leren.
Gij laat het gebod van God varen
en houdt vast aan de overlevering van mensen!”
Daarop riep Hij het volk weer bij zich en sprak tot hen:
“Luistert allen naar Mij en wilt verstaan:
niets kan de mens bezoedelen wat van buiten af in hem komt.
Maar wat uit de mens komt,dat bezoedelt de mens.
Want uit het binnenste, uit het hart van de mensen
komen boze gedachten, ontucht, diefstal, moord,
echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog,
losbandigheid, afgunst, godslastering, trots, lichtzinnigheid.
Al die slechte dingen komen uit het binnenste en bezoedelen de mens.”

img010
Acclamatie ná het Evangelie:
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....

img012

Geloofsbelijdenis:

Voorbeden: 

Celebrant: Laat ons bidden, broeders en zusters, tot God onze Vader, op voorspraak van Jezus Christus, zijn Zoon:
img012
Lector -voor de paus, de bisschoppen en de priesters, dat zij zich bij het bestuur van hun geloofsgemeenschap meer laten leiden door de liefde dan door de letter van de wet;
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector -voor de alleenstaanden uit onze omgeving, dat zij zich niet eenzaam voelen, maar weten dat wij op hun blijven rekenen;
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector -voor ons hier samen, dat wij ons niet te veel ergeren aan de kleine kanten van de anderen, maar steeds bereid blijven elkaar krediet te geven;
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector -voor de Kerk van Rome, waar wij nu thuis zijn, dat zij in de komende maanden sterk mag zijn, bij de Synode over de jongeren, bij het ontvangen van vele pelgrims, bij de heiligverklaring van Paus Paulus VI en dat zij heel de wereld één maakt in het geloof in de Vader, de Zoon en de heilige Geest;
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector -voor een spoedig herstel van Gerda Jacobs - Murkens, die in het ziekenhuis is opgenomen.
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Celebrant: Goede Vader, Gij zijt trouw aan uw beloften. Uw goedheid is altijd groter dan wij kunnen vermoeden. Geef ons de kracht om, naar het voorbeeld van Maria, meer te gaan leven in het spoor van Jezus uw Zoon en onze Heer.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Grote God, wij loven U, Heewr, o sterkste aller sterken! ...

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
img014
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img015
Lam Gods
Communie

Communiezang: 
De aarde is vervuld van goedertierenheid, ...

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...
Er zijn oorkondes voor Johanna Jacobs en echtgenoot Arie Haasnoot uit Putte - Noord-Brabant zij zijn in 3,5 maand uit Canterbury naar Rome gelopen.
En voor Margaretha Fokkema uit Amsterdam - Noord-Holland zij is in 3 maanden naar Rome gelopen, dochter Thirza Tiel uit Amsterdam heeft de laatste 11 dagen meegelopen.
img016
img017
img019Zij ontvangen ook de Pelgrimzegen.

img021
Wegzending en Zegen
img020
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

img022

bluebar


Na de viering

Vandaag bij de koffie: Annemiek Spoelstra en Yvonne Winter

img024
img025
img026
img027
img028
img029
img030
img031
img032
img033
img034
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)