21 oktober - 29ste Zondag door het jaar

Rene   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  René van Hees
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img005
img004
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Everard de Jong (bisdom Roermond) 
Concelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk
E.H. Jeroen Miltenburg, deken van Tilburg - Noord-Brabant
E.H. Jos Deuling uit Musselkanaal - Groningen
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Hans Hoogeveen
Tweede lezing: Hannie Wessel uit Heiloo - Noord-Holland
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist: Huub Sperder - Heeswijk-Dinther - Noord-Brabant 
Koor:
Dirigent:
Kamerkoor Mi Canto - Heeswijk-Dinther - Noord-Brabant 
Enrico van Schaik - Heeswijk-Dinther - Noord-Brabant

Intrede:  
img006
Intredezang: De dag gaat open voor het Woord des Heren
img001
img002
img003

img007
Welkom en Inleiding 
img008
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit de Profeet Jesaja 53,10-11
img009
De HEER heeft besloten zijn dienaar te vernederen
en hem te doen lijden.
Waarlijk, hij gaf zijn leven als zoenoffer
maar hij zal een nageslacht zien
en het raadsbesluit van de HEER komt door hem tot vervulling.
Na zijn lijden
zal hij het licht zien en verzadigd worden.
Door zijn zwoegen zal mijn rechtvaardige dienaar velen rechtvaardigen.
Hij zal zich belasten met hun fouten.

Psalm na de Eerste Lezing: Kamerkoor Mi Canto:
I will lift up mine eyes, John Rutter

Tweede lezing: Uit de brief aan de Hebreeën 4,14-16
img010
Broeders en zusters, Nu wij een verheven hogepriester hebben,
een die de hemelen is doorgegaan,
Jezus, de Zoon van God,
nu moeten wij vasthouden aan onze belijdenis.
Want wij hebben een hogepriester
die in staat is mee te voelen met onze zwakheden.
Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld,
precies zoals wij, afgezien dan van de zonde.
Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade,
om barmhartigheid en genade te verkrijgen
en tijdige hulp.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
img012
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie.  Alleluia: 
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang: Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften,
doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt. Refrein:

Evangelie:
  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 10,35-45

Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs,
naar Hem toe en zeiden:
“Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U vragen.”
Hij antwoordde hun:
“Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?”
Zij zeiden Hem:
“Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter-
en de ander aan uw linkerhand moge zitten.”
Maar Jezus zei hun:
“Ge weet niet wat ge vraagt.
Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink
en met het doopsel gedoopt te worden
waarmee Ik gedoopt word?”
Zij antwoordden Hem:
“Ja, dat kunnen wij.”
“Inderdaad,
- gaf Jezus toe -
de beker die Ik drink zult gij drinken,
en met het doopsel waarmee Ik gedoopt word,
zult gij gedoopt worden;
maar het is niet aan Mij
u te doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand,
omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid.”
Toen de tien anderen dit hoorden,
werden ze kwaad op Jakobus en Johannes.
Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen:
Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden hen met ijzeren
vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen.
Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden, moet dienaar
van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, moet aller slaaf wezen, want
ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen
en om zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Acclamatie ná het Evangelie:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Preek: De tekst van de preek volgt later, onze excuses hier voor ...
img012
img013
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden:
P1360652
Celebrant: Laten wij nu vol vertrouwen naar de troon van onze goede God gaan. Hij zal ons genadig zijn wanneer wij Hem bidden door zijn Zoon, Jezus Christus, de Heer:

Lector: -voor de Paus, de bisschoppen en de priesters, in het bijzonder voor de tien priesters uit het bisdom van ‘s- Hertogenbosch die een nieuwe benoeming krijgen, dat zij zich altijd bewust blijven dat hun taak in de Kerk er een van nederige dienstbaarheid is;
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: -voor allen die de jeugd begeleiden, dat zij door de Synode die nu gehouden wordt, met des te meer ijver de schoonste krachten in de jonge mensen weten op te wekken tot inzet, dienstbetoon en offervaardigheid;
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: -voor allen hier in de Friezenkerk, dat ons vieren dicht bij het graf van de H. Petrus, ons de kracht geeft die wij nodig hebben om hoopvol in het leven te staan;
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: -voor de koren die deelnemen aan de H. Liturgie, dat zij door hun dienstwerk groeien in geloof en oprecht eer brengen aan God. Dat dit hen tot zegen mag zijn;
Deze H. Mis dragen wij op voor Marianne, dat zij mag leven bij God.
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Celebrant: God al wat goed is komt van U. Gij zijt ons aller Vader. Wees ons nabij in vreugde en verdriet en wil onze verlangens vervullen in Christus Jezus, onze Heer. Dit vragen wij op voorspraak van Maria. Amen.

Dienst van de Eucharistie
img014

Offerandezang: Kamerkoor Mi Canto:
Cantique de Jean Racine, Gabriel Fauré

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
img015
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img016
img017

Lam Gods
Communie

Communiezang: Kamerkoor Mi Canto:
Ave Verum, Edward Elgar
Salve Regina, Francis Poulenc

Slotwoord:
img019
Wegzending en Zegen
img021
Kamerkoor Mi Canto:
Let all mortal flesh keep silent, Herbert Howells

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img022

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag bij de koffie:   Loes van Velzen 
Bezetting winkeltje Antonio Schras

img024
img025
img026
img027
img028
img029
img030
img031
img032
img033
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)