4 november - Willebrordzondag

 teresa200   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img001img002img003img004bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Ds. Sjoerd Muller uit Epe - Gelderland
Tweede lezing: Joan Rijks uit Trevignano
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist: E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. 
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc., Carine Woltring, Jacob Winter en Sander Evers 

Intrede:  
img005
img006
img007
Intredezang:  Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. ...
img008
Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
img009

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit de Profeet Jesaja 52,7-10
img010
Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode,
die vrede meldt,
goed nieuws verkondigt,
die heil komt melden,
die zegt tot Sion: Uw God regeert!
Hoort!
Uw torenwachters verheffen hun stem,
zij jubelen tegelijk
want zij zien, oog in oog
de terugkeer van de HEER naar Sion.
Barst los in jubel, allen samen,
puinen van Jeruzalem,
want de HEER heeft zijn volk getroost;
Hij heeft Jeruzalem verlost.
De HEER heeft zijn heilige arm ontbloot
voor de ogen van alle volkeren;
en alle grenzen der aarde
hebben het heil van onze God aanschouwd.

Psalm tussen de Lezingen  Psalm 96 (95)
Refrein: Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte, ...

Tweede lezing:  Uit de brief aan de Hebreeën 13,7-9
img012
Broeders en zusters,

Gedenkt uw leiders
die u het eerst het woord van God verkondigd hebben.
Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest;
neemt een voorbeeld aan hun geloof,
Jezus Christus is dezelfde
gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.
Laat u niet van de wijs brengen
door allerlei vreemde theorieën.
Door Jezus willen wij God voortdurend een lofoffer brengen,
de hulde namelijk van lippen die zijn Naam prijzen.
Vergeet ook nooit elkaar goed te doen en te helpen,
want dat zijn de offers die God behagen.
Gehoorzaamt uw leiders en voegt u naar hen;
zij zijn dag en nacht in de weer voor uw heil,
want zij zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img012
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie. 
Refrein: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Voorzang: Ik heb u uitgekozen en een taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend zijn.  (Joh. 15,16)

Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 28,16-20
img013
In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea,
naar de berg die Jezus hun aangewezen had.
Toen zij Hem zagen,
wierpen ze zich in aanbidding neer;
sommigen echter twijfelden.
Jezus trad nader en sprak tot hen:
"Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen
en doopt hen
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.
Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld."

Acclamatie ná het Evangelie:
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img014
Geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God de
almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
A: En in Jezus Christus, zijn enige Zoon onze Heer.
V. die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria.
A: die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven.
V. die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
A: die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader,
V. Vandaar zal Hij komen oordelen,
de levenden en de doden.
A: Ik geloof in de Heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
V.de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
A: de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen

Voorbeden:

Celebrant:
Broeders en zusters, bidden wij tot onze voorspreker in de hemel, Jezus Christus, en vragen wij Hem onze gebeden en verlangens voor Gods aanschijn te brengen en ons bij te staan door de kracht van zijn Geest. Bidden we met vertrouwen;

img016
Lector -voor de Kerkgemeenschap in Nederland, die gegrondvest is op het getuigenis van zijn geloofsverkondigers, Willibrordus, Bonifatius en Servatius, dat zij mag groeien in eensgezindheid, vrede en liefde;
Allen: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector -voor allen die de Heilige Schrift openen om haar te verkondigen en uit te leggen in de liturgie of in de catechese dat zij gehoor vinden voor Gods blijde boodschap, zodat Gods koninkrijk zichtbaar wordt in onze wereld;
Allen: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector -om arbeiders in de wijngaard des Heren, priesters, diakens, religieuzen, opdat mede door hun inzet, alle gedoopte zich verdienstelijk kunnen maken voor Kerk en wereld;
Allen: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector -voor onze geloofsgemeenschap hier rond de Friezenkerk, dat wij beseffen een bij uitstek verkondigende en missionaire taak hebben, opdat wij de pelgrims, de bezoekers hier inspireren tot het uitdragen van hun geloof;
Allen: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector -voor de overledenen die leiding gaven aan de Nederlandse Kerk, voor onze overleden missionarissen, voor hen die ons hier in deze kerk zijn voorgegaan en die de Friezenkerk nieuw leven hebben gegeven, voor onze overleden familieleden, mogen zij leven bij God;
Allen: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Wij dragen deze H. Mis op voor Josephine Roswitha, sinds enkele maanden een vaste kerkgangster van ons, die maandag jongsleden is overleden. Wij vragen aan God om haar op te nemen in zijn Rijk en om steun te geven aan allen die zij achterliet.
Allen: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Celebrant: God wil onze gebeden verhoren en zie om naar alles wat er leeft in de stilte van ons hart, wij vragen het op voorspraak van Maria, door Christus onze Heer.

Dienst van de Eucharistie

img017

img018
Collecte

Offerandezang:
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. ...

Eucharistisch gebed
img019
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
img020
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img021
Lam Gods
Communie

Communiezang: 
Laat ons in blijde wijzen aan 't einde van dit feest, ...

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...

Wegzending en Zegen


Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img022

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag bij de koffie: Yvonne Winter
Bezetting Winkeltje: Antonio Schras 

img024
img025
img026
img027
img028
img029
img030
img031
img032
img033
img034

Foto's:  Teresa MurkensOndersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)