17 september - 24ste zondag door het jaar

bluebar
teresa200   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Mgr. Karel Kasteel - Vaticaanstad
Concelebrant: E.H. Frank Lemmens, Tilburg - Noord-Brabant
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste Lezing: Henk Rikkengaa, Gouda - Zuid-Holland
Tweede Lezing: Tieneke Berkhof, Apeldoorn - Gelderland
Voorbeden: Teresa Murkens
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C.
Zangers: E.P. Piet Cuijpers S.D.S., Zr. Elly van Dijk F.D.N.S.C. en Joost Groenewegen

Intrede
img001

img003
Intredezang: Zingt een nieuw lied voor God de Here.....
img004

img005

Welkom en Inleiding
Bij publicatie was deze tekst nog niet beschikbaar
img007
In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Vrede zij u.
En met uw geest.

Broeders en zusters

Kyrie: Heer, ontferm U.....
Gloria: Gloria, Gloria. In excelsis Deo.....

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste Lezing: Uit het boek Ecclesiasticus - Jezus Sirach 27,30-28,7
img011
Wrok en woede zijn iets afschuwelijks:
alleen een zondaar blijft ermee lopen.
Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen:
Hij zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen.
Vergeef je naaste zijn onrecht:
dan worden, wanneer je erom bidt,
jouw eigen zonden kwijtgescholden.
Kan een mens die tegenover een medemens in zijn woede volhardt,
bij de Heer zijn heil komen zoeken?
Kan hij die onverbiddelijk is voor zijn medemens,
om vergeving bidden voor zijn eigen zonden?
Als iemand die zelf maar een mens is,
in zijn wrok volhardt,
wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden?
Denk aan het einde en houd op met haten;
denk aan de ondergang en de dood
en houd je aan de geboden.
Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen je naaste;
denk aan het verbond met de Allerhoogste
en zie door de vingers wat maar onwetendheid is.

Antwoordpsalm na de eerste Lezing: Barmhartige Heer, genadige God.....
img009

Tweede Lezing:
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome 14,7-9
img014
Broeders en zusters,
Niemand van ons leeft immers voor zichzelf alleen,
en niemand sterft voor zichzelf alleen.
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer,
en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer:
of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe.
Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden:
om Heer te zijn over doden en levenden.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.
img016

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 18,21-35
img019
In die tijd kwam Petrus bij Jezus en zei:
`Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij mij iets misdoet?
Tot zeven keer toe?’
Jezus zei hem:
`Niet tot zeven keer toe, zeg Ik je,
maar tot zeventig maal zeven keer toe.
In dit opzicht gaat het met het koninkrijk der hemelen
als met een koning die met zijn dienaren afrekening wilde houden.
Toen hij begonnen was met afrekenen,
werd er iemand bij hem gebracht
die een schuld had van tienduizend talenten.
bijbel 10Omdat hij niet kon betalen,
gaf de heer het bevel om hem met vrouw en kinderen
en alles wat hij had te verkopen, zodat hij zou kunnen betalen.
Daarop viel de dienaar voor hem neer en vroeg:
`Heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen.”
De heer kreeg met die dienaar te doen en liet hem vrij,
en hij schold hem het geleende geld kwijt.
Toen die dienaar buiten kwam, trof hij een van zijn mededienaren,
die hem honderd denariën schuldig was;
hij greep hem bij de keel en zei: `Betaal wat je me schuldig bent.”
Daarop viel zijn mededienaar voor hem neer en smeekte hem:
`Heb geduld met mij, en ik zal je betalen.”
Dat wilde hij niet, integendeel, hij liet hem zelfs gevangenzetten
tot hij het verschuldigde bedrag betaald zou hebben.
Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was,
waren zij buitengewoon ontstemd
en gingen alles wat er gebeurd was aan hun heer vertellen.
Toen riep zijn heer hem bij zich en zei:
`Jij slechte dienaar, ik heb je heel die schuld kwijtgescholden,
toen je mij daarom smeekte.
Had juist jij geen medelijden moeten hebben met je mededienaar,
zoals ik medelijden heb gehad met jou?”
En zijn heer werd zo kwaad, dat hij hem overleverde aan de beulen,
totdat hij heel zijn schuld zou hebben terugbetaald.
Zo zal ook mijn hemelse Vader met jullie doen,
als niet ieder van jullie zijn broeder van ganser harte vergeeft.’

Acclamatie ná het Evangelie: Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God.....

Preek:  Bij publicatie was deze tekst nog niet beschikbaar. 
img022

img026

img030

Geloofsbelijdenis


Voorbeden:
img032

Priester: We heffen onze handen en gebeden op naar God, Heer van Hemel en Aarde.
Laat ons zingend bidden: Luister, Heer, ontferm U over ons.

L.
Vader van onze Heer Jezus Christus, opdat uw naam zal worden vereerd overal en te allen tijde heeft u de Heilige Geest gezonden,
dat Hij uw kerk moge bevestigen tussen alle landen en naties.
Laat ons zingend bidden: Luister, Heer, ontferm U over ons.

L
. Voor de leiders van de Kerken, voor onze Paus, onze bisschoppen, priesters en diakens,
dat zij de Heilige Geest mogen horen en zijn woorden betekenis kunnen geven in de  huidige maatschappij.
Laat ons zingend bidden: Luister, Heer, ontferm U over ons.

L.
Vader, u heeft ons hier vandaag samengebracht opdat wij de opstanding van uw zoon kunnen herdenken en daardoor het geloof van uw kerk mogen versterken.
Laat ons bidden en zingen: Luister, Heer, ontferm U over ons.

L.
Vader vervul de hoop van allen die ons zijn voorgegaan in de dood, geef sterkte aan de zieken onder ons, met name Maria van Hees die haar heup heeft gebroken, voor de pas gedoopte Lucas Dekker die nu deel uitmaakt van Uw kerk, en voor allen die op U vertrouwen en hopen.
Laat ons zingen en bidden: Luister, Heer, ontferm U over ons.

L. Voor de fietsende pelgrims Joke en Henk Rikkengaa, die deze tocht naar Rome hebben willen maken om geld in te zamelen ter ondersteuning van de Friezenkerk, dankzij hun dagelijkse verslag via Facebook. 
Uit dankbaarheid, dat God hen tijdens de reis heeft willen hoeden.
Laat ons zingend bidden: Luister, Heer, ontferm U over ons.

Priester:
Uw barmhartigheid is onuitputtelijk, Goede God, heb geduld met ons, neem onze rancunes en onze boosheid uit ons weg en blaas Uw geest van liefde over ons heen. Dat vragen wij u door Jezus, onze Broeder en Heer van Uw Koninkrijk door de eeuwen der eeuwen, Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: O Vader wil aanvaarden.....

Eucharistisch gebed
img033

img035

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie: Als wij dan eten van dit brood.....

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredeswens
img039

img040

Lam Gods
Communie
Communiezang: Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier.....

Oorkondes: Joke en Henk Rikkengaa uit Gouda. Zij zijn met de fiets naar Rome gekomen.
Deze reis was gesponsord en in de kerk hebben zij een cheque kunnen geven van 1000 euro.
img043

img046

Slotgebed


Wegzending en Zegen
img048
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar


Vandaag na de viering

Bij de koffie:  Linda Langeslag
In 't winkeltje:  Antonio Schras
img055

Antonio 2016

img053

img056

img057

img058

img060

Foto's: Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

Afdrukken E-mail