10 september - 23ste Zondag door het jaar

bluebar
09.Peter Historie.   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Peter Hemmes

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z. E. H. Mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden 
Concelebrant: E.H. Eugène Dassen 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste Lezing: Mevr. Jolijn Peeters-Coppens uit Boekel - Noord-Brabant
Tweede Lezing: Dhr. Paul van der Laan, uit Klaaswaal - Zuid-Holland
Voorbeden: Diaken E.H. Kees van Duin 
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet o.s.c. 
Voorzangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc. en Jacob Winter 

img012
Intrede:  
img012Intredezang:  Wij zoeken U, als wij samen komen, hopen dat Gij aanwezig zijt.

Welkomstwoord
We hebben ons verzameld op een steenworp afstand van Petrus’ graf in de kerk van San Michele en Magno, in de volksmond: “de Friezenkerk”. Namens onze rector; Mgr. Antoon Hurkmans mag ik u allen hartelijk begroeten. U die van veraf of van dichtbij naar hier gekomen bent om samen de zondag te heiligen.

Een bijzonder woord van welkom aan Mgr. Ron van den Hout. U bent in juni gewijd tot bisschop van Drenthe, Friesland, Groningen en de Noordoostpolder. Niet alleen vanwege de Friese connectie voelt het vanochtend wellicht als een ‘thuiskomen’. Reeds in uw Romeinse studietijd vierde u hier regelmatig liturgie.

Wij zijn vereerd met uw komst en verheugd dat u de zondagsliturgie met ons wilt vieren. We gaan de levende Heer aanstonds ontmoeten in zijn Woord en Sacrament. Excellentie, mag ik u vragen om ons voor te gaan in deze eucharistieviering.
img012
In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Vrede zij u.
En met uw geest.

Broeders en zusters

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de Profeet Ezechiël 33,7-9
img012Zo spreekt de HEER:
“Gij, mensenkind,
als wachter heb Ik u aangesteld
over het volk van Israël.
Hoort gij een woord uit mijn mond,
waarschuw hen dan namens Mij!
Als Ik tot de boosdoener zeg:
“Jij, boosdoener, jij moet sterven!”
en als gij dan uw mond niet opendoet
en de boosdoener niet waarschuwt voor zijn gedrag,
dan sterft die boosdoener wel om eigen schuld,
maar dan kom Ik zijn bloed van u opeisen.
Hebt gij de boosdoener echter gewaarschuwd voor zijn gedrag,
hem gezegd dat hij zich moet bekeren,
en hij bekeert zich niet,
dan sterft hij om zijn eigen schuld,
maar gij hebt uw leven gered.”

Psalm tussen de lezingen: Psalm 95
Refrein: Heden, als gij zijn stem hoort, verhardt u dan niet.:

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 13,8-10
img012
Broeders en zusters,

Zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt.
Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde.
Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld.
Want de geboden:
gij zult niet echtbreken, niet doden,
niet stelen, niet begeren,
en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord:
“Bemin uw naaste als uzelf”.
De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad.
Liefde vervult de gehele wet.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie;
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang: Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften,
doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt. Refrein:

img008img009Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 18,15-20

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Wanneer uw broeder gezondigd heeft,
wijs hem dan onder vier ogen terecht.
Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen.
Maar luistert hij niet,
haal er dan nog een of twee personen bij,
opdat alles beruste
op de verklaring van twee of drie getuigen.
Als hij naar hen niet wil luisteren,
leg het dan voor aan de kerk.
Wil hij ook naar de kerk niet luisteren,
beschouw hem dan als een heiden of tollenaar.
Voorwaar, Ik zeg u:
Wat gij zult binden op aarde
zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat gij zult ontbinden op aarde
zal ook in de hemel ontbonden zijn.
Eveneens zeg Ik u:
Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen
- het moge zijn wat het wil –
zullen zij het verkrijgen
van mijn Vader die in de hemel is.
Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam,
daar ben Ik in hun midden.”

Acclamatie ná het Evangelie:
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer,  macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Preek:        Klik  hier  voor de volledige tekst van de preek ...

img010Als een veldwachter vroeger in het dorp rondfietste en hij zag dat kinderen kwajongensstreken aan het uithalen waren, dan ging hij erop af en gaf ze een draai om hun oren. Als een jongen en een meisje ergens stonden te liefkozen, en zij werden gezien, dan voelden zij zich bedreigd, betrapt en beschaamd. Ze probeerden weg te komen. Als er vroeger in een buurtschap een auto werd gesignaleerd, dan wist een uur later iedereen wie dat was geweest en wat hij kwam doen. Men wilde graag weten of er iets aan de hand was. Zo is het niet meer, beste mensen!  .......

img012
Stille getuigen van het noodweer, wat door een groep pelgrims van Kras-Reizen is getrotseerd.

Geloofsbelijdenis

img012
img014
img012
Voorbeden:

Priester: Omdat God vol erbarmen is,
vertrouwen we ons met onze noden en verlangens aan Hem toe.

L. Voor onze Paus en bisschoppen,
om de kunst van het luisteren en om de moed van het spreken.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

L. Voor wie sleutelposities innemen in gezin, kerk en samenleving:
om de gave van het zich weggeven aan anderen.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

L. Voor alle gedoopten,
dat wij onze bezieling steeds herbronnen bij Jezus:
zodat onze enige schuld de onderlinge liefde zou zijn.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

L. Voor de inwoners van Colombia,
dat de oproep van Paus Franciscus tot vrede en verzoening
gehoord en beantwoord mag worden.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

L. Voor allen die de laatste dagen getroffen zijn
door natuurgeweld of ander leed.
Om hulp die de pijn en het verdriet verzachten.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

L. Voor de zieken en eenzamen,
én voor allen die vragen om ons gebed.
Dat onze aandacht, zorg en gebed,
Gods liefde tastbaar maken.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Priester: Hemelse Vader, Gij zijt rijk aan erbarming.
Gij wilt de dood van de zondaar niet,
maar dat hij zich bekeert en leeft.
Wij vragen U schenk ons verhoring
door Christus onze Heer. Amen

Dienst van de Eucharistie
img012

Offerandezang: Het brood in de aarde gevonden, ...

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
Lam Gods
Communie
Communiezang:  Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen. ...
img012
Slotgebed
img012
Wegzending en Zegen
img012
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img012

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.
img012
img012

img012
Vandaag na de viering

Bij de koffie:  Riekie van Velzen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img028

img029


Foto's:  Peter Hemmes


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

Afdrukken E-mail