19 november - 33ste Zondag door het jaar

Lidy Peters 2016  

Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door: Lidy Peters

Klik hier voor meer informatie. . .

  Logo Friezenkerk
bluebar

Viering - aanvang 10:30 uur
Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk
Concelebrant: E.H. Rolf Wagenaar, plebaan kathedraal Groningen
E.P. Damien Peries S.D.S, Sri Lanka
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste lezing: Remske Wijshof - Vogelenzang, Roermond - Limburg
Tweede lezing: Marijke Rombouts, 's Hertogenbosch - Noord Brabant
Voorbede: Monique Frank, Den Haag - Zuid Holland
Organist. Sander Evers
Zangers: E.P. Pierre - Paul Walraet, Jacob Winter en
E.P. Piet Cuijpers S.D.S, E.P. Tiemen Brouwer O.P.

Intrede 
img001

img002

Intredezang: 
Christus, Gij Heer van alle dagen.....

Welkom en Inleiding
Broeders en zusters, ik mag u allen heel hartelijk welkom heten hier in de Friezenkerk in Rome. Wij zijn op een steenworp afstand van het graf van Petrus. Wij zijn dicht bij de eerste geloofsgetuige van de kerk. Dat geeft een bijzondere kracht, een bijzondere genade om in Rome te zijn, te leven, te werken. Het bisdom Rome is de eerste kerk van alle kerken in de wereld. Dat geeft een bijzondere kracht en aandacht maar ook een bijzondere opdracht. Onze Paus Franciscus, die de opvolger is van Petrus, die Petrus bij ons vertegenwoordigd houdt, die heeft deze zondag uitgeroepen tot de drie en dertigste zondag door het jaar als de zondag voor de armen. Dat is weer een zondag bij de zovele verschillende zondagen die we hebben. En ik weet uit ervaring dat de pastores daar niet zo blij mee zijn. Want dan moeten ze iedere keer weer voor iets anders collecteren en ze hebben het geld voor hun parochie ook zo hard nodig. U begrijpt dat ik deze inleiding geef omdat ik erop terugkom. Dan is het vandaag de drie en dertigste zondag van het jaar en gaan we toe naar het einde van het kerkelijk jaar. Het einde van het kerkelijk jaar, het feest van Christus Koning, dan komen we in het Evangelie teksten tegen in de lezingen die verwijzen naar het einde van de tijd. Naar het gegeven dat wij als mensen eens verantwoordelijkheid zullen moeten afleggen tegenover de Heer. Voor veel mensen zijn die teksten soms angstaanjagend, bang makend maar dat willen ze eigenlijk niet zijn. Ze willen juist vol vertrouwen geven om die dag met vertrouwen tegemoet te gaan. Er zijn grote Heiligen die met heel veel vreugde en heel veel openheid naar het einde toeleven. Als we vol vertrouwen durven te leven, als we vertrouwen in onze God en Vader, in de Verlosser Jezus Christus en dat de Heilige Geest ons leidt door ons leven. Als we dat vertrouwen hebben dan kunnen we met opgeheven hoofd naar de Rechter gaan. We beginnen deze eucharistieviering. Ik heet nog heel hartelijk welkom de vele ridders en edelvrouwen van het Heilig Graf die een pelgrimage maken naar Rome en die ons de eer aandoen om deze morgen hier de eucharistie met ons mee te vieren. Wij als pelgrimskerk, wij zijn altijd heel blij als pelgrims hier komen en wij zetten ons beste beentje voor om goed te ontvangen. Laten we samen deze eucharistieviering beginnen, ons hart openen, om goed te kunnen beginnen belijden we onze zonden, bekeren we ons tot God om de eucharistie waardig te kunnen vieren. Ik belijd...

img003

Kyrie: Heer, ontferm U.....
Gloria: Eer aan God in den hoge.....

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het boek Spreuken 31,10-31
img004
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Haar waarde gaat uit
boven die van kostbare koralen.
Het hart van haar man vertrouwt op haar
en zijn winst zal hem niet ontgaan.
Zij brengt hem goed, geen kwaad,
alle dagen van haar leven.
Zij kiest zorgvuldig wol en linnen
en haar handen bewerken het met genoegen.
Zij strekt haar handen uit naar het spinrokken
en zij houdt de weefspoel in haar vingers.
Zij opent haar hand voor de behoeftige
en strekt haar armen uit naar de misdeelde.
Bevalligheid is bedrieglijk,
schoonheid is vluchtig,
maar een vrouw die de Heer vreest,
zij moet geprezen worden.
Roemt haar om de vrucht van haar handen
en prijst haar bij de poorten
om haar werken.

Antwoordpsalm na de Eerste Lezing: Psalm 128: Gelukkig alwie de Heer vreest.....
img005

Tweede lezing
: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica 5,1-6
img006
Broeders en zusters,

Het heeft geen zin,
u te schrijven over tijd en uur.
Gij weet zelf heel goed, dat de dag des Heren komt
als een dief in de nacht.
Terwijl zij zeggen:
“Er heerst vrede en veiligheid”,
juist dan overvalt hen plotseling het verderf
zoals weeën een zwangere vrouw,
en zij zullen niet ontsnappen.
Maar gij, broeders en zusters, gij leeft niet in de duisternis,
zodat de dag u als een dief zou verrassen.
Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag.
Wij behoren niet aan nacht en duisternis.
Laten wij dan ook niet slapen als de anderen,
maar waken en nuchter zijn.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie

img007
Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 25,14-30

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor:
“Een man riep bij zijn vertrek naar het buitenland
zijn dienaars bij zich om hun zijn bezit toe te vertrouwen.
Aan de een gaf hij vijf talenten,
aan de ander twee, aan een derde een,
ieder naar zijn bekwaamheid.
Daarna vertrok hij.
(Die de vijf talenten gekregen had,
ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij.
Zo verdiende ook degene die er twee gekregen had,
er twee bij.
Maar die er een had gekregen,
ging een gat in de grond graven
en het geld van zijn heer verbergen.)
Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug
en hield afrekening met hen.
Die de vijf talenten gekregen had,
trad naar voren
en bood nog vijf talenten aan met de woorden:
“Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd;
ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend”.
(Zijn meester sprak tot hem:
“Uitstekend, goede en trouwe dienaar,
over weinig waart ge trouw,
over veel zal ik u aanstellen.
Ga binnen in de vreugde van uw heer”.
Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei:
“Heer, twee talenten hebt gij me toevertrouwd;
ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend”.
Zijn meester sprak tot hem:
“Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw,
over veel zal ik u aanstellen.
Ga binnen in de vreugde van uw heer”.
Ten slotte trad ook die van een talent naar voren en zei:
“Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt,
die oogst waar gij niet gezaaid hebt
en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid.
Daarom was ik bang
en ben uw talent in de grond gaan verbergen.
Hier hebt ge uw eigendom terug”.
Maar zijn meester gaf hem ten antwoord:
“Slechte en luie knecht,
je wist toch dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb,
en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid?
Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten,
dan zou ik bij mijn komst
mijn bezit met rente teruggekregen hebben.
Neemt hem dus dat talent af
en geeft het aan wie de tien talenten heeft.
Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden,
zelfs in overvloed gegeven worden;
maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden
zelfs wat hij heeft.
En werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis;
daar zal geween zijn en tandengeknars.

Acclamatie ná het Evangelie: U komt de lof toe, U het gezang.....

Preek:
img010
Broeders en zusters, een zinnetje uit het boek Job is heel bekend. Naakt ben ik ter wereld gekomen en naakt zal ik van de wereld weer afgedragen worden. Als we mens worden hebben we niets en als we sterven laten we alles achter...

Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

Geloofsbelijdenis

Voorbeden:
img011
Celebrant: Broeders en zusters, leggen wij nu onze gebeden en intenties aan God voor in het vertrouwen dat Hij naar ons luistert.

Lector: God, wij bidden voor de Paus, voor de bisschoppen en allen die hen bij staan in hun taak, geef hen een waakzame geest opdat zij zien wat U van hen vraagt. Dat zij moedig zijn in het besturen van de Kerk.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer wij bidden U, verhoor ons.....

Lector: God, wij bidden voor de regeringsleiders en voor allen die hen bij staan in hun taak, dat ze gevoelig zijn voor de noden in deze tijd en creatief bij het vinden van oplossingen die alle mensen ten goede komen.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer wij bidden U, verhoor ons.....

Lector: God, wij vragen u voor alle pelgrimerende mensen, dat zij gaandeweg ontdekken welke talenten U hen gegeven hebt. Maak hen sterk om moedig en daadkrachtig in het leven te staan. Dat zij onzekerheid en angst overwinnen.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer wij bidden U, verhoor ons.....

Lector: God, wij bidden voor de christenen in het Heilig Land, dat zij zich bewust zijn van de gave en de opgave te mogen leven in het land waar uw Zoon mens werd. Geef hen de kracht te woekeren met hun talenten.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer wij bidden U, verhoor ons.....

Lector: God, wij bidden voor de gehuwden. Dat zij door hun leven getuigen van de vele gaven die U hen geeft. Dat hun leven in dienst mag staan van de Kerk en de samenleving. In het bijzonder bidden wij voor Josephine Franca en voor Simone Farisco.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer wij bidden U, verhoor ons.....

Lector: God, wij bidden voor alle mensen die lijden, geef hen moed. Ook bidden we voor alle mensen die treuren om hun overledenen dat zij blijven hopen op leven. In het bijzonder bidden we voor Harrie Hanraets en voor familie Hanraets en familie Claessens, dat zij thuis mogen zijn bij God.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer wij bidden U, verhoor ons.....

Celebrant: Vader in de hemel luister naar onze gebeden, sterk ons door de heilige Geest en verhoor onze gebeden op voorspraak van Maria, Petrus en Paulus, door Christus, onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Aanbidt en dankt uw Vader, God.....

img012

Eucharistisch gebed


Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie: Als wij dan eten van dit brood.....

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
Lam Gods
Communie
Communiezang: De aarde is vervuld.....

Slotgebed
img015

img016

Wegzending en Zegen


Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Yvonne Winter
In 't winkeltje:  Antonio Schras

img009

Antonio 2016

img017

img019

img021

img022

img023

Foto's: Lidy Peters 


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail