12 november - 32ste Zondag door het jaar

Rene   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Tené van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
img012
img012
img012
img012bluebar

Viering - aanvang 10:30 uur
Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector van de Friezenkerk 
Concelebranten: E.H. Marc Kessels   (predikant)
E.H. Ed Mutsaerts uit Valkenswaard - Noord-Brabant) 
Acoliet: Antonio Schras  
Lectoren: Eerste lezing: Kirsten Kristiansen
Tweede lezing: Gemma de Wit uit Roermond - Limburg
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Joost Groenewegen 
Zangers: Sander Evers en E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. 

Intrede:  

Intredezang:  Ik sta voor u in leegt en gemis, ...
img012

Welkom door de rector
img005img006
U allen heet ik hartelijk welkom in de Friezenkerk in Rome. We zijn heel dicht bij de H. Petrus. Hij heeft als eerste getuigenis afgelegd van zijn geloof in Christus. Om dit geloof te vieren zijn we op deze unieke plaats samengekomen. Al van voor 800 komen op deze plaats Nederland en Rome samen. Bijzonder heet ik welkom de groepen van de Scholen uit Groningen en Utrecht. Ook de jongerengroep uit Stramprooij. Bijzonder welkom Pastoor Mutsaerts en kapelaan Kessels, die in Rome studeert, die de verkondiging verzorgd, en die beiden concelebreren. U allen wens ik een zegenrijke viering toe.

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid 6,12-16
img012
Stralend en nooit verwelkend is de wijsheid,
gemakkelijk wordt zij aanschouwd door wie haar liefhebben,
gevonden door wie haar zoeken;
nog voor men haar begeert, heeft zij zich al bekend gemaakt.
Wie om haar vroeg opstaat, hoeft zich niet uit te sloven,
want hij zal haar vinden, zittend aan zijn deur.
Peinzen over haar getuigt van volmaakt inzicht,
en wie om haar wakker ligt, zal weldra vrij van zorg zijn.
Want zelf gaat ze rond en zoekt die haar waardig zijn,
genadig vertoont zij zich aan hen op hun wegen
en bij elk overleg treedt zij hen tegemoet.

Psalm tussen de lezingen psalm 63 II
img012
img012
Refrein:
God, mijn God, naar U blijf ik zoeken,
mijn ziel dorst van verlangen naar U.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica 4,13-18 of 4,13-14
img012
Broeders en zusters,

Wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot
van hen die ontslapen zijn;
gij moogt niet bedroefd zijn
zoals de andere mensen, die geen hoop hebben.
Wij geloven immers
dat Jezus is gestorven en weer opgestaan;
evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen,
levend met Hem meevoeren.
(En dit kunnen wij u meedelen
volgens een woord van de Heer:
wij die in leven blijven tot de komst van de Heer,
wij zullen de doden in geen geval voorgaan.
Want wanneer het bevel gegeven wordt,
als de stem van de aartsengel weerklinkt
en de bazuin van God,
dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen,
en eerst zullen de doden die in Christus zijn verrijzen;
daarna zullen wij die nog in leven zijn
tegelijk met hen in een oogwenk
op de wolken in de lucht worden weggevoerd,
de Heer tegemoet.
En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.
Troost elkaar dus met deze woorden.)

De priester vraagt de zegen om het evangelie te mogen lezen: Heer, zegen mij.
img012De rector zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie; Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang: Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welk uur de Mensenzoon komt.

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 25,1-13

In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis:
“Het is met het Rijk der hemelen
als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken,
de bruidegom tegemoet.
Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig.
Want de dommen namen wel hun lampen mee,
maar geen olie;
de verstandigen echter namen met hun lampen
tevens kruiken olie mee.
Toen nu de bruidegom op zich liet wachten,
dommelden zij allen in en sliepen.
Maar midden in de nacht klonk er geroep:
“Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!”
Meteen waren al de meisjes wakker
en maakten hun lampen in orde.
De dommen zeiden tegen de verstandigen:
“Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit”.
Maar de verstandigen antwoordden:
“Neen, er mocht eens niet genoeg zijn
voor ons en jullie samen.
Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf”.
Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen
kwam de bruidegom,
en die klaar stonden,
traden met hem binnen om bruiloft te vieren;
en de deur ging op slot.
Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden:
“Heer, heer, doe open!”
Maar hij antwoordde:
“Voorwaar, Ik zeg u: ik ken u niet”.
Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.”

Acclamatie ná het Evangelie:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Preek:
img013
Christus onderricht dikwijls in gelijkenissen, die makkelijker te begrijpen zijn voor zijn toehoorders, die zich op eenvoudige wijze kunnen inleven in het verhaal. Tegelijkertijd echter staat men open voor de achterliggende gedachte, de werkelijke betekenis van de boodschap, die telkens een goddelijke realiteit onthult.

Het is de vrijheid en daarmee ook de verantwoordelijkheid van ieder mens om zich aangetrokken en aangespoord te weten door deze realiteit. Een werkelijkheid die we in dit leven slechts ten dele zullen verstaan, maar die haar volheid alleen in het eeuwig leven bij God vindt.   Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

Geloofsbelijdenis
img014

Voorbeden:
img012
Priester: Laten we dan nu, in het vertrouwen op God onze Vader, onze gebeden aan Hem voorleggen.

Lector: Voor mensen die honger en dorst lijden, die huis en haard hebben moeten verlaten en op de vlucht zijn, op weg naar het onbekende; dat zij rust en veiligheid vinden.
Laat ons zingend bidden. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: Voor wie leiding geven en verantwoordelijkheid dragen in de politiek, de economie,
de zorg en in geloofsgemeenschappen; dat zij weloverwogen en verstandige
beslissingen nemen, die het welzijn van vele mensen bevorderen.
Laat ons zingend bidden. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: Voor degenen die zich voorbereiden op het huwelijks- en gezinsleven. Dat hun leven door God gezegend mag worden, opdat zij een voorbeeld zijn voor anderen.
Laat ons zingend bidden. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: Voor allen die een dierbare hebben verloren, die moeten leren leven met dit verlies
en te kampen hebben met deze pijn; dat zij medemensen ontmoeten die hen bijstaan en door God getroost worden.
Laat ons zingend bidden. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: Voor ons allen hier aanwezig; dat we in ons dagelijks leven vervuld mogen zijn van naastenliefde en waakzaamheid; opdat we een licht mogen zijn voor onze medemens, waarin we Christus dienen.
Laat ons zingend bidden. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: Bidden we voor de opgegeven Misintenties....
Laat ons zingend bidden. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Priester: God, U bent onze toeverlaat, onze hulp in nood. Hoor dan ons roepen en kom ons tegemoet deze dag en alle dagen. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

img012


Offerandezang: Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, ...

Eucharistisch gebed
img012
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

img012
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img012
Lam Gods
Communie
Communiezang:  De eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop, ...

Slotgebed
img021img022
Ineke Dorresteijn uit Houten - Utrecht, ontvangt een oorkonde en de pelgrimzegen, zij is te voet naar Rome gekomen
img012
Wegzending en Zegen
img012

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img012

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Kirsten Kristiansen en Loes van Velzen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img012

Antonio 2016
img028

img029
img030
img031
img032
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail