5 november - 31ste Zondag door het jaar - Willibrordzondag

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebar

Viering - aanvang 10:30 uur
Hoofdcelebrant: E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Else-Marie van den Eerenbeemt uit Amsterdam - Noord-Holland
Tweede lezing: Hans Hoogeveen
Voorbeden: Teresa Murkens 
Gastorganiste. Tiny Schimmel uit Voorthuizen - Gelderland 
Voorzanger: Jacob Winter 

Groep : Kooten-reizen 45 personen, allen uit de buurt van Voorthuizen - Gelderland
Groep : 40 personen Drietour-reizen

Intrede:  
img001img002

Intredezang:  Door de wereld gaat een woord. ...
img012

Welkom en Inleiding

Hartelijk welkom op deze zondagmorgen in de Kerk van de Friezen hier in Rome.
Afgelopen woensdag vierde de Kerk het Hoogfeest van Allerheiligen. De dag erna herdachten wij Allerzielen. We baden dat de zielen van alle gelovige mensen door Gods liefde zouden mogen rusten in vrede.

Vandaag viert de Kerk van Nederland het Hoogfeest van de Heilige Willibrord.
Het is Willibrordzondag.
Willibrord wordt door alle Christenen in Nederland herdacht en vereerd.
Willibrord is vooral ook “de Apostel der Friezen” en een belangrijk grondlegger van het Christendom in Nederland. Voor de gelovigen van de katholieke kerk is Willibrord de Patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie.

Willibrordzondag staat in het teken van de oecumene, in het teken van de zorg voor goede relaties tussen de verschillende christelijke kerken. In Christus weten wij ons vandaag biddend verbonden met de protestantse medechristenen die afgelopen week het Lutherjaar hebben afgesloten. Voor hen is Willibrord de vader in het geloof.

Broeders en zusters, naar de Kerk van de Friezen komen is als “het bestijgen van de Berg van de Heer om in zijn Heiligdom te mogen staan” (Psalm 24). We zijn echter niet altijd “zuiver van hart”. Dat verblindt onze ogen om God te zien. Daarom belijden wij eerst onze zonden. Wij bekeren wij ons tot God om deze Eucharistie goed te kunnen vieren. Dan zullen we in geloof kunnen zien dat Christus, zoals eens op de weg naar Emmaüs, zodadelijk ook voor ons de Schrift ontsluit, en het Brood voor ons breekt. Ik belijd …

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

img012

Eerste Lezing:
img012
Uit de Profeet Jesaja 52,7-10

Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode,
die vrede meldt,
goed nieuws verkondigt,
die heil komt melden,
die zegt tot Sion: Uw God regeert!
Hoort!
Uw torenwachters verheffen hun stem,
zij jubelen tegelijk
want zij zien, oog in oog
de terugkeer van de HEER naar Sion.
Barst los in jubel, allen samen,
puinen van Jeruzalem,
want de HEER heeft zijn volk getroost;
Hij heeft Jeruzalem verlost.
De HEER heeft zijn heilige arm ontbloot
voor de ogen van alle volkeren;
en alle grenzen der aarde
hebben het heil van onze God aanschouwd.

Psalm tussen de Lezingen
Refrein: Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. ...

Tweede lezing:
img012
Uit de brief aan de Hebreeën 13,7-9

Broeders en zusters,Gedenkt uw leiders
die u het eerst het woord van God verkondigd hebben.
Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest;
neemt een voorbeeld aan hun geloof,
Jezus Christus is dezelfde
gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.
Laat u niet van de wijs brengen
door allerlei vreemde theorieën.
Door Jezus willen wij God voortdurend een lofoffer brengen,
de hulde namelijk van lippen die zijn Naam prijzen.
Vergeet ook nooit elkaar goed te doen en te helpen,
want dat zijn de offers die God behagen.
Gehoorzaamt uw leiders en voegt u naar hen;
zij zijn dag en nacht in de weer voor uw heil,
want zij zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
img012
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia
img012
Voorzang: Ik heb u uitgekozen en een taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend zijn. (Joh.15,16)

Evangelie:
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 28,16-20

In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea,
naar de berg die Jezus hun aangewezen had.
Toen zij Hem zagen,
wierpen ze zich in aanbidding neer;
sommigen echter twijfelden.
Jezus trad nader en sprak tot hen:
"Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen
en doopt hen
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.
Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld."

Acclamatie ná het Evangelie:
Alleluia, Alleluia, Alleluia

Preek: Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img012
Jes. 52,7-10 / Psalm 96 / Hebr. 13, 7-9a. 15-17a / Mt. 28,16-20
Broeders en zusters, voor de liturgie op dit Hoogfeest van de Heilige Willibrord, heeft de Kerk eigen schriftlezingen geselecteerd. Tijdens de Dienst van het Woord beluisterden we een lezing uit de Profeet Jesaja. We hebben Psalm 96 gezongen als antwoordpsalm. Vervolgens werd uit de brief aan de Hebreeën voorgelezen. En tot slot hoorden we de allerlaatste verzen uit het Evangelie van Mattheüs. ...
img010img012
img012

Geloofsbelijdenis
img014
Voorbeden:
img015Priester: In het geloof dat Eén onze Meester is, en dat wij allen broeders en zusters zijn (Mt. 23,8) bidden wij tot God.

Lector: Bidden we voor alle christenen in Nederland die vandaag de verkondigers herdenken die het Evangelie naar onze streken hebben gebracht: dat wij in woord en daad de Blijde Boodschap gestalte geven in het leven van elke dag.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken.

Lector: We bidden voor mensen die zoals Willibrord een bode van vreugde zijn, die huis en haard verlaten, en op verre plekken een boodschap van vrede brengen, die bouwen aan het geluk voor hun medemensen. Dat hun inzet en arbeid vruchten mag dragen.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Bidden we op deze Willibrordzondag om eenheid voor alle kerkgemeenschappen in ons land: dat de Geest ons bijeen houdt opdat wij niet verstrooid geraken, en dat wij weerstaan aan de macht die onze harten scheidt. Heer, geef ons allen dezelfde taal om uw Woord te verstaan.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken.

Lector: We bidden voor allen die pelgrimeren naar Rome, voor hen die dit doen met een bijzondere intentie, voor hen die hier zin, inspiratie en kracht zoeken. Dat zij van God ontvangen mogen wat zij nodig hebben.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Bidden we voor allen die ons dierbaar zijn, en voor onszelf.
Bidden we dankbaar voor kindeen die geboren worden,
voor mensen die een verjaardag vieren,
wij bidden in het bijzonder voor Claudia en Fabio,
die vandaag hun 12½ jarige huwelijk vieren;
We bidden voor allen die ziek zijn en hopen op beterschap,
en voor mensen die leven met de dood voor ogen;
we bidden voor wie verdriet en gemis voelen;
geef dat we samen dragen wat voor een mens alleen te zwaar is;
we bidden voor de mensen die gestorven zijn en die we moeilijk kunnen missen.
Ja, alles wat ons bezig houdt, God, leggen we U voor.
Laat ons bidden en zingen: Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken.

Priester: God, gij hebt de apostelen en hun opvolgers op pad gestuurd met uw boodschap van vrede, verzoening en zorg voor mensen. Geef dat uw Woord vrucht mag dragen in het hart van velen, vandaag en altijd, door Christus onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Lied bij de aanbieding van de gaven:
Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. ...

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Lam Gods
Communie
Communiezang: Laat ons in blijde wijzen aan 't einde van dit feest, ...

img017img018
img019Carla van de Weter uit St. Anthonis - Noord-Brabant is te voet naar Rome gekomen en ontving hiervoor de Oorkonde en Pelgrimzegen

Slotgebed

Wegzending en Zegen                                                                        Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img020img021

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.
bluebar

Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Annelies Montepilli – Booij en haar zoon Marco
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img012

Antonio 2016
img012
img012
img012
img012
img028
img029
Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail