26 november - Christus Koning

Rene   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door: René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk
img012
img012
img012
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur
Hoofdcelebrant: E.P. Franciscus Vervooren O.C.D. uit Amsterdam - Noord Holland
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: René Asselbergs uit Bergen op Zoom - Noord Brabant
Tweede lezing: Annemarie Verhagen uit Dordrecht - Zuid Holland
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Jeroen Boogaarts uit Malden  - Gelderland
Zangers: Schola & Capella Trajectina Utrecht/Arnhem o.l.v. Jan Boogaarts 

Intrede:  

img012
Intredezang:  DIGNUS est Agnus, qui occisus est, accipere virtùtem, et divinitátem, ...

img012
Welkom en Inleiding

img012
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren wij het feest van Christus Koning, Let wel: de koning als dienaar van allen, de koning die op Palmzondag lof en eer toegezongen wordt als de Verlosser van de wereld, de barmhartige koning: Rex Clemens. Vanuit die herinnering horen wij in het Evangelie over de rechtvaardige Koning die scheiding maakt tussen rechtvaardigen en zij die hem niet hebben herkend in de geringste. Het koningschap van Christus wil ons in het spoor van de Opgestane Heer brengen. Laten wij vergeving vragen voor ons tekort aan barmhartigheid voor elkaar.
Een speciaal welkom aan de Oecumenische groep (12 personen) van dagblad Trouw

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de Profeet Ezechiël 34,11-12. 15-17
img012Zo spreekt God de HEER:
“Ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn eigen schapen.
Zoals een herder omziet naar zijn kudde,
en zich onder zijn schapen begeeft wanneer ze verstrooid zijn,
zo zal Ik omzien naar mijn schapen
en ze in veiligheid brengen, hoe ver ze ook afgedwaald zijn
ten gevolge van mist en nevel.
Ik zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze laten rusten,
- spreekt God de HEER-.
Het vermiste schaap ga Ik zoeken,
het verdwaalde breng Ik terug,
het gewonde verbind Ik,
het zieke geef Ik weer kracht
en het gezonde en sterke blijf Ik verzorgen.
Ik zal ze laten weiden zoals het behoort.
En gij, mijn schapen - zo spreekt God de HEER -:
Ik zal recht doen aan het ene dier tegenover het andere,
tegenover ram en bok.

Antwoordpsalm na de Eerste Lezing:
img012Dominabitur a mari usque ad mare, ...

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 15,20-26.28

Broeders en zusters,
img012Christus is opgestaan uit de doden
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
Want omdat door een mens de dood is gekomen,
komt door een mens ook de opstanding van de doden.
Zoals allen sterven in Adam,
zo zullen ook allen in Christus herleven.
Maar ieder in zijn eigen rangorde:
als eerste en voornaamste Christus,
vervolgens bij zijn komst,
zij die Christus toebehoren;
daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap
aan God de Vader zal overdragen,
na alle heerschappijen en alle machten en krachten
te hebben onttroond.
Want het is vastgesteld
dat Hij het koningschap zal uitoefenen,
tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.
En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood.
En wanneer alles aan Hem onderworpen is,
zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene,
die het al aan Hem onderwierp.
Dan zal God zijn
alles in allen.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie: Alleluia
Potestas eius, potestas aeterna, quae non auferetur: et regnum eius, quod non corrumpetur.

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 25,31-46
img013In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid
en vergezeld van alle engelen,
dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie.
Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden
en Hij zal ze in twee groepen scheiden,
zoals de herder een scheiding maakt
tussen schapen en bokken.
De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand,
maar de bokken aan zijn linker.
Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen:
“Komt, gezegende van mijn Vader,
en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is
vanaf de grondvesting der wereld.
Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven,
Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven,
Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen.
Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed,
Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht,
Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht”.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen:
“Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien
en U te eten gegeven,
of dorstig en U te drinken gegeven?
En wanneer zagen wij U als vreemdeling
en hebben U opgenomen,
of naakt en hebben U gekleed?
En wanneer zagen wij U ziek of in de gevangenis
en zijn U komen bezoeken?”
De Koning zal hun ten antwoord geven:
“Voorwaar, Ik zeg u:
al wat gij gedaan hebt
voor een dezer geringste van mijn broeders,
hebt gij voor Mij gedaan”.
En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen:
“Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur
dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten.
Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven.
Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven.
Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij niet opgenomen,
naakt en hebt Mij niet gekleed.
Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt Mij niet komen bezoeken”.
Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen:
“Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig
of als vreemdeling of naakt of ziek
of in de gevangenis,
en hebben wij niet voor U gezorgd ?”
Daarop zal Hij hun antwoorden:
“Voorwaar, Ik zeg u:
al wat gij niet voor een van deze geringste hebt gedaan,
hebt gij ook voor Mij niet gedaan”.
En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf,
maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven.”

Acclamatie ná het Evangelie: 
Diaken: Verbum Domini
Allen: Deo Gratias

Overweging: Klik hier voor de volledige tekst van deze overweging .....
img014De priester en hoogleraar spiritualiteit in Harvard Henri Nouwen besloot in 1986 te gaan werken en leven in de Ark gemeenschap van geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Daar leert hij Adam Arnett kennen, die Nouwen leert luisteren naar de taal van het lichaam en het hart. De pastor Nouwen wordt innerlijk genezen door de ontmoeting met de gehandicapte Adam. Zoals wij in de eerste lezing hoorden uit de profeet Ezechiël: ‘ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn eigen schapen. Het vermiste schaap ga ik zoeken, het gewonde verbind ik, het zieke geef ik weer kracht. Ik zal ze weiden zoals het behoort.’ De rollen raken gaandeweg omgekeerd: de herder zelf blijkt als het zieke schaap dat genezing nodig heeft. Een citaat uit het boek ‘Adam’ van Henri Nouwen kan ons dichter bij de kern van deze rolomkering brengen: .....

Geloofsbelijdenis:  Credo

Voorbeden:
img012Celebrant: Zusters en broeders, laat ons nu samen bidden, niet ieder voor zich of alleen voor eigen noden, maar als gemeenschap, ten bate van alle mensen:

Lector: Voor heel het christenvolk: dat het Gods rijkste zegen zal ontvangen door Christus, Koning en Gezalfde Gods,
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Lector: Voor allen die zoeken naar geloof, voor hen die vol twijfel en onzekerheid door het leven gaan: dat zij de gaven van Geest in overvloed zullen ontvangen.
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Lector: Voor de herders van de Kerk: dat zij met wijsheid de kudde leiden die door de goede Herder aan hun zorgen is toevertrouwd.
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Lector: Voor allen die onder leed gebukt gaan: dat hun droefheid zal veranderen in vreugde die niemand hun kan ontnemen. Wil hen kracht en geduld schenken.
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Lector: Voor zeevarenden en reizigers, voor krijgsgevangenen en gedetineerden, voor leraren en leerlingen, voor ouders en kinderen, voor eenzamen en bedroefden.
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Lector: Voor ons allen die hier in geloof en liefde God met eerbied aanroepen. Dat wij allen leren noodlijdenden te helpen in woord en daad.
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Lector: Voor al onze dierbare overledenen… Dat zij mogen rusten in Vrede en delen in het Eeuwig Paasfeest.
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Lector: Dat wij allen op de laatste dag verzameld mogen worden in het Koninkrijk, wanneer Christus het koningschap aan God de Vader zal overdragen, “na alle heerschappijen en alle machten en krachten te hebben onttroond.”
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Celebrant: Heer Jezus Christus, Rechtvaardige Koning, ontferm u over uw biddende Kerk en zie naar de bereidheid van ons hart; mogen wij ontvangen waarop wij om eigen verdiensten niet durven hopen. Kom tegemoet aan de verlangens van allen die zich tot U wenden en wees hen nabij, Gij die leeft in de eenheid met de Heilige Geest, God in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dienst van de Eucharistie

img012
img012

Offerandezang: Postula ame et dabu tibi Gentes hereditá tem tuam, ...

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Pater Noster  (Vertaling)

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img012
Lam Gods
Communie
Communiezang:  Sedébit Dominus Rex in Dominus benedict populo, ...

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img012
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img012

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.
img012
Schola & Capella Trajectina
bluebar

Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Henrica van Velzen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img012

img012
Antonio 2016
img012
img012
img028
img029
img030

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Afdrukken E-mail