25 mei Hemelvaart van de Heer - Vesper

HEMELVAART VAN DE HEER

Vesper 25 5 2017
Oecumenische Vesper


in de Friezenkerk
25 mei 2017  19.30 uur

Overweging:  pater Tiemen Brouwer O.P.
Orgel:           Alexander Evers
bluebar

Orgelspel
img010
Mededelingen
img001

Intredezang, Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. ...
img004
img005
Begroeting
img002

Gebed:

Heer Jezus,
op het meer was één woord van U genoeg
om de vrees van de apostelen te kalmeren
en de woede van de golven te doen bedaren;
geef dat uw kerk en alle mensen
te midden van de stormen in deze wereld
uw woord horen: 'wees niet bang',
en laat dit een bemoediging worden
om vrede te brengen waar haat is,
en verzoening waar verdeeldheid heerst.

Amen.

Intredezang (vervolg)

Gebed der Psalmen:

img003

Psalm 47
Volken weest verheugd, jubelt, toont uw vreugd,
 
Psalm 121: (wordt voorgelezen)
1    Een bedevaartslied.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?

2    Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

3    Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

4    Zie, de Bewaarder van Israël
sluimert noch slaapt.

5    De Here is uw Bewaarder,
de Here is uw schaduw aan uw rechterhand.

6    De zon zal u des daags niet steken,
noch de maan des nachts.

7    De Here zal u bewaren voor alle kwaad,
Hij zal uw ziel bewaren.

8    De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.

Psalm 150:
Looft God, looft Hem overal, ...
 
Bijbel lezing: Mattheus 28, 16-20
img011

Overweging
img006

Orgelspel

Lied: “Ten hemel opgevaren is”

Gebeden:

Voorbeden
img007
1.    Bidden we, dat we groot vertrouwen stellen in de woorden van Jezus: ‘Ik zal met jullie zijn alle dagen tot aan de voltooiing van de Schepping’.
Dat we niet bang zijn de naam van God te noemen bij vrienden en bekenden;
dat Gods Geest ons woorden ingeeft, die eenvoudig en meelevend zijn
en harten doen openen.
LAAT ONS ZINGEND BIDDEN:  Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

2.    Bidden we dat gelovigen van de verschillende christelijke  gemeenschappen het centrum van eenwording van mensheid en heelal herkennen in de opgestegen Heer, aan wie alle macht gegeven is;
dat we, speciaal in dit Lutherjaar, vastberaden voortgaan op de weg naar de volledige ‘communio’ van de kerken in de Ene Kerk van Christus,
LAAT ONS ZINGEND BIDDEN:  Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

3.    De Kerk mogen we zien als het zichtbare lichaam, steeds verenigd met het onzichtbare Hoofd Christus, ten hemel opgevaren;
dat zij de krachten van het kwaad niet vreest, maar met moed en vertrouwen aan alle mensen het Goede Nieuws verkondigt, dat God alle mensen bemint en wil voeren naar het eeuwig heil.
LAAT ONS ZINGEND BIDDEN:  Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

4.    Bidden we voor allen, die het vertrouwen verloren hebben of door lijden geplaagd worden, dat zij troost en hulp mogen vinden in oprecht getuigenis van Gods liefdesboodschap. Heel bijzonder bidden we voor Renée Rijks, om kracht bij haar ziek-zijn en voor Luigi Ginestroni, die het sacrament van de zieken heeft ontvangen.
LAAT ONS ZINGEND BIDDEN:  Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

5.    De Heer heeft ons allen naar zich toe geschapen: onrustig blijft ons hart tot het rust vindt in U.
Bidden we voor mensen, die ver zijn van het geloof, dat allen die twijfelen en onzeker zijn zich niet laten verwarren door wat wankel en tijdelijk is, maar zich openen voor de waarden van de Geest en voor het leven, dat geen einde kent.
LAAT ONS ZINGEND BIDDEN:  Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Afscheidsgebed van Bisschop Muskens:

Heer Jezus,

Laat de Geest die over het water zweefde
De Geest die God de eerste mens inademde opdat de mens kon leven,
De Geest die de profeten vervulde,
De Geest die Maria overschaduwde, zodat ze moeder van God kon worden,
De Geest die Elisabeth en Simeon vervulde.
De Geest die bij Uw Doopsel in de Jordaan
ons openbaarde wie Gij zijt,
De Geest die Gij op het kruis aan de mensheid hebt geschonken,
De Geest die Gij na de Verrijzenis hebt uitgestort over de apostelen
en over allen die na het Doopsel van de Geest ontvingen,
Laat die Geest bevestigen
en voltooien wat Gij in ons begonnen zijt.

Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.
img008

3 – Tot slot, zo bidden wij allen het gebed dat Jezus ons leerde:

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Gezongen Zegen en wegzending.
img009
Het zegen gebed is uit het boek Numeri 6, 24-27 (Num. 6,24-27)

Zingen:

Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t’allerstond,
De tirannie verdrijven
Die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Na afloop was er nog een gezellig samenzijn in de Titus Brandsmazaal.

img016

img012
 
img013
 
img015

Foto's:  Hennie Schep


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail

Archief 2019