28 mei - Hemelvaart van de Heer (Italië)

bluebar
Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebranten: E.H. Peter Ambting, pastoor Doetinchem - Gelderland
E.H. Wouter de Paepe student te Rome, bisdom Utrecht
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Mevr. Petra Ambting uit Beek - Gelderland
Tweede lezing: Henk van der Kolk uit Twello - Gelderland
Evangelie, Diaken Kees van Duin
Voorbeden:Teresa Murkens 
Organist. Sander Evers 
Voorzanger: E.P. Pierre-Paul Walraet 

Intrede:  
img003
img001
img002Intredezang: 
Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. ...

In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Vrede zij u.
En met uw geest.
img004Welkom

Broeders en zusters

Jezus begon in het Johannes evangelie zijn optreden met naar een bruiloft te gaan en daar veranderde Hij water in wijn. Hij zei erbij "Mijn uur is nog niet gekomen" zijn uiteindelijke bruiloftsfeest was het Laatste Avondmaal, toen Hij onder de gedaante van brood en wijn zijn Lichaam en Bloed gaf aan de apostelen om voor altijd bij hen te zijn. Jezus is de bruidegom zelf en de kerk is de bruid. Tegen deze achtergrond heet ik het echtpaar de heer en mevrouw Gennip-Horsten hartelijk welkom, zij vieren vandaag hun gouden huwelijksfeest hier, ook heet ik bijzonder welkom de leden van het nationaal comité van 4 en 5 mei; Mevr. Verbeet - Oud-voorzitter van de Tweede Kamer, Zijne excellentie Smit, Commissaris van de Koning in Z. Holland, Dhr. Bakker, econoom bisdom Rotterdam en hun partners. Ook heet ik welkom enkele pelgrims die op de fiets naar Rome zijn gekomen en op het eind van de Viering hun Oorkonde krijgen. Er is een grote groep van pelgrims uit de provincie Friesland die zich hier uitermate thuis voelen in hun Friezenkerk. Bijzonder welkom heet ik ook twee concelebranten, Wouter de Paepe en Peter Ambting, beide uit het bisdom Utrecht de een woonachtig in Rome de ander als pelgrim hier aanwezig.
Wij zijn hier allemaal samen om dat te vieren, maar vooral ook om de Hemelvaart van de Heer te vieren. Veertig dagen na Pasen is Hij verschenen aan zijn leerlingen en op de veertigste dag is Hij ten hemel opgenomen. Dat feest vieren wij vandaag.
Maar we beginnen met onze zonden te bekennen ons te bekeren tot God om de Eucharistie goed te kunnen vieren.
Ik belijd ...

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen 1,1-11
img007Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag, waarop Hij zijn opdracht gaf aan de Apostelen, die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, en waarop Hij ten hemel werd opgenomen. Na zijn sterven, toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl Hij met hen at, beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt: “Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest.” Terwijl zij eens bijeengekomen waren, stelden zij Hem de vraag: “Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?” Maar Hij gaf hun ten antwoord: “Het komt u niet toe dag en uur te kennen, die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest, die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde.” Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

img006
img008
img010
Antwoordpsalm na de Eerste Lezing:
img012
Refrein: God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen.

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efese 1,17-23
img013Broeders en zusters, ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest te geven van wijsheid en openbaring om Hem waarachtig te kennen. Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de dood en zette aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden en boven elke naam, die genoemd wordt, niet alleen in deze maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als Hoofd gegeven aan de Kerk, die zijn lichaam is, de volheid van Hem, die het al in alles vervult.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img014De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Vers voor het evangelie

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt de Heer;
Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.
halleluja.

Evangelie:
img015De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 28, 16-20
Lof zij U, Christus.

In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea, naar de berg, die Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen, wierpen zij zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Acclamatie ná het Evangelie:
God heeft Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend die boven alle namen is:
Jezus Christus is de Heer!

img016Preek:    Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek ...

Geloofsbelijdenis
img018
Voorbeden:
img019
Celebrant: Vader in de hemel, op de dag dat wij vieren dat Jezus Christus ten hemel is opgevaren, en als hoofd van de Kerk aan Uw rechterhand zit, Leggen wij aan U, verbonden met onze Heer, in eenheid met de Kerk, onze beden en vragen aan U voor.

L. Vader in de hemel, wij bidden voor de kerk van Rome, voor onze Paus, dat zij elkaar versterken in wederkerige dienst en gebed; voor de kerk in Nederland, voor de bisschoppen in ons land, dat hun onderlinge trouw vruchtbaar mag zijn, wij vragen het op voorspraak van de apostelen Petrus en Paulus, van de heilige Willibrord en van de heilige Servatius.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.
 
L. Vader in de hemel, wij bidden voor de Friezenkerk, voor onze vrienden en weldoeners, voor onze vrijwilligers, voor de zoekers die hier voorbijkomen en voor hen die hier hun kerkelijk thuis hebben, geef hen, en allen die met hen verbonden zijn, Leven in overvloed en doe hen vertrouwen in tijden van beproevingen.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Vader in de hemel wij bidden voor de wereld waarin wij leven en waarin vele noden zijn. Wij vragen nabij te zijn aan allen die in Engeland getroffen zijn door de aanslagen, aan allen die leven aan de rand van de samenleving. Wij vragen om eerlijke inzet voor vrede, voor een rechtvaardige verdeling van goederen, om een cultuur van dankbaarheid, van met elkaar optrekken en van delen.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Wij bidden voor onze broeders en zusters die een verlies te verwerken hebben.
Vandaag vieren we het jaargetijde van Harrie Hanraets. Dat hij mag leven bij God. We bidden voor overledenen uit de familie Hanraets - Claessens.
We vieren het jaargetijde voor Christina ten Have. Dat zij mag leven bij God.
In een moment van stilte bidden wij voor hen die ons zijn voorgegaan.…. …
Wij bidden tevens voor onze broeders en zusters die bijzondere momenten in hun leven mogen vieren.
Wij bidden voor de kinderen die de eerste Communie doen, voor de jongeren die gevormd worden.
Bijzonder willen we bidden voor degenen die onder ons een bijzondere verjaardag vieren en voor het echtpaar van Gennip dat met hun gezin vandaag hier in Rome hun gouden huwelijksfeest viert. In een moment van stilte zeggen wij onze dankbaarheid uit. ...
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Celebrant: Vader in de hemel, U kent ons en weet wat goed voor ons is, verhoor onze gebeden op voorspraak van Maria en blijf bij ons nu en in Uw koninkrijk. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:  Ten hemel opgevaren is, halleluja, Christus die Heer en koning is, halleluja.

Eucharistisch gebed
img020img021
img022img023
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Van U wil ik spreken God, uw Naam bezingen: eeuwig duurt uw trouw.
img024Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img025
Lam Gods
Communie
Communiezang:  Naam van Jezus, nu verheven boven alle namen uit, ...

Slotgebed en uitreiking van de Oorkondes aan
img026img028
img029Deze pelgrims kwamen op de fiets naar Rome;
Marcel van den berg uit Renkum, Jan Liethof uit - Arnhem, Tony Lichtenberg uit - Vorden en Ida Kooijman uit Appelscha.

Wegzending en Zegen
img030Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Vandaag na de viering

Bij de koffie:  Marco Montepilli 
In 't winkeltje:   Antonio Schras

img031

Antonio 2016

img032

img033

img034

img036

img037
Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail

Archief 2019