21 mei - 6de Zondag van Pasen

bluebar
Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door:  Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Dhr. John Oosterwijk uit Eindhoven - Noord Brabant
Tweede lezing: Dhr. Jaap Hage uit Tholen - Zeeland
Voorbede: Teresa Murkens 
Organist. Joost Groenewegen 
Voorzangers: Zr. Elly van Dijk en E.H. Pierre-Paul Walraet 

Intrede:  
img001
Intredezang: Christus die verrezen is.....

Welkom en Inleiding

In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Vrede zij u.   Allen: En met uw geest.
img002
Broeders en zusters op deze zondag waar wij het maal van de gedachtenis van de Heer zoals wij zojuist gezongen hebben hernemen om zijn verrijzenis te gedenken nodig ik u allen heel hartelijk uit.
Welkom in deze Viering. U bent gekomen naar de Friezenkerk dicht bij de St. Pieter een mooiere plaats is er niet te bedenken in Rome. Ik heet bijzonder welkom de groep pelgrims van ACSI-kampeereisen o.l.v. Stephan en Tinie Baaij en een groep van Kras-Reizen. En ik wil beginnen met te vermelden dat op 100 jarige leeftijd eergisteren vrijdagavond laat Mgr. Ernst is overleden. Hij heeft bijna 25 jaar leiding gegeven aan het bisdom van Breda en een van zijn typische kenmerken was dat hij bijna altijd het H. Vormsel in de parochies zelf toediende. Hij ging op iedere werkdag met zijn auto door het bisdom om het Vormsel te vieren, om te bidden dat de H. Geest bleef in de harten van de mensen en dat de heilige Geest de kracht is van ons christelijk leven. Vandaag horen we daarover in de lezingen hoe Petrus en Johannes reizen naar San Maria om daar in een stad mensen die gedoopt zijn maar de heilige Geest nog niet ontvangen hebben toe te rusten met de heilige Geest. Want ons christelijk leven dat is een leven in de geest in de kracht van de heilige Geest. Beginnen we deze Viering nu met het belijden van onze zonden en bekeren wij ons tot God.  

Ik belijd ...
img003
Kyrie eleison.....
Gloria, Gloria in excelsis Deo.....

Gebed – Dienst van het Woord

img008

img004

img005

img006

img007

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen 8,5-8.14-17
img009In die dagen kwam de diaken Filippus in de stad van Samaria
en predikte daar de Messias.
Filippus’ woorden oogstten algemene instemming
toen de mensen hoorden wat hij zei
en de tekenen zagen die hij verrichtte.
Uit vele bezetenen gingen de onreine geesten
onder luid geschreeuw weg
en vele lammen en kreupelen werden genezen.
Daarover ontstond grote vreugde in die stad.
Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen
dat Samaria het woord Gods had aangenomen,
vaardigden zij Petrus en Johannes naar hen af,
die na hun aankomst, een gebed over hen uitspraken,
opdat zij de heilige Geest zouden ontvangen.
Deze was namelijk nog over niemand van hen neergedaald;
ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus.
Zij legden hun dus de handen op
en ze ontvingen de heilige Geest.

Antwoordpsalm na de Eerste Lezing: Laat ieder's Heren goedheid prijzen.....
img023
Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus 3,15-18
img010Dierbaren,

Heiligt in uw hart Christus als de Heer.
Weest altijd bereid tot verantwoording
aan alwie u rekenschap vraagt
van de hoop die in u leeft.
Maar verdedigt u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied,
en zorgt dat uw geweten zuiver is.
Dan zullen zij die uw goede christelijke levenswandel beschimpen,
met hun laster beschaamd staan.
Hoeveel beter is het, zo God het wil,
te lijden voor het goede dat men doet
dan straf te ondergaan voor misdrijven.
Ook Christus is eens voor al gestorven voor de zonden,
de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen,
om ons tot God te brengen.
Gedood naar het vlees,
werd Hij ten leven gewekt naar de Geest

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img011De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie: Halleluja, halleluja, halleluja.....
img012
img013
Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 14,15-21

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.
Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven
om voor altijd bij u te blijven:
de Geest van de waarheid,
voor wie de wereld niet ontvankelijk is,
omdat zij Hem niet ziet en niet kent.
Gij kent Hem,
want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
Ik zal u niet verweesd achterlaten:
Ik keer tot u terug.
Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer;
gij echter zult Mij zien,
want Ik leef en ook gij zult leven.
Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben
en gij in Mij en Ik in u.
Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen,
hij is het die Mij liefheeft.
En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden;
ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.”

Acclamatie ná het Evangelie: Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God.....

Preek:    Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek ...
img014
Geloofsbelijdenis: Credo in unum Deum....
img017
Voorbeden: 
img018
Celebrant: God, onze Vader, wij komen bij U met onze vragen en beden, wil naar ons luisteren.

L. Vader in de hemel, geef dat onze Paus, de bisschoppen en allen die met hen meewerken het vermogen ons in woord en daad bij Christus te brengen. Hij is ons leven en ons heil.
Laat ons zingend bidden: Kyrie, Kyrie eleison.

L. Vader in de hemel, geef dat de wereld waarin wij leven steeds meer groeit in liefde en waarheid, opdat alle mensen eens met de Heer leven in eenheid met U en met de heilige Geest.
Laat ons zingend bidden: Kyrie, Kyrie eleison.

L. Vader in de hemel, wij bidden voor de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste H. Communie, op het ontvangen van het sacrament van het H. Vormsel, dat zij dicht blijven leven bij de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Laat ons zingend bidden: Kyrie, Kyrie eleison.

L. Vader in de hemel, wij bidden voor de zieken en de stervenden, voor de armen en voor de verwarde mensen, voor de mensen met relatieproblemen, voor de werkelozen en voor de zoekende jongeren, open voor hen Uw wereld van waarheid en liefde, laat hen thuis komen bij U.
Laat ons zingend bidden: Kyrie, Kyrie eleison.

L. Vader in de hemel, wij bidden voor alle pelgrims in Rome, voor alle bezoekers in Rome, voor allen die politiek bedrijven in Rome en voor allen die in Rome geld verdienen. Breng hen in contact met Christus. Laat hun activiteiten in Hem hun oorsprong en bestemming vinden.
Laat ons zingend bidden: Kyrie, Kyrie eleison.

L. Vader in de hemel, deze H. Mis dragen wij op voor onze landgenoten in Nederland. Wij vragen om uw zegen voor de gezinnen, voor de bedrijven, voor de politiek, voor de overheid instellingen, voor onze Koning en Koningin en hun kinderen. Wij bidden om een goede band tussen hen en ons.
Laat ons zingend bidden: Kyrie, Kyrie eleison.

L. Bijzonder bidden wij voor Mgr. Hubertus Ernst, die op 100-jarige leeftijd is overleden. Hij was bijna 25 jaar bisschop van Breda. Bidden wij voor zijn rust bij God en voor zijn bisdom.
Laat ons zingend bidden: Kyrie, Kyrie eleison.

Celebrant: Vader in de Hemel, luister naar onze gebeden die hier uit Uw wereld opklinken. Zie om naar wat er leeft in onze harten. Verhoor ons op voorspraak van Maria door Christus onze Heer. Amen

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen.....

Eucharistisch gebed
img019
Sanctus.....
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie: Laudate omnes gentes, laudate dominum.....

img020Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
Agnus Dei....
Communie
Communiezang: Christus is verrezen..... 

img021
Slotgebed

Wegzending en Zegen
img022
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Na de viering vandaag;

Bij de koffie:  Loes en Riekie van Velzen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img049
Antonio 2016
img024
img025img026

img027

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail

Archief 2019