26 maart - 4de Zondag in de Veertigdqagentijd - Lætare

bluebar
Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Teresa  Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur
img001

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk
Concelebrant: E.H. Hans Boogers uit Zwolle - Overijssel
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Misdienaars: Luca en Nicola Ginestroni 
Lectoren: Eerste lezing: Mariëtte Ceelaert uit Dronten - Flevoland
Tweede lezing: Bertine Tijdhof uit Zwolle - Overijssel
Voorbeden: Teresa Murkens
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet 
Voorzangers: Zr. Elly van Dijk, Jacob Winter en Sander Evers
Kindernevendienst: Zr. Elly van Dijk

Intrede:  
img002
Intredezang: 
Met de boom des levens wegend op zijn rug droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.

Welkom en Inleiding

In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Vrede zij u.
En met uw geest.
img004Broeders en zusters, u allen mag ik op deze halfvasten zondag hartelijk welkom heten. Halfvasten dat betekend dat het Licht van Pasen op weg is. En daarom wordt op Halfvasten geen hard paars gedragen, maar het rose waar het wit al doorheen schijnt waar op weg van Pasen al aanwezig is. Ik heet bijzonder welkom 30 personen die met Drie-Tours reizen hier zijn met pastoor Hans Boogers uit Zwolle en omgeving. Het is mooi om met een parochie, met een groep mensen te pelgrimeren naar Rome.
Rome heeft zoveel te zien dat je oren en ogen te kort komt om alles op te nemen, maar tussen zien en zien is ook nog een verschil, en daar gaat het vandaag over in het Evangelie. We kunnen zien, maar we hebben ook innerlijke ogen we kunnen ook geestelijk dingen waarnemen en vandaag gaat het Evangelie van Johannes over de blindgeborene we moeten er op rekenen dat het een lang Evangelie is en iedere keer komt de vraag terug "wie was die man die dat gedaan heeft, waar is hij nu, waar komt hij vandaan?" Het gaat erom dat we nieuwsgierig worden wie Jezus Christus in ons leven is. En of Hij ons ook innerlijk mag verlichten.
We beginnen met onze zonden te belijden en ons te bekeren tot God om de Eucharistie waardig te kunnen vieren.  Ik belijd ...

Kyrie

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het eerste boek Samuël 16,1b, 4.6-7.10-13a
img005In die dagen zei de HEER tot Samuël:
“Vul een hoorn met olie:
Ik zend u naar Isaï, de Betlehemiet,
want een van zijn zonen heb ik voor het koningschap bestemd.”
Toen Samuël daar aankwam, viel zijn blik op Eliab en hij dacht:
Die daar voor de HEER staat is ongetwijfeld zijn gezalfde !
Maar de HEER zei tot Samuël:
“Ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte;
hem wil Ik niet.
Want God ziet niet zoals een mens ziet;
een mens kijkt naar het uiterlijk,
maar de HEER naar het hart.”
Zo stelde Isaï zeven van zijn zonen aan Samuël voor,
maar Samuël zei tot Isaï:
“Geen van hen heeft de HEER uitverkoren.”
Daarop vroeg hij aan Isaï:
“Zijn dat al uw jongens?”
Hij antwoordde:
“Alleen de jongste ontbreekt; die hoedt de schapen.”
Toen zei Samuël tot Isaï:
“Laat die dan halen, want we gaan niet aan tafel
voordat hij hier is.”
Isaï liet hem dus halen.
De jongen was rossig,
had mooie ogen en een prettig voorkomen.
Nu zei de HEER:
“Hem moet gij zalven: hij is het.”
Samuël nam dus de hoorn met olie
en zalfde hem te midden van zijn broers.
Sedert die dag
was de geest van de HEER vaardig over David.

Antwoordpsalm na de Eerste Lezing: Psalm 23
Refrein: Want mijn Herder is de Heer: nooit zal er mij iets ontbreken.

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze 5,8-14
img006Broeders en zusters,

Eens waart gij duisternis,
nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer.
Leeft dan ook als kinderen van het licht.
De vrucht van het licht kan alleen maar zijn:
goedheid, gerechtigheid, waarheid.
Tracht te ontdekken wat de Heer behaagt.
Neemt geen deel aan duistere en onvruchtbare praktijken,
brengt ze liever aan het licht.
Wat die mensen in het geheim doen
is te schandelijk om er ook maar over te spreken.
Alles echter wat aan het licht wordt gebracht,
komt in het licht tot helderheid.
En alles wat verhelderd wordt,
is zelf “licht” geworden.
Zo zegt ook de hymne:
“Ontwaak, slaper,
sta op uit de dood
en Christus’ licht zal over u stralen.”

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img007De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie
Lof zij U Christus, Koning in glorie.
Nu en in alle eeuwen.
img008Voorzanger: Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer.
Wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten. Joh.8,12b    Refrein:

Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 9,1-41

In die tijd zag Jezus in het voorbijgaan een man die blind was van zijn geboorte af.
( Zijn leerlingen vroegen Hem:
“Rabbi,
wie heeft gezondigd,
hijzelf of zijn ouders,
dat hij blind geboren werd?”
Jezus antwoordde:
“Noch hij, noch zijn ouders hebben gezondigd,
maar de werken Gods moeten in hem openbaar worden.
Wij moeten de werken van Hem die Mij gezonden heeft
verrichten zolang het dag is.
Er komt een nacht
en dan kan niemand werken.
Zolang Ik in de wereld ben,
ben Ik het licht der wereld.”
Toen Hij dit gezegd had,)
spuwde Hij op de grond,
maakte met het speeksel slijk,
bestreek daarmee de ogen van de man
en zei tot hem:
“Ga u wassen in de vijver van Siloam,”
- wat betekent: gezondene.-
Hij ging ernaar toe, waste zich
en kwam er ziende vandaan.

Zijn buren nu
en degenen die hem vroeger hadden zien bédelen, zeiden:
“is dat niet de man, die zat te bédelen?”
Sommigen zeiden:
“lnderdaad, hij is het.”
Anderen:
“Neen, hij lijkt alleen maar op hem.”
Hijzelf zei:
“Ik ben het.”
(Toen vroegen ze hem:
“Hoe zijn dan uw ogen geopend?”
Hij antwoordde:
“De man die Jezus heet, maakte slijk,
bestreek daarmee mijn ogen en zei tot mij:
Ga naar de Siloam en was u.
Ik ben dus gegaan, waste mij en kon zien.”
Ze vroegen hem toen:
“Waar is die man ?”
Hij zei:
“Ik weet het niet.”)

Men bracht nu de man die blind geweest was
bij de Farizeeën;
de dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen geopend,
was namelijk een sabbat.
Ook de Farizeeën vroegen hem dus,
hoe hij het gezicht herkregen had.
Hij zei hun:
“De man die Jezus heet, deed slijk op mijn ogen,
ik waste mij en ik zie.”
Toen zeiden sommige Farizeeën:
“Die man komt niet van God,
want Hij onderhoudt de sabbat niet.”
Anderen zeiden:
“Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen doen?”
Zo was er verdeeldheid onder hen.
Zij richtten zich opnieuw tot de blinde en vroegen:
“Wat zegt gijzelf van Hem,
daar Hij u toch de ogen geopend heeft?”
Hij antwoordde:
“Het is een profeet.”
(De Joden wilden niet van hem aannemen,
dat hij blind was geweest en het gezicht herkregen had,
eer zij de ouders van de genezene hadden laten komen.
Zij stelden hun toen de vraag:
“Is dit uw zoon,
die volgens uw zeggen blind geboren is?
“Hoe kan hij dan nu zien?”
Zijn ouders antwoordden:
“Wij weten, dat dit onze zoon is
en dat hij blind is geboren,
maar hoe hij nu zien kan, weten we niet;
of wie zijn ogen geopend heeft,
wij weten het niet.
“Vraagt het hemzelf,
hij is oud genoeg
en zal zelf zijn woord wel doen.”
Zijn ouders zeiden dit omdat zij bang waren voor de Joden,
want de Joden hadden reeds afgesproken
dat alwie Hem als Messias beleed,
uit de synagoge gebannen zou worden.
Daarom zeiden zijn ouders:
Hij is oud genoeg, vraagt het hemzelf.

Voor de tweede maal
riepen de Farizeeën nu de man die blind was geweest, bij zich
en zeiden hem:
“Geef eer aan God.
“Wij weten dat die man die Jezus heet, een zondaar is.”
Hij echter antwoordde:
“Of Hij een zondaar is, weet ik niet.
Eén ding weet ik wel:
dat ik blind was en nu zie.”
Daarop vroegen zij hem wederom:
“Wat heeft Hij met u gedaan?
Hoe heeft Hij uw ogen geopend?”
Hij antwoordde:
“Dat heb ik al verteld, maar gij hebt niet geluisterd.
Waarom wilt gij het opnieuw horen?
Wilt ook gij soms leerlingen van Hem worden?
Toen zeiden zij smalend tot hem:
“Jij bent een leerling van die man,
wij zijn leerlingen van Mozes.
Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft,
maar van deze weten we niet waar Hij vandaan is.”
De man gaf hun ten antwoord:
“Dit is toch wel wonderlijk,
dat gij niet weet vanwaar Hij is;
en Hij heeft mij nog wel de ogen geopend.
Wij weten dat God niet naar zondaars luistert,
maar als iemand godvrezend is en zijn wil doet,
dan luistert Hij naar zo iemand.
Nooit in der eeuwigheid heeft men gehoord,
dat iemand de ogen van een blindgeborene heeft geopend.
Als deze man niet van God kwam,
had Hij zo iets nooit kunnen doen.”)
Zij voegden hem toe:
“in zonden ben je geboren,
zo groot als je bent,
en jij wilt ons de les lezen ?”
Toen wierpen ze hem buiten.

Jezus vernam dat men hem buitengeworpen had
en toen Hij hem aantrof, zei Hij:
“Gelooft ge in de Mensenzoon?”
Hij antwoordde:
“Wie is dat, Heer?
Dan zal ik in Hem geloven.”
Jezus zei hem:
“Gij ziet Hem,
het is Degene die met u spreekt.”
Toen zei hij:
“Ik geloof, Heer.”
En hij wierp zich voor Hem neer.

(En Jezus sprak:
“Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen,
opdat de niet-zienden zouden zien
en de zienden blind worden.”
Enkele Farizeeën die bij Hem stonden,
hoorden dit en zeiden tot Hem:
“Zijn ook wij soms blind?”
Jezus antwoordde:
“Als gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben,
maar nu gij zegt: wij zien,
blijft uw zonde.”)

Acclamatie ná het Evangelie:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

Preek:    Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek ...

img015
img009
img010
img011
img012
Geloofsbelijdenis 
img016
Voorbeden
img017Celebrant: Vader van alles wat leeft, wij komen tot U met onze beden, met onze noden.

L. Vader schenk ons licht in onze ogen opdat wij de schoonheid van Uw schepping zien. Verlicht ons verstand opdat wij Uw bedoelingen met ons leven zien.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo.
 

L. Vader blijf Paus Franciscus en alle bisschoppen het licht van het geloof geven. Opdat zij ons voor gaan op de weg van onderlinge solidariteit en op de weg die leidt naar een leven met U.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo.

L. Vader laat Uw licht opgaan over de regeringsleiders, over allen die maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen, dat zij zorg hebben voor alle mensen, opdat geen mens hoeft te verdwalen in het duister.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo.

L. Vader wij bidden voor de jongeren. Behoed hen voor een levensstijl die hen alleen kan brengen in het donker. Geef hen de moed te kiezen voor een weg van liefde tot U en van liefde tot de naasten, opdat zij zelf in het licht blijven.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo.

L. Vader wij vragen om verlichting voor alle mensen in nood, voor allen die leven aan de rand van onze samenleving. Geef onze overledenen en onze stervende medemensen de hoop U te zullen zien in het eeuwig Licht.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo.

Celebrant: God, Vader, Zoon en H. Geest, in vertrouwen leggen wij onze gebeden, uitgesproken en die leven in de stilte van ons hart, bij U neer. Verhoor ze op voorspraak van Maria, door Christus onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. ...

Eucharistisch gebed
img018img019

img020
Heilig, heilig, heilig

Consecratie
Laatste avondmaal VieringAcclamatie ná de consecratie:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Onze Vader
img021Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img022img023
Lam Gods
Communie

img003Communiezang:  Aténde Dómine, et miserére, quia peccávimus tibi.
Luister, Heer, en wees genadig, want wij hebben tegen U gezondigd.

De Altaartafel wordt afgeruimd.
img024
Zr. Elly en de kinderen brengen verslag uit van de kindernevendienst ...
img026
img028
img029
Slotgebed

Wegzending en Zegen
img030
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img031

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.
bluebar

Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Henrica van Velzen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras

img032
Antonio 2016
img033img035


img034

img036
img037
Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail