19 maart - 3de Zondag in de Veertigdagentijd

bluebar
Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk

Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste lezing: John Oosterwijk, Eindhoven - Noord Brabant
Tweede lezing: René van Woudenberg, Amsterdam - Noord Holland
Voorbede: Teresa Murkens
Organist. Sander Evers
Voorzangers: E.P. Pierre-Paul Walraet, Jacob Winter en Zr. Elly van Dijk

Intrede:  
img001
Intredezang: Zingt voor de Heer een nieuw gezang.....
img008

img003

Welkom en Inleiding
In de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest, Amen

Vrede zij u
En met uw geest
img006
Broeders en zusters, ik heet u hartelijk welkom op deze zondag in de Vastentijd. De Vastentijd was in de oude kerk bij uitstek de tijd waarin de catechumenen, degene die met Pasen gedoopt werden, extra aandacht kregen. Pasen was het feest van het doopsel en Christus' s sterven om met Christus te verrijzen. Door de dood heen gaan, door het water heen gaan, kopje onder en weer opstaan. Vandaag horen we in het Evangelie over het levende water.
Jezus met Samaritaanse bij putEn u ziet het op uw zangblad dat Jezus aan de put zit bij de Samaritaanse vrouw en daarmee is Hij in gesprek en als Hij met die vrouw in gesprek is, dan hebben zij het op een gegeven moment over het bidden, want de vrouw is eigenlijk een heidense, Jezus is een Jood.
En dat Evangelie dat duurt lang want Hij gaat iedere keer over en weer. Op een gegeven moment hebben zij het over het bidden en dan zegt de vrouw "wij bidden hier, hier op onze plek, jullie bidden in Jeruzalem", en in Jeruzalem daar stond de Tempel, maar de Tempel van de Heer die is in het jaar 70, zo rond het jaar 70, verwoest door de Romeinen. En in die tijd is het Evangelie geschreven. Er wordt dan ook niet over de Tempel gesproken, maar alleen over de stad Jeruzalem. En het mooie is, of misschien wel helemaal niet zo mooi, maar wel mooi om te weten is dat de Romeinen uit Jeruzalem toen scheepsvrachten vol met goud en zilver naar Rome hebben gebracht en dat ze met de opbrengst daarvan de kosten hebben bekostigd van de bouw van het Colosseum en van het Pantheon, de monumenten waar wij nu graag gaan kijken, als grote monumenten die zijn gebouwd met geld van oorlogsbuit uit Jeruzalem. Gewoon mooi om te weten en ik probeer op deze manier uw aandacht te spitsen dat u naar het Evangelie zult blijven luisteren. Want het is een lang Evangelie, maar het is interessant om er goed naar te luisteren.
We beginnen met onze zonden te belijden;

Kyrie: Erbarm U, God en delg genadig.....

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het boek Exodus 17,3-7
img010
In die dagen,
leden de Israëlieten tijdens de woestijntocht hevige dorst.
Zij bleven tegen Mozes morren en zeiden:
“Waarom hebt gij ons weggevoerd uit Egypte
als wij toch met kinderen en vee van dorst moeten sterven ?”
Mozes klaagde zijn nood bij de HEER:
“Wat moet ik toch aan met dit volk?
Ze staan op het punt mij te stenigen.”
De HEER gaf Mozes ten antwoord:
“Ga met enkelen van Israëls oudsten voor het volk uit,
neem in uw hand de staf waarmee ge de Nijl geslagen hebt
en begeef u op weg.
Ik zal ginds, voor uw ogen,
op een rots staan, op de Horeb.
Sla op die rots:
er zal water uitstromen zodat de mensen kunnen drinken.”
Mozes deed dat in het bijzijn van Israëls oudsten.
Hij noemde de plaats Massa en Meriba
vanwege de verwijten der Israëlieten
en omdat zij de HEER hadden uitgedaagd
door zich af te vragen: Is de HEER nu bij ons of niet?

Antwoordpsalm na de Eerste Lezing: Heden, als gij een stem hoort, verhardt u niet....

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 5,1-2.5-8
img012
Broeders en zusters,

Gerechtvaardigd door het geloof,
leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer.
Hij is het,
die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten
tot die genade waarin wij staan;
door Hem ook mogen wij ons beroemen
op onze hoop op de heerlijkheid Gods.
En die hoop wordt niet teleurgesteld,
want Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest die ons werd geschonken.
Christus is immers voor goddelozen gestorven
op de gestelde tijd,
toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren.
Men zal niet licht iemand vinden
die zijn leven geeft voor een rechtvaardige,
al zou misschien iemand
in een bepaald geval dit van zich kunnen verkrijgen.
God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor,
dat Christus voor ons is gestorven,
toen wij nog zondaars waren.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.
img013
Inleiding op het Evangelie
img014
Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 4,5-42
img015
In die tijd kwam Jezus in een stad van Samaria, Sichar genaamd,
dichtbij het stuk grond
dat Jakob aan zijn zoon Jozef had gegeven.
Daar bevond zich de bron van Jakob
en vermoeid van de tocht
ging Jezus zo maar bij deze bron zitten.
Het was rond het middaguur.
Toen een vrouw uit Samaria water kwam putten
zei Jezus tot haar:
“Geef Mij te drinken.”
De leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan
om levensmiddelen te kopen.
De Samaritaanse zei tot Hem:
“Hoe kunt Gij als Jood nu te drinken vragen aan mij,
een Samaritaanse?”
- Joden namelijk onderhouden geen betrekkingen met de Samaritanen. -
Jezus gaf ten antwoord:
“Als ge enig begrip hadt van de gave Gods
en als ge wist wie het is, die u zegt:
Geef Mij te drinken,
zoudt ge het aan Hem hebben gevraagd
en Hij zou u levend water hebben gegeven.”
Daarop zei de vrouw tot Hem:
“Heer, Ge hebt niet eens een emmer
en de put is diep:
waar haalt Ge dan dat levende water vandaan?
Zijt Ge soms groter dan onze vader Jakob die ons de put gaf
en er met zijn zonen en zijn vee uit dronk?”
Jezus antwoordde haar:
“iedereen die van dit water drinkt,
krijgt weer dorst,
maar wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven,
krijgt in eeuwigheid geen dorst meer;
integendeel, het water dat Ik hem zal geven,
zal in hem een waterbron worden,
opborrelend tot eeuwig leven.”
Hierop zei de vrouw tot Hem:
“Heer, geef mij van dat water,
zodat ik geen dorst meer krijg
en hier niet meer moet komen om te putten.”
(Jezus zei haar:
“Ga uw man roepen en kom dan hier terug.”
“Ik heb geen man”,
antwoordde de vrouw.
Jezus zei haar:
“Dat zegt ge terecht: ik heb geen man;
want vijf mannen hebt ge gehad, en die ge nu hebt is uw man niet.
“Wat dit betreft, hebt ge de waarheid gesproken.”
Heer, - zei de vrouw –)
ik zie dat Gij een profeet zijt.
Onze vaderen aanbaden op die berg daar,
en gij, Joden, zegt
dat in Jeruzalem de plaats is waar men aanbidden moet.”
“Geloof Mij, vrouw,
- zei Jezus haar, -
er komt een uur dat gij noch op die berg
noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden.
Gij aanbidt wat gij niet kent;
wij aanbidden wat wij kennen,
omdat het heil uit de Joden komt.
“Maar er zal een uur komen,
ja het is er al,
dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden
in geest en waarheid.
“De Vader toch
zoekt mensen die Hem zo aanbidden.
“God is geest, en wie Hem aanbidden,
moeten Hem in geest en waarheid aanbidden.”
De vrouw zei Hem:
“Ik weet dat de Messias
- dat wil zeggen: de Gezalfde –
komt, en wanneer Die komt
zal Hij ons alles verkondigen.”
Jezus zei tot haar:
“Dat ben Ik, die met u spreek.”

(Juist op dat ogenblik kwamen zijn leerlingen terug
en zij stonden verwonderd
dat Hij in gesprek was met een vrouw.
Geen van hen echter vroeg:
“Wat wilt Ge van haar?” of "Waarom praat Gij met haar?"

De vrouw liet haar waterkruik in de steek,
liep naar de stad terug en zei tot de mensen:
“Komt eens kijken naar een man,
die mij alles heeft verteld wat ik gedaan heb!
“Zou Hij soms de Messias zijn?”
Toen verlieten zij de stad om naar Hem toe te gaan.
Ondertussen drongen de leerlingen bij Hem aan met de woorden:
“Eet toch iets, Rabbi.”
Maar Hij zei hun:
“Ik heb een spijs te eten die gij niet kent.”
De leerlingen zeiden tot elkaar:
“Zou iemand Hem soms te eten gebracht hebben?”
Daarop zei Jezus hun:
“Mijn spijs is,
de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft
en zijn werk te volbrengen.
Zegt gij niet: Nog vier maanden en dan komt de oogst?
Wel nu, Ik zeg u:
slaat uw ogen op en kijkt naar de velden;
ze staan wit, rijp voor de oogst.
Reeds krijgt de maaier zijn loon
en verzamelt vrucht tot eeuwig leven,
zodat zaaier en maaier zich samen verheugen.
Zo is het gezegde waar: de een zaait, de ander maait.
Ik stuurde u uit
om te maaien waarvoor gij niet hebt gezwoegd;
anderen hebben gezwoegd
en gij plukt van hun zwoegen de vruchten.)
Vele Samaritanen uit de stad geloofden in Hem
(om het woord van de vrouw die getuigde:
“Hij heeft mij alles verteld wat ik gedaan heb.”)
Toen dus de Samaritanen bij Hem gekomen waren,
verzochten zij Hem bij hen te blijven.
Hij bleef er dan ook twee dagen
en door zijn woord kwamen er nog veel meer tot het geloof.
Tot de vrouw zeiden ze:
“Niet langer geloven wij om wat gij gezegd hebt,
want wij hebben Hem zelf gehoord
en wij weten, dat Deze werkelijk de redder van de wereld is.

Acclamatie ná het Evangelie: Lof zij U Christus, Koning der glorie, nu en in aller eeuwen.

Preek:
img020
Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek ...

Geloofsbelijdenis

Voorbede:
Celebrant: Vader in de hemel, wij leggen u onze noden en verlangens voor.

img024
L. Vader in de hemel, wij zijn allen vol van verlangens, geef dat Jezus ons duidelijk maakt wat wij verlangen.
Moge deze vastentijd ons helpen bij U de vervulling te zoeken van onze verlangens.
Laten wij zingend bidden: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

L. Vader in de hemel, wij bidden voor onze Paus, voor de bisschoppen.
Dat zij onze dorst begrijpen en ons te drinken geven uit de bronnen van Leven.
Laat ons zingend bidden: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

L. Vader in de hemel, geef dat onze leiders ons geen valse beloftes voorhouden,
dat zij het welzijn van alle mensen willen dienen, en dat zij met hun leven getuigen van oprechte menselijkheid.
Laat ons zingend bidden: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

L. Vader in de hemel, zorg voor alle Nederlanders in Rome en omgeving, voor hen die hier wonen en voor hen die hier ontspanning zoeken, geef dat zij niet voorbij gaan aan uw Zoon, Jezus Christus, die, met de Heilige Geest, de bron is van alle leven.
Laat ons zingend bidden: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

L. Vader in de hemel, wij bidden voor de zieken, voor de mensen in nood, voor de mensen die op reis zijn, voor de mensen die werk zoeken,
voor de kinderen en de jongeren, voor de stervenden en de overledenen. Wees voor allen een Vader die de dorst van ieder op zijn of haar tijd lest.
Laat ons zingend bidden: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

Celebrant. Vader in de hemel, verhoor onze gebeden, die wij uitgesproken hebben, maar luister eveneens naar de beden die leven in ons hart,
wij vragen het op voorspraak van Maria, door Christus onze Heer, Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Gij hebt met groot geduld uw heerlijkheid onthuld.....

img026
Eucharistisch gebed
img031

Heilig, heilig, heilig

Consecratie
Laatste avondmaal Viering
Acclamatie ná de consecratie: Als wij dan eten van dit brood.....

Onze Vader
Vredewens
img035

img036

Lam Gods

Communiezang: U kennen uit en tot U leven.....

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img038

img039
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Kirsten Kristiansen
In 't winkeltje:  Antonio Schras

img040

img043

Antonio 2016

img046

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail